eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelnik.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-09

Siemianowice Śląskie: Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelnik.
Numer ogłoszenia: 9994 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 527624 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik", Park Pszczelnik 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, tel. 032 2280848, 2204352, faks 032 2280848.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelnik..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelnik przy standardach jakościowych obsługi oraz parametrach technicznych energii elektrycznej określonych w obowiązujących przepisach wykonawczych ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 z pózn. zm.)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00 - Przesył energii elektrycznej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Dystrybucja G.Z.E. S.A., ul. Portowa 14A, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126068,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 155063,87

 • Oferta z najniższą ceną: 155063,87 / Oferta z najwyższą ceną: 155063,87

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pszczelnik zamierza udzielić zamówienia na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż usługi te mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Punkty poboru znajdują się na terenie Gminy Siemianowice Śląskie, która znajduje się w obszarze dystrybucji Tauron GZE sp. z o.o. Obecnie brak jest możliwości wyboru innego przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej (nabywca nie może wybrać sieci, którymi zostanie przesłana zakupiona energia).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.