eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biecz › Organizacja festiwalu muzyki dawnej "KROMER FESTIVAL" na terenie miasta Biecza wraz z promocją gminy Biecz

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2017-06-09Ogłoszenie nr 530146-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.

Gmina Biecz: Organizacja festiwalu muzyki dawnej "KROMER FESTIVAL" na terenie miasta Biecza wraz z promocją gminy Biecz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biecz, krajowy numer identyfikacyjny 37044061400000, ul. Rynek  1 , 38340   Biecz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 134 471 113, , e-mail ak@biecz.pl, , faks 134 471 113.
Adres strony internetowej (URL): www.biecz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.przetargi.biecz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.przetargi.biecz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera
Adres:
Urząd Miejski w Bieczu, 38-340 Biecz ul. Rynek 1, pok nr 3 - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja festiwalu muzyki dawnej "KROMER FESTIVAL" na terenie miasta Biecza wraz z promocją gminy Biecz
Numer referencyjny: ZP.271.19.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji festiwalu muzyki dawnej "KROMER FESTIVAL"na terenie miasta Biecza wraz z promocją Gminy Biecz. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Zorganizowanie przez Wykonawcę festiwalu muzyki dawnej, który będzie nawiązywał do dziedzictwa kulturowego miasta Biecza (dalej: "Festiwal"). Festiwal - co najmniej 8 koncertów w każdym roku, jednak nie więcej niż 2 dziennie - zostanie zorganizowany w cyklu 3 letnim, począwszy od roku 2017. Koncerty w ramach Festiwalu będą odbywać się na żywo, w historycznych obiektach Biecza, w miesiącu sierpniu, w minimum cztery dni festiwalowe, w okresie dwóch następujących po sobie weekendów w przedziale czasowym nie dłuższym niż dwa tygodnie, w godzinach popołudniowo - wieczornych. Koncerty wykonywać będą artyści o uznanym dorobku europejskim i światowym. Wydarzenia w ramach festiwalu dostępne będą nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, przy założeniu dostępności dla min. 250 osobowej widowni (nie dotyczy sektora VIP). Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich wymogów przewidzianych prawem, w związku z organizacją Festiwalu. 2) Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji realizacji Festiwalu, która powinna obejmować plan organizacji oraz zawierać listę proponowanych przez Wykonawcę artystów wraz z proponowanym miejscem koncertu. 3) Pokrycie wszelkich kosztów związanych z występem artystów w trakcie trwania festiwalu, w tym honorariów artystów, kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia. Do obowiązków Wykonawcy należy również zawarcie umów z artystami, pokrycie ewentualnych tantiem autorskich związanych z występem artystów (ZAIKS), zapewnienie innych wymagań określonych przez artystów. 4) Zapewnienie profesjonalnej obsługi technicznej festiwalu, w tym niezbędnego sprzętu, nagłośnienia, oświetlenia, instrumentów oraz dekoracji na życzenie artystów. 5) Ekspozycję herbu/logotypu Gminy Biecz oraz innych podmiotów współpracujących z Gminą Biecz na przygotowanych przez Wykonawcę, zapowiadających Festiwal niżej wymienionych materiałach: a. plakatach/banerach zawierających również informację o wydarzeniach kulturalno - promocyjnych Gminy Biecz, zamieszczonych przez co najmniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia Festiwalu w danym roku, w miastach: Biecz, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Gorlice, Jasło, Nowy Sącz, Krosno w min 15 miejscach reklamowych w każdym mieście, o formacie nie mniejszym niż A3, b. zaproszeniach - na potrzeby Zamawiającego, Wykonawca przekaże zaproszenia w ilości min. 150 szt. z treścią: "Zaprasza Burmistrz Biecza" lub w innej treści uprzednio wskazanej, a następnie zaakceptowanej przez Zamawiającego, co najmniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia każdej edycji Festiwalu, c. książce programowej przekazanej do dyspozycji Zamawiającego w nakładzie min. 3 500 egzemplarzy, d. ulotkach, e. stronie internetowej Festiwalu wraz z przekierowaniem na stronę internetową Gminy Biecz i innych podmiotów współpracujących z Gminą Biecz; domenę udostępni Zamawiający, f. ściankach reklamowych / roll-upach g. reklamach prasowych h. portalach społecznościowych i fanpage festiwalu na facebooku wraz z przekierowaniem na stronę Gminy Biecz i innych podmiotów współpracujących z Gminą Biecz. Sposób ekspozycji herbu/logotypu Gminy Biecz Wykonawca zobowiązany jest uprzednio uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację. 6) Nagranie reportażu/spotu z przebiegu festiwalu o czasie trwania min. 7 min. wg planu scenariusza przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, w terminie min. 10 dni przed dniem rozpoczęcia każdej edycji Festiwalu. 7) Zapewnienie min. 20 stron do wykorzystania przez Zamawiającego na promocję i reklamę Gminy Biecz i innego podmiotu wskazanego przez Zamawiającego w książce programowej Festiwalu, w treści i kształcie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. Materiały do wykonania powyższej promocji i reklamy zostaną przekazane przez Zamawiającego. 8) Opracowanie materiału muzyczno - słownego o czasie trwania nie krótszym niż 20 sekund, zawierającego treści uprzednio wskazane, a następnie zaakceptowanej przez Zamawiającego. 9) Opracowanie logotypu Festiwalu. Logo Festiwalu musi nawiązywać do dziedzictwa kulturowego Biecza. 10) Promowanie Gminy Biecz poprzez podmioty pełniące funkcję patronów medialnych festiwalu (prasa, radio, telewizja, internet), przy czym patronat radia i telewizji o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym (nie dotyczy radia i telewizji internetowej). Począwszy od edycji 2018, 2019 zapewnienie minimum dwóch transmisji w danym roku festiwalowym w radio lub telewizji o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym (nie dotyczy radia i telewizji internetowej) lub minimum dwóch retransmisji w danym roku festiwalowym, w radio lub telewizji ogólnopolskim lub regionalnym (nie dotyczy radia i telewizji internetowej) w terminie najpóźniej do 10 miesięcy od zakończenia Festiwalu w danym roku. 11) Umożliwienie rejestracji fragmentu nie mniej niż jednego koncertu danego dnia festiwalowego (min. 10 min) przez lokalne media. 