eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczew › Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-19

Pszczew: Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew
Numer ogłoszenia: 71854 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pszczew , Rynek 13, 66-330 Pszczew, woj. lubuskie, tel. 095 7492310, faks 095 7492312.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje budowę 15 kpl. naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym: 4 kpl. po 4 RLM, 5 kpl. po 6 RLM, 3 kpl. po 8 RLM, 2 kpl. po 12 RLM i 1 kpl 4 RLM jako studnia chłonna na terenie gminy Pszczew w miejscowościach: Stoki (6 kpl.), Policko (4 kpl.) Pszczew (2 kpl.), Nowe Gorzycko (1 kpl.), Borowy Młyn (1 kpl.), Rańsko (1 kpl.). Szczegółowy wykaz miejscowości wraz z nr działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiony jest w projekcie budowlanym. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: - ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), - rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej do SIWZ: 1) dokumentacji projektowej (projekcie budowlanym); 2) przedmiarach robót; 3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót opracowanych przez Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE ul. Rzeźniczaka 41a/9 65-119 Zielona Góra..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, maksymalnie do 50% wartości zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.23.24.21 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.11.24.00 - Roboty wykopaliskowe 45.23.24.60 - Roboty sanitarne 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45.31.51.00 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 3 000 zł (słownie trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 07.03.2013r. do godziny 12:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednego zadania o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł (brutto) w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowy przynajmniej 300 mb kanalizacji sanitarnej z przyłączami

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Wypełnione przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 6 do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, polegających na: zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia realizacji robót. Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej: 1) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, a skutków tych zmian nie da się wycenić na podstawie TER (przedmiarów), wówczas cena jednostkowa nowych elementów robót zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa lubuskiego publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji; w przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji Sekocenbud, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa lubuskiego publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu obowiązujące w województwie lubuskim; w przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji do TER (Przedmiarów). Z wnioskiem o wprowadzenie robót zamiennych może występować Wykonawca, Projektant i Zamawiający. Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wprowadzenia zmiany będzie należało do obowiązków wnioskującego. 3) Wystąpi potrzeba uzyskania zmian dokumentacji projektowej w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 4) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin zakończenia przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 5) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 6) warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 7)wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, 8)wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 9)zmiany przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego w wyniku sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 10)wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno - prawne Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy lub inspektora nadzoru w przypadku takiej konieczności wynikającej z obiektywnych okoliczności, 11)nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 12)zaniechano wykonania części robót - zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez ograniczenie liczby realizowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych w umowie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku: a) nie wyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych lub jeżeli wykonanie tych robót budowlanych stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych, dla których oczyszczalnia miała być wykonana, b) konieczność zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych uniemożliwiających wybudowanie naturalnej przydomowej oczyszczalni ścieków, c) wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 13)wystąpią inne okoliczności nie powstałe z winy Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pszczew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pszczew ul.Rynek 13 66-330 Pszczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Pszczew ul.Rynek 13 66-330 Pszczew sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.