eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sędziszów Małopolski › Dostawa pomocy dydaktycznych realizowana w ramach Projektu pn.Per aspera ad astra w Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-01-09

Sędziszów Małopolski: Dostawa pomocy dydaktycznych realizowana w ramach Projektu pn.: Per aspera ad astra w Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim
Numer ogłoszenia: 5731 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sędziszów Małopolski , ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. 17 22 16 001, faks 17 22 16 313.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziszow-mlp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych realizowana w ramach Projektu pn.: Per aspera ad astra w Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Gmina Sędziszów Małopolski w imieniu, której działa Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Sędziszowie Małopolskim prowadzi postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 i art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych realizowana w ramach Projektu pn.:Per aspera ad astra w Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3. Zakres dostawy obejmuje: 1) Siłomierze - 8 zestawów 2) Generator van de Graffa - 1 szt. 3) Magnesy neodymowe - 4 komplety 4) Zasilacz laboratoryjny regulowany - 1 szt. 5) Para kamertonów LA3 - 2 szt. 6) Waga szkolna elektroniczna-precyzyjna 500g / 0,01g - 1 szt. 7) Podstawowe obwody elektryczne - 6 zestawów 8) Woltomierz analogowy szkolny - 6 szt. 9) Edu-ROM gimnazjum fizyka (wersja sieciowa 10 licencji) - 1 szt. 10) Zestaw brył - 1 zestaw składający się z mniejszych podzestawów: a) Bryły i siatki: 16 częściowy zestaw geometryczny - 1 zestaw b) Bryły geometryczne-pełne - 1 zestaw c) 2 zestawy 17 brył transparentnych w stabilnej walizce - 1 zestaw d) Zestaw brył geometrycznych - wielościany - 1 zestaw e) Duże bryły geometryczne - ostrosłupy i graniastosłupy (prawidłowe) - 1 zestaw f) Graniastosłupy z przekrojami nitkowymi - zestaw konstrukcyjny - 1 zestaw 11) Edu-Rom Matematyka Gimnazjum (wersja sieciowa 10 licencji) - 1 szt. 12) Edu-Rom Chemia Gimnazjum (wersja sieciowa 10 licencji) - 1 szt. 13) Zestaw do optyki - 2 zestawy 14) Multimetr z interfejsem- 1 szt. 15) Przyrząd do demonstracji przewodności różnych metali - 6 szt. 16) Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię wewnętrzną - 6 szt. 17) Amperomierz - 6 szt. 18) Magnesy sztabkowe duże - 6 komplet 19) Kołyska Newtona - 6 szt. 20) Sprężyna do demonstracji fali poprzecznej - 6 szt. 21) Zestaw 12 kompasów przeźroczystych - 8 szt. 22) Lewitujące magnesy - 8 zestaw 23) Zestaw szkła i odczynników chemicznych - 1 zestaw a) Szkło laboratoryjne - zestaw do Gimnazjum składający się z 81 części b) Odczynniki i chemikalia - zestaw GIMNAZJALNY do nauki chemii 24) Laptop wraz z oprogramowaniem - 1 szt. 25) Projektor - 1 szt. 26) Zestawy szachowe - 10 zestawów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji. 4. Jeżeli w szczegółowym wykazie pomocy dydaktycznych wskazano, że do realizacji niniejszego zamówienia należy dostarczyć produkty konkretnych producentów Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producentów, wskazanych w wykazie. 5. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych. 6. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Księdza Stanisława Maciąga 3, na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek i wniesienie dostawy w godzinach pracy tj. od godz. 800 do godz. 1500..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) uPzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.20.00 - Pomoce naukowe 39.16.21.00 - Pomoce dydaktyczne 39.16.21.10 - Sprzęt dydaktyczny 39.16.22.00 - Pomoce i artykuły szkoleniowe 30.21.31.00 - Komputery przenośne 38.65.21.00 - Projektory .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postepowaniu na podstawie informacji zawartych w złożonym przez Wykonawcę w ofercie Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w złożonym przez Wykonawcę w ofercie Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w złożonym przez Wykonawcę w ofercie Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w złożonym przez Wykonawcę w ofercie Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w złożonym przez Wykonawcę w ofercie Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do podpisywania oferty, jeżeli uprawnienia Osoby/Osób podpisujących ofertę nie wynikają z przepisów prawa lub złożonych w ofercie dokumentów rejestrowych. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do podpisywania oferty musi złożony w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca złoży w ofercie w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmiany umowy: 1) w zakresie rodzaju/modelu konkretnej pomocy dydaktycznej, w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia danej pomocy, w szczególności: zakończenia produkcji, niedostępności na rynku. Umowę można zmienić co do rodzaju/typu/modelu pomocy dydaktycznej pod warunkiem, że zaoferowane pomoce będą nowszą wersją oferowanego modelu, będą miały lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów i pozostałe parametry bez zmian, z jednoczesnym zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ; 2) w zakresie zmiany stawki podatku VAT, 3) ze względu na dofinansowane zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie, 4) w zakresie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sedziszow-mlp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Sędziszowie Małopolskim, ul. Księdza Stanisława Maciąga 3, 39-120 Sędziszów Małopolski (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2013 godzina 12:15, miejsce: Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Sędziszowie Małopolskim, ul. Księdza Stanisława Maciąga 3, 39-120 Sędziszów Małopolski (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.