eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Ochrona osób i mienia Urzędu Miejskiego w Koszalinie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnychOgłoszenie z dnia 2014-03-25

Koszalin: Ochrona osób i mienia Urzędu Miejskiego w Koszalinie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych
Numer ogłoszenia: 100034 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Koszalinie, Biuro Zamówień Publicznych , ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3488600 w. 4655.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszalin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia Urzędu Miejskiego w Koszalinie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ochrona osób i mienia Urzędu Miejskiego w Koszalinie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w zakresie: 1.1 Bezpośredniej ochrony fizycznej: 1) Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej prowadzonej w godzinach: a) Budynek Ratusza, Rynek Staromiejski 6-7 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.00 - 15.30 w poniedziałek 8.45 - 17.15 dwie osoby: w godzinach 15.30 -7.00 poniedziałek 17.15 - 7.00 jedna osoba oraz jedna osoba w dni wolne od pracy. W dniu, w którym odbywają się obrady Rady Miejskiej dodatkowo jedna osoba od rozpoczęcia do zakończenia obrad. W przypadku zarządzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej dwudniowych obrad Rady Miejskiej, Zleceniodawca określi czas realizacji bezpośredniej ochrony fizycznej przez dodatkowego pracownika ochrony. b) Pałac Ślubów przy ul. Dąbrówki 1 w godz. 6.45-15.15 poniedziałek 7.45 - 17.15 w dniach pracy Urzędu- jedna osoba. c) Budynek przy ul. Mickiewicza 26 - jedna osoba całodobowo. d) Budynek przy ul. Mariańskiej 9, przyległy teren wraz z garażami - wykonanie codziennych, trzykrotnych podjazdów prewencyjnych w godzinach 23.00 - 4.00 2) Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałej obecności jednego pracownika ochrony na korytarzach budynku przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 w godzinach pracy Urzędu wykonywanie patrolu oraz drugiego pracownika nadzorującego urządzenia telewizji przemysłowej w pomieszczeniu ochrony Urzędu. Pracownicy ochrony budynku przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 podlegać będą elektronicznej kontroli wartowniczej na zasadach określonych przez Zleceniodawcę. Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przekazywanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych w oparciu o przyłączenie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w n/w obiektach do Alarmowego Centrum Odbiorczego i przekazywanie sygnałów alarmowych drogą radiową. a) Budynek przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 - Ratusz: - Centrala Alarmowa INTEGRA 64 - system lokalny, linii dozorowych 12, linia NAPAD szt. - 14, - Linia pożarowa szt. - 16 szt - Telewizja przemysłowa - Rejestrator cyfrowy 16 kan. szt. - 2; kamery telewizji przemysłowej - szt. 28, - Serwer telewizji przemysłowej - 1 szt. - System Kontroli Wartowniczej. b) Budynek Pałacu Ślubów przy ul. Dąbrówki 1 - Centrala Integra 32 - system lokalny, linii dozorowych 11; linia ppoż szt. - . 6 c) Budynek przy ul. Mariańskiej 9 Straż Miejska - Centrala Alarmowa INTEGRA 64 - system lokalny, linii dozorowych- szt. 25, - Linia NAPAD - szt. 1 - Linia pożarowa - szt. 1 d) Budynek przy ul. Mickiewicza 26 - Centrala alarmowa Integra 64 -, system lokalny, linii dozorowych - szt. 36, kamery telewizji przemysłowej - szt. 8, rejestrator cyfrowy 16 - kan. - szt. 1. System ppoż POLON. Wszelkie modyfikacje bądź dostosowanie urządzeń systemów ochrony elektronicznej do realizacji przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę. Po wygaśnięciu umowy wykonawca zobowiązuje się do przekazania urządzeń i systemów alarmowych w stanie pełnej sprawności technicznej, zgodnej ze stanem w chwili przekazania ww. urządzeń do użytku, pomniejszonej o naturalne zużycie. 3) Zapewnienie przyjęcia przez Alarmowe Centrum Odbiorcze sygnału o zagrożeniu w czasie nie dłuższym niż 5 sekund. 4) Zapewnienie przybycia Zmotoryzowanej Grupy Interwencyjnej na sygnał alarmowy w czasie nie dłuższym niż 6 minut. 2.2 Transportu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych w zakresie: 1) Transport wartości pieniężnych do wysokości jednej jednostki obliczeniowej. 2) Transport wartości pieniężnych wykonywany będzie pojazdem przystosowanym z budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 do budynku BRE Bank Spółka Akcyjna w Koszalinie przy ul. Okrzei 3. 3) Transport wykonywany będzie raz dziennie w dniach pracy w godz. 14.30-15.00 i 16.35 - 17.00 w poniedziałki. 4) Dodatkowy transport wartości pieniężnych - zgodnie z zapotrzebowaniem Zleceniodawcy, ustalony co najmniej na dobę przed realizacją konwoju. 3.3 Zabezpieczenia technicznego 1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia konserwacji i naprawy elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych i utrzymywania ww. urządzeń w sprawności technicznej. 