eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miłków › Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Miłkowie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-23

Miłków: Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Miłkowie.
Numer ogłoszenia: 57455 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51015 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Stanisława Marusarza w Miłkowie, ul. Szkolna 95, 58-535 Miłków, woj. dolnośląskie, tel. 75 7610255, faks 75 7610255.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłkowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Miłkowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłkowie. Dostarczane artykuły spożywcze muszą odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) i w innych obowiązujących przepisach w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza złożenie jednej oferty na całość zamówienia, wybraną część zamówienia lub na kilka części niżej wymienionych: CZĘŚĆ A. Jaja - kod CPV :03.14.23.00-3 CZĘŚĆ B. Pieczywo i wyroby cukiernicze - kod CPV : 15.81.00.00-9 CZĘŚĆ C. Produkty mleczarskie - kod CPV :15.50.00.00-3 CZĘŚĆ D. Ryby mrożone - kod CPV: 15.20.00.00-0 CZEŚĆ E. Warzywa i owoce - kod CPV: 15.30.00.00-1 CZĘŚĆ F. Artykuły mięsne i wędliny - kod CPV: 15.10.00.00-9 CZĘŚĆ G. Artykuły spożywcze- różne - kod CPV:15.00.00.00-8 Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w formularzach stanowiących załączniki Nr 2A - 2G do siwz, w których podano przewidywaną ilość zamówienia. Ilość ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od potrzeb, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający uzna za artykuł spożywczy równoważny tylko ten, który zawiera minimalne cechy jakościowe i składniki wskazane w opisie dla danego artykułu spożywczego. Dostarczane przez Wykonawcę artykuły spożywcze muszą posiadać aktualny termin przydatności do spożycia, właściwy dla konkretnego artykułu, ale nie krótszy niż połowa tego okresu - w dniu dostawy. Artykuły spożywcze, z wyjątkiem warzyw i owoców, muszą posiadać fabryczne jednostkowe, oryginalne i nienaruszone opakowanie, o masie, wielkości wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie artykuły na własny koszt, co najmniej raz w miesiącu, na wskazany przez Zamawiającego adres, na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego za pomocą faksu, drogą mailową lub telefonicznie. Przy czym, dostawa musi być zrealizowana w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego - na dostawę artykułów spożywczych stanowiącym załącznik Nr 6 do siwz...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3, 15.81.00.00-9, 15.50.00.00-3, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.10.00.00-9, 15.80.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: CZĘŚĆ A - JAJA.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Józef Bystroń, Głębock 5, 58-535 Miłków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5225,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3300,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4840,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: B. Pieczywo i wyroby cukiernicze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6082,50

 • Oferta z najniższą ceną: 6082,50 / Oferta z najwyższą ceną: 6082,50

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: CZĘŚĆ C. Produkty mleczarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20259,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16146,30

 • Oferta z najniższą ceną: 16146,30 / Oferta z najwyższą ceną: 20873,20

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: CZĘŚĆ D. Ryby mrożone

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H. IGLO-RENOMA Sp.j. Z.Matys A.Ostrowski, ul. Struga 1A, 59-220 Legica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18240,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14536,00

 • Oferta z najniższą ceną: 14536,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17117,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: CZEŚĆ E. Warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58254,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38482,00

 • Oferta z najniższą ceną: 38482,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55819,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: CZĘŚĆ F. Artykuły mięsne i wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59118,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49553,00

 • Oferta z najniższą ceną: 49553,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57325,75

 • Waluta: PLN .


Część NR: 7   

Nazwa: CZĘŚĆ G. Artykuły spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44822,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40117,99

 • Oferta z najniższą ceną: 40117,99 / Oferta z najwyższą ceną: 40297,85

 • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.