eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P (ul. Gąsawska) na odcinku od ronda do m. Gąsawy o długości ok. 1160 mb."

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-08-14

Ogłoszenie nr 510153136-N-2020 z dnia 14-08-2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P (ul. Gąsawska) na odcinku od ronda do m. Gąsawy o długości ok. 1160 mb."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 560757-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, Krajowy numer identyfikacyjny 63127722700000, ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612924032, e-mail kosickas@zdp-szamotuly.pl, faks 612924032.
Adres strony internetowej (url): zdp-szamotuly.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
zdp-szamotuly.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P (ul. Gąsawska) na odcinku od ronda do m. Gąsawy