eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ,,Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN500 MOP 5,0 relacji Rembelszczyzna - Wronów" (zamówienie udzielane w częściach), nr postępowania: ZP/2020/03/0034/REMOGŁOSZENIE Z DNIA 2020-03-23


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: +48 22 220 18 00


Osoba upoważniona do kontaktów:
Agnieszka Moczydłowska
Telefon: +48 227670881
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN500 MOP 5,0 relacji Rembelszczyzna - Wronów" (zamówienie udzielane w częściach), nr postępowania: ZP/2020/03/0034/REM

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-28


TREŚĆ PRZETARGU

1. Przedmiotem Zamówienia jest:

1) Opracowanie, uzgodnienie z Zamawiającym oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania remontowego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN500 MOP 5,0 relacji Rembelszczyzna - Wronów" - część.....;

2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową lub zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej i uzyskanie potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i przekazanie go Zamawiającemu;

3) pełnienie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji w czasie realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji, polegającego na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją zamówienia. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia woli dotyczącego realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do wielkości wskazanego w Umowie limitu, tj. Wykonawca obowiązany jest do nie więcej niż 4 (słownie: czterech) pobytów, wynikających z wezwań Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawierają Załączniki nr 1a do SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1-10 oraz Załącznik nr 1b do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia dla Części nr 11.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub więcej Części.

 

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.