eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Dostawa 10 這dzi 瘸glowych i 這dzi motorowej wraz z wyposa瞠niem ratunkowym i asekuracyjnym

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2014-01-16

Puck: Dostawa 10 這dzi 瘸glowych i 這dzi motorowej wraz z wyposa瞠niem ratunkowym i asekuracyjnym
Numer og這szenia: 9999 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Puck , ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 6734202, faks 058 6734191.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.starostwo.puck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa 10 這dzi 瘸glowych i 這dzi motorowej wraz z wyposa瞠niem ratunkowym i asekuracyjnym.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: dostawy.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa wraz z transportem i roz豉dunkiem/wodowaniem na terenie miasta Puck: 1) dziesi璚iu sztuk jednakowych 這dzi 瘸glowych wraz z wyposa瞠niem ratunkowym, 2) 這dzi motorowej (RIB) z wyposa瞠niem ratunkowym. Dok豉dne miejsce dostawy Zamawiaj帷y poda w trakcie realizacji zam闚ienia, przed podpisaniem protoko逝 odbioru. Ca這嗆 dostaw fabrycznie nowa, nieu篡wana (niezarejestrowana). Wymagany okres gwarancji - minimum 24 miesi帷e. Ad. 1) Parametry 這dzi 瘸glowej: a) 堯d odkrytopok豉dowa do cel闚 szkoleniowo-rekreacyjnych, b) mog帷a zabra na pok豉d pi耩 do sze軼iu os鏏, c) d逝go嗆 這dzi: 5,5 do 6,5 m, d) konstrukcja niezatapialna, e) typ o瘸glowania - slup bermudzki (grot + fok), f) 陰czna powierzchnia 瘸gli od 15 do 18 m2, g) wykonanie 這dzi - laminat, h) 這dzie kompletne, w pe軟i wyposa穎ne, gotowe do eksploatacji, i) 堯d wyposa穎na w sprz皻 ratunkowy, zgodny z obowi您uj帷ymi przepisami: ko這 ratunkowe (1 szt.), kamizelki ratunkowe (6 szt.), pagaje (2 szt.), liny cumownicze (2 szt.), j) na obu burtach (w cz窷ci dziobowej) nanie嗆 w spos鏏 trwa造 kolejne numery, od 1 do 10, format numeracji do uzgodnienia z zamawiaj帷ym, k) kamizelki ratunkowe w 陰cznej ilo軼i 60 szt. w nast瘼uj帷ych rozmiarach: XXL - > 90 - 10 szt. XL - 70 - 90 kg - 15 szt. L - 60 - 70 kg - 20 szt. M - 40 - 60 kg -10 szt. S - 30 - 40 kg - 5 szt. Ad. 2) Parametry 這dzi motorowej (RIB): Kategoria projektowa CE C. D逝go嗆 ca趾owita 3,50 - 4,50 m Szeroko嗆 ca趾owita 1,80 - 2,00 m. Dopuszczalna liczba os鏏 - min. 6 - 8. KADΣB: - pok豉d z faktur przeciwpo郵izgow, - pok豉d samoodp造wowy, odprowadzenie wody z pok豉du z korkiem, - bakista dziobowa, - ucho dziobowe, dwa ucha rufowe, ucha zawiesia, - p造tka paw篹owa pod silnik. TUBA PNEUMATYCZNA: - tuba pneumatyczna wykonana z tkaniny gumowanej, - min. cztery niezale積e komory wyporno軼iowe, - zawory nape軟iaj帷o/upustowe oraz nadmiarowe, - odbojnica, - cztery uchwyty na tubie, - zewn皻rzna i wewn皻rzna linka burtowa. INSTALACJE: - instalacja paliwowa, - instalacja elektryczna, - akumulator, - uk豉d sterowania - odpowiedni do mocy silnika. WYPOSA浩NIE: - kanapa rufowa dwuosobowa, - liny cumownicze, - pompka do nape軟iania tuby, - zestaw naprawczy, - pasy do mocowania zbiornika do pok豉du, - mocowanie pagaj闚. SILNIK: - silnik czterosuwowy - o mocy min 25 - 30 KM, - nap璠 鈔ubowy, - rozruch elektryczny, - sterowanie rumplem WYPOSA浩NIE RATUNKOWE I ASEKURACYJNE: - ko這 ratunkowe, - kamizelki ratunkowe - 6 - 8 szt. w rozmiarze XL (w zale積o軼i od dopuszczalnej ilo軼i os鏏 na 這dzi), - pagaje 2 szt. - bosak d. 1,8 - 2,20), - kotwica Zamawiaj帷y dopuszcza sk豉danie ofert cz窷ciowych. Liczba cz窷ci: 2. Zakres ka盥ej cz窷ci zgodnie z opisem przedmiotu zam闚ienia, w odniesieniu do dostaw: - cz窷 nr 1 - dziesi璚iu sztuk jednakowych 這dzi 瘸glowych wraz z wyposa瞠niem ratunkowym, - cz窷 nr 2 - 這dzi motorowej (RIB) z wyposa瞠niem ratunkowym.

