eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Usługi serwisowe kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-03-13

Dąbrowa Górnicza: Usługi serwisowe kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Numer ogłoszenia: 99984 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25381 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 2956700, faks 32 2625032, 2956700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi serwisowe kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Usługi serwisowe kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. A. Świadczenie usług serwisowych kserokopiarek powinno obejmować: 1. Dostawy oryginalnych tonerów określonych przez producenta urządzenia, kompatybilnych z urządzeniem kserującym, nie powodujących utraty gwarancji sprzętu (wykaz urządzeń objętych gwarancją zawiera zał. nr 6 do SIWZ). 2. Kompleksowej obsługi technicznej przez autoryzowany serwis gwarantujący wymianę części zgodnie z zaleceniami i danymi technicznymi producenta urządzenia, która swoim zakresem obejmuje przeglądy okresowe (konserwacje) tj.: a czyszczenie wnętrza kopiarki, b czyszczenie i regulacja elementów optyki, c czyszczenie zespołu wywołującego, d czyszczenie zespołu dozowania tonera, e czyszczenie elektrod, f czyszczenie i sprawdzanie modułu utrwalania, g czyszczenie i regulacja mechanizmu transportu papieru (od podajnika do tacy odbiorczej, wraz z dupleksem jeżeli jest), h czyszczenie automatycznego podajnika papieru (jeżeli jest), i kontrola łożysk oraz smarowanie (jeżeli jest zalecenie przez producenta), j regulacja, programowanie i ustawienie urządzenia, k wykonanie kopii testowej. 3. Naprawy urządzeń tj.: a) wymiana elementów optyki, elektroniki i zespołu napędu w związku z ich uszkodzeniem b) wymianę materiałów eksploatacyjnych / części zamiennych zużywających się podczas eksploatacji urządzenia c) usunięcie drobnych usterek 4. Dostawy urządzenia zastępczego na czas konieczności wykonania naprawy urządzenia dłuższej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia. 5. Dojazd do siedziby Zamawiającego, który wliczony jest w cenę świadczonych usług. B. Dodatkowe wymogi w ramach zadania: 1. Wykonawca będzie wykonywał usługi określone w części A w miejscu eksploatacji urządzeń w godzinach od 7.30 do 15.30 oprócz dni wolnych od pracy (koszty dojazdu obciążają Wykonawcę). 2. Usługi serwisowe powinny być wykonane w miejscu użytkowania urządzenia w godzinach od 7.30 do 15.30 lub u Wykonawcy, ale tylko w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w siedzibie Zamawiającego. 3. W przypadku zabrania urządzenia do naprawy Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu następnym urządzenie zastępcze o podobnych parametrach, własnym transportem. Użytkowanie urządzenia, które zostało zabrane do naprawy będzie liczone poprzez pomnożenie ilości wykonanych kopii formatu A-4 na urządzeniu zastępczym przez cenę 1 kopii/wydruku zgodnie z załączonym formularzem cenowym (zał. Nr 1 B do SIWZ). 4. Miernikiem ceny obsługi serwisowej jest koszt wykonania jednej kopii formatu A-4 przy zaczernieniu 6% dla każdego typu urządzenia. 5. Części zużyte, wymontowane w czasie wykonywania czynności serwisowych pozostają własnością Wykonawcy i zostaną przez niego natychmiast zabrane z siedziby Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania zużytych kaset po tonerze i utylizacji ich na własny koszt. 7. Podjęcie czynności, o których mowa w części A nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. W terminie 4 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przyjmie urządzenia do kompletnej usługi serwisowej protokołem serwisowym zawierającym następujące dane: - model urządzenia - numer fabryczny - stan licznika - miejsce zainstalowania 9. Po wykonaniu kaSdej usługi musi być sporządzony protokół z przeglądu/naprawy urządzenia zawierający datę, wyszczególnienie czynności i wymienionych części, opatrzony pieczęcią i podpisem Wykonawcy. 10. Każda wykonana usługa zostanie wpisana do książki urządzenia i potwierdzona przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 11. Części zamienne, które zostaną wymienione przez Wykonawcę muszą być wpisane do książki urządzenia z podaniem okresu gwarancji na wymienioną część. 12. Okres gwarancji na materiały eksploatacyjne powinien wynikać z żywotności (ilości wykonanych kopii) określanej przez producenta dla oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. 13. Okres gwarancji na wykonane naprawy - 6 miesięcy od daty wykonania usługi. 14. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych kompatybilnych z urządzeniem kserującym nie powodujących utraty gwarancji sprzętu. C. Rozliczanie usług nastąpi według stawek zaoferowanych przez Wykonawcę za kopię/wydruk jednej strony formatu A4, wyliczonych dla poszczególnych marek i modeli urządzeń eksploatowanych w UM. D. Wykaz urządzeń kserujących wraz z datą zakupu, bieżącym stanem licznika oraz wykonaną ilością kopii za ostatnie 12 m-cy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Dot. sekcji IV.6 niniejszego ogłoszenia - ceną oferty jest suma cen brutto za 100 sztuk kopii A-4 z formularza cenowego, natomiast wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy kwoty 76000,00 zł. brutto..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.31.31.00 - Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek 50.31.32.00 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61788,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 54,00

  • Oferta z najniższą ceną: 54,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.