eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała, Częstochowa, Tarnów, Kraków, Jelenia Góra, Legnica, Opole, Wałbrzych, Wrocław › Świadczenie usług transportu przesyłek wewnętrznych dla TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.OGŁOSZENIE Z DNIA 2013-02-27


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
Adres: ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław
Województwo: dolnośląskie

Telefon: 71/ 889 57 00
Fax: 71/ 889 57 14
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Joanna Kominek
Telefon: 71/ 889 57 57
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług transportu przesyłek wewnętrznych dla TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Miasto: Bielsko-Biała, Częstochowa, Tarnów, Kraków, Jelenia Góra, Legnica, Opole, Wałbrzych, Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2013-03-11


TREŚĆ PRZETARGU

Przetarg nieograniczony nr 2013/TOK/OL/00236/L

na realizację zadania pn.:

"Świadczenie usług transportu przesyłek wewnętrznych dla TAURON obsługa Klienta sp.  z o.o."

1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu przesyłek wewnętrznych dla TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. w ramach dziewięciu zadań.

2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.    Postępowanie o udzielenie zamówienia jest niejawne.

6.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczenia transportu przesyłek wewnętrznych realizowane będą w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

7.    W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

e)    posiadają ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000,00 zł,

f)    wykonują lub wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

  • dla każdego zadania, na które Wykonawca będzie składał ofertę co najmniej 2 usługi odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 50 % wartości netto każdego zadania, na które Wykonawca złoży ofertę,
  • w przypadku składania oferty na całość zamówienia Wykonawca powinien wykazać się co najmniej 3 usługami odpowiadającymi zakresem przedmiotowi zamówienia,
    o wartości minimum 50 % łącznej wartości netto zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę,

- z jednoczesnym potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane należycie,

g)    spełniają pozostałe warunki zawarte w Specyfikacji.

8.    Kryteria oceny ofert:

a)    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

Cena - 100% za realizację całości przedmiotu zamówienia danego zadania (liczona za okres 24 miesięcy obowiązywania umowy)

b)  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia danego zadania.

9.    Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości.

a)   dla Zdania nr 1 – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100),

b)   dla Zadania nr 2 – 4 300,00 (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100),

c)   dla Zadania nr 3 – 2 050,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100),

d)   dla Zadania nr 4 – 4 700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100),

e)   dla Zadania nr 5 – 1 350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100),

f)   dla Zadania nr 6 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

g)   dla Zadania nr 7 – 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100),

h)   dla Zadania nr 8 – 2 450,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100),

i)    dla Zadania nr 9 – 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).

10.   Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest:

Joanna Kominek, tel.: (71) 889 57 57, fax: (71) 889 57 04, e-mail: joanna.kominek@tauron-pe.pl

11.   Termin i miejsce złożenia ofert:

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami wymaganymi w przedmiotowym postępowaniu należy dostarczyć do TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 5, 53-329 Wrocław, pokój nr 002, do dnia 11.03.2013 r. do godz. 10:00.

12.   W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29. stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010, Nr 113, poz.759 – z późn. zm.), w tym unormowania dotyczące protestów i odwołań.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.Aktualizacje do przetargu:


2013-02-28 21:51:29

Aktualny link do szczegółów przetargu:www.tauron-pe.pl/przetargi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.