II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 34.52.21.00-3, 34.52.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: tak, liczba cz窷ci: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi帷ach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Dzia豉lno嗆 prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zam闚ienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnie

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiot闚 nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian

Zamawiaj帷y przyjmuje nast瘼uj帷e kryteria dla zmiany umowy: a) termin realizacji dostaw ulega przed逝瞠niu w nast瘼uj帷ych sytuacjach: - w przypadku dzia豉nia si造 wy窺zej (np. strajki generalne lub lokalne), maj帷ej bezpo鈔edni wp造w na terminowo嗆 wykonywania dostawy, - wyst徙ienia innych okoliczno軼i, kt鏎ych strony umowy nie by造 w stanie przewidzie, pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i, b) inne zmiany: - mo磧iwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa - mo磧iwe powierzenie podwykonawcom innej cz窷ci dostaw ni wskazane w ofercie wykonawcy, a tak瞠 mo磧iwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji dostaw o ile nie sprzeciwia si to postanowieniom SIWZ; - mo磧iwa jest zmiana umowy wynikaj帷a ze zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu zam闚ienia; - mo磧iwa jest zmiana umowy wynikaj帷a z rozbie積o軼i lub niejasno軼i w rozumieniu poj耩 u篡tych w umowie, kt鏎ych nie mo積a usun望 w inny spos鏏, a zmiana b璠zie umo磧iwia usuni璚ie rozbie積o軼i i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapis闚 przez strony; - mo磧iwa jest zmiana umowy w przypadku zmiany wymog闚 technicznych lub/I technologicznych. Warunki dokonywania zmian: a) inicjowanie zmian mo瞠 nast徙i na wniosek wykonawcy i zamawiaj帷ego, b) uzasadnienie zmian - prawid這wa realizacja umowy, obni瞠nie koszt闚 oraz zapewnienie optymalnych parametr闚 technicznych i jako軼iowych dostaw, c) zmiany umowy dokonuje si w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewa積o軼i

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.bip.starostwo.puck.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: 84 -100 Puck, ul. Orzeszkowej 5, pok鎩 nr 8, parter budynku.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 24.01.2014 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pucku Orzeszkowej 5, 84-100 Puck.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Projekt wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej w ramach dzia豉nia PO RYBY 2007 - 2013 Zr闚nowa穎ny Rozw鎩 Sektora Rybo堯wstwa i Nadbrze積ych Obszar闚 Rybackich..

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH

CZ呇 Nr: 1 NAZWA: Dostawa dziesi璚iu sztuk jednakowych 這dzi 瘸glowych wraz z wyposa瞠niem ratunkowym i asekuracyjnym.

 • 1) Kr鏒ki opis ze wskazaniem wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Parametry 這dzi 瘸glowej: a) 堯d odkrytopok豉dowa do cel闚 szkoleniowo-rekreacyjnych, b) mog帷a zabra na pok豉d pi耩 do sze軼iu os鏏, c) d逝go嗆 這dzi: 5,5 do 6,5 m, d) konstrukcja niezatapialna, e) typ o瘸glowania - slup bermudzki (grot + fok), f) 陰czna powierzchnia 瘸gli od 15 do 18 m2, g) wykonanie 這dzi - laminat, h) 這dzie kompletne, w pe軟i wyposa穎ne, gotowe do eksploatacji, i) 堯d wyposa穎na w sprz皻 ratunkowy, zgodny z obowi您uj帷ymi przepisami: ko這 ratunkowe (1 szt.), kamizelki ratunkowe (6 szt.), pagaje (2 szt.), liny cumownicze (2 szt.), j) na obu burtach (w cz窷ci dziobowej) nanie嗆 w spos鏏 trwa造 kolejne numery, od 1 do 10, format numeracji do uzgodnienia z zamawiaj帷ym, k) kamizelki ratunkowe w 陰cznej ilo軼i 60 szt. w nast瘼uj帷ych rozmiarach: XXL - > 90 - 10 szt.; XL - 70 - 90 kg - 15 szt.; L - 60 - 70 kg - 20 szt.; M - 40 - 60 kg -10 szt.; S - 30 - 40 kg - 5 szt..

 • 2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 34.52.21.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi帷ach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.


CZ呇 Nr: 2 NAZWA: Dostawa 這dzi motorowej (RIB) wyposa瞠niem ratunkowym.

 • 1) Kr鏒ki opis ze wskazaniem wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Parametry 這dzi motorowej (RIB): Kategoria projektowa CE C. D逝go嗆 ca趾owita 3,50 - 4,50 m Szeroko嗆 ca趾owita 1,80 - 2,00 m. Dopuszczalna liczba os鏏 - min. 6 - 8. KADΣB: -pok豉d z faktur przeciwpo郵izgow, -pok豉d samoodp造wowy, odprowadzenie wody z pok豉du z korkiem, -bakista dziobowa, -ucho dziobowe, dwa ucha rufowe, ucha zawiesia, -p造tka paw篹owa pod silnik. TUBA PNEUMATYCZNA: -tuba pneumatyczna wykonana z tkaniny gumowanej, -min. cztery niezale積e komory wyporno軼iowe, -zawory nape軟iaj帷o/upustowe oraz nadmiarowe, -odbojnica, -cztery uchwyty na tubie, -zewn皻rzna i wewn皻rzna linka burtowa. INSTALACJE: -instalacja paliwowa, -instalacja elektryczna, -akumulator, -uk豉d sterowania - odpowiedni do mocy silnika. WYPOSA浩NIE: -kanapa rufowa dwuosobowa, -liny cumownicze, -pompka do nape軟iania tuby, -zestaw naprawczy, -pasy do mocowania zbiornika do pok豉du, -mocowanie pagaj闚. SILNIK: -silnik czterosuwowy -o mocy min 25 - 30 KM, -nap璠 鈔ubowy, -rozruch elektryczny, -sterowanie rumplem WYPOSA浩NIE RATUNKOWE I ASEKURACYJNE: -ko這 ratunkowe, -kamizelki ratunkowe - 6 - 8 szt. w rozmiarze XL (w zale積o軼i od dopuszczalnej ilo軼i os鏏 na 這dzi), -pagaje 2 szt. -bosak d. 1,8 - 2,20), -kotwica.

 • 2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 34.52.20.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi帷ach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.


Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.