12) Przekazanie Zamawiającemu w celu wykorzystania przez lokalne media gotowego projektu "stopki organizacyjnej" z nazwami i logotypami organizatorów, partnerów, sponsorów i patronów medialnych Festiwal, co najmniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia Festiwalu. 13) Kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Biecz poprzez informowanie w wywiadach i relacjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych w szczególności o walorach dziedzictwa kulturowego Gminy Biecz, w trakcie Festiwalu oraz każdorazowo przy aktywności medialnej związanej z Festiwalem tj. od dnia podpisania Umowy do dnia 31 sierpnia 2019 r. 14) Reklamie słownej Gminy Biecz i innych podmiotów współpracujących z Gminą Biecz podczas zapowiedzi spikerskich dotyczących Festiwalu. 15) Ekspozycji w miejscach festiwalowych materiałów promocyjnych (w szczególności: flagi, roll-upy, banery) Gminy Biecz i innych podmiotów współpracujących z Gminą Biecz. 3. Wykonawca ma obowiązek dokumentowania realizacji Umowy oraz przekazania Zamawiającemu sprawozdania merytorycznego wraz z materiałami informacyjno - promocyjnymi (w szczególności: nagrania - z wyłączeniem retransmisji, zdjęcia, plakaty, zaproszenia, ulotki, książka programowa) w terminie 21 dni po zakończeniu Festiwalu w danym roku. 4. Wykonawca ma obowiązek w każdym roku Festiwalu dokumentowania i przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia retransmisji, przedmiotowego sprawozdania i nagrania. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, a Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień w tym przedmiocie oraz do niezwłocznego uwzględniania wszelkich uwag Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Nazwa i Logotyp festiwalu. 1) Sposób eksponowania nazwy i logotypu Festiwalu zostaną ustalone przez Zamawiającego i Wykonawcę. 2) Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do używania i korzystania z nazwy i logotypu Festiwalu. 3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu logotyp Festiwalu, zapisany jako plik graficzny, na odpowiednim nośniku elektronicznym lub na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do logotypu Festiwalu w tym prawo do wykonywania zależnych praw autorskich, do korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji: a. powielanie logotypu Festiwalu dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, b. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem logotypu Festiwalu, c. używanie logotypu Festiwalu w charakterze wzoru przemysłowego, znaku towarowego oraz uzyskania prawa ochrony na te wzory, d. tworzenie nowych wersji logotypu Festiwalu, e. publiczne udostępnianie logotypu Festiwalu, w tym także w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnienie i rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, f. publiczne wystawianie, wyświetlanie, w tym wykorzystanie logotypu Festiwalu do promocji, reklamy a także celów edukacyjnych lub szkoleniowych, g. inne pola eksploatacji związane z promocją Zamawiającego takie jak w szczególności: filmy reklamowe i ich prezentacja. 4) Przeniesienie praw autorskich do logotypu Festiwalu nastąpi w ramach wynagrodzenia ofertowego oraz nie będzie ograniczone czasowo lub terytorialnie. 5) Przejście autorskich praw majątkowych do logotypu Festiwalu nastąpi w dniu przekazania logotypu Zamawiającemu. 6) Zamawiający ma prawo zbyć nabyte na drodze niniejszej Umowy autorskie prawa majątkowe do logotypu Festiwalu lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z niego. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia: W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79952100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwany dalej "Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów" (jeżeli dotyczy).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. OFERTA, na formularzu ofertowym, wypełniona i podpisana przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ; 2. Zobowiązanie innego podmiotu, do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ , (dotyczy wyłącznie sytuacji, w której wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał będzie na zasobach innego podmiotu). 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, (W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru -pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy). 4. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni, od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego - wykazu złożonych ofert: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1. Wykonawca po zawarciu Umowy jest uprawniony, po spełnieniu warunków do uzyskania zaliczek na poczet realizacji Umowy w kwocie do 20 % wartości wynagrodzenia brutto w poszczególnym roku. Zaliczek udziela się w oparciu o art. 151 a Ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na pisemny wniosek Wykonawcy. 2. Pierwsza zaliczka może być udzielona w terminie do 30 dni od podpisania niniejszej Umowy. 3. Kolejne zaliczki w latach następnych mogą być udzielone w miesiącu czerwcu. Wypłata zaliczek uzależniona jest od rozliczenia zaliczki z roku poprzedniego. 4. Rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawienie faktur częściowych w poszczególnych latach za właściwie wykonaną usługę po spełnieniu warunków określonych w ustawie Pzp i niniejszej Umowie. 5. Jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez Zamawiającego faktur za wykonaną usługę wraz z sprawozdaniem merytorycznym. 6. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę zaliczkową w wysokości otrzymanej zaliczki.


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktur40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów, w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienie prawidłowego wykonie Umowy przez strony, w tym następujących przypadkach: a. omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, b. konieczności zmiany terminu realizacji zadania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, c. konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nieprzewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, d. zmiana wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, dotyczy to części wynagrodzenia za usługę, którą w dniu wejścia w życie przepisów dot. zmiany stawki podatku VAT, jeszcze nie wykonano. 3. Inne zmiany dopuszczone przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.