eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Sukcesywna dostawa ryb oraz przetworów rybnych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu w celu przygotowania posiłków w warsztacie gastronomicznym znajdującym się w 2-4 Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, ul. Parkowa 18/20, 86-300 Grudziądz.Ogłoszenie z dnia 2014-01-16

Toruń: Sukcesywna dostawa ryb oraz przetworów rybnych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu w celu przygotowania posiłków w warsztacie gastronomicznym znajdującym się w 2-4 Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, ul. Parkowa 18/20, 86-300 Grudziądz.
Numer ogłoszenia: 9991 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6547068, faks 056 6529619.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa ryb oraz przetworów rybnych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu w celu przygotowania posiłków w warsztacie gastronomicznym znajdującym się w 2-4 Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, ul. Parkowa 18/20, 86-300 Grudziądz..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa ryb oraz przetworów rybnych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu w celu przygotowania posiłków w warsztacie gastronomicznym znajdującym się w 2-4 Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, ul. Parkowa 18/20, 86-300 Grudziądz..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb 15.20.00.00 - Ryby przetworzone i konserwowane .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 845,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1498,77

 • Oferta z najniższą ceną: 1498,77 / Oferta z najwyższą ceną: 1498,77

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.