2) Konserwacja i przegląd urządzeń i systemów alarmowych odbywać się będzie 1 (jeden) raz w miesiącu i ewidencjonowana w Rejestrze zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej, okresowego wyłączania i wyposażania systemu alarmowego. 3) Wykonawca zapewni prowadzenie Dziennika zdarzeń według zasad określonych przez Zleceniodawcę. 4.4 Dodatkowe wymagania Zamawiającego 1) Wykonawca musi dysponować jednolitym, estetycznym umundurowaniem umożliwiającym identyfikacje pracownika ochrony zatrudniającej go firmy wraz z imiennym identyfikatorem z aktualnym zdjęciem . 2) Wykonawca wyposaży każdego pracownika ochrony w niezależną łączność radiotelefoniczną, latarkę oraz środki przymusu bezpośredniego (kajdanki, pałka wielofunkcyjna). 3) W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy przez obie ze stron Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wykona na koszt własny plan ochrony obiektów Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7, ul. Mickiewicza 26, ul. Dąbrówki 1 oraz ul. Mariańskiej 9, który będzie stanowił załącznik do umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00 - Usługi ochroniarskie .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada: - Koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, - Pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczo - odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu monitoringu systemów alarmowych i typu dyspozytorskiego.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie głównych usług polegających na ochronie osób i mienia wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w tym co najmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto dla jednego odbiorcy w budynku użyteczności publicznej polegającej na ochronie osób i mienia wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych obejmujących swoim zakresem co najmniej: - bezpośrednią ochronę fizyczną, - podjazdy prewencyjne, - dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przekazywanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, - zabezpieczenie techniczne, - transport wartości pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi narzędziami: - dwoma samochodami patrolującymi, będącymi do dyspozycji przez całą dobę, - jednym pojazdem przystosowanym do transportu wartości pieniężnych, - centrum monitorowania systemów alarmowych, sprawującym stały dozór sygnałów przesyłanych drogą radiową na własnej wydzielonej częstotliwości, obejmującym swoim zasięgiem rejon wykonywania przedmiotu zamówienia, - dwoma uzbrojonymi grupami interwencyjnymi, zlokalizowanymi w rejonie wykonywania przedmiotu zamówienia tak aby mogły podjąć działania na obiektach objętych ochroną elektroniczną i udzielić wsparcia pracownikom ochrony realizujących zadania ochronne na posterunkach, w sytuacjach nadzwyczajnych, w czasie do 6 minut - przenośnym środkiem łączności radiowej, kajdankami, pałką wielofunkcyjną i latarką dla każdego pracownika ochrony.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej : - ośmioma kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej do zapewnienia ochrony fizycznej i stałej na wszystkich chronionych u Zamawiającego budynkach oraz konwojowania wartości pieniężnych, - jednym kwalifikowanym pracownikiem zabezpieczenia technicznego do wykonywania konserwacji i napraw elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych Osoby, o których mowa wyżej muszą posiadać uprawnienia wymagane ustawą o ochronie osób i mienia tj. są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1.000.000,00 PLN oraz co najmniej na okres realizowania przedmiotu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą (o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty) i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§ 12. 1. Zleceniodawca dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Zleceniobiorcy, polegającej na zmianie ceny oferty w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT). 2. Zleceniodawca dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących podwykonawców, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zleceniobiorca jest obowiązany wykazać Zleceniodawcy, iż proponowany inny podwykonawca lub Zleceniobiorca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 3. Zleceniodawca dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących osób, którymi dysponuje Zleceniobiorca na zasadach innych niż określone w ust. 2. W tym przypadku Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać osoby do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje nie niższe niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koszalin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koszalinie Biuro Zamówień Publicznych ul. Mickiewicza 26 75-004 Koszalin pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Koszalinie Biuro Zamówień Publicznych ul. Mickiewicza 26 75-004 Koszalin pokój nr 24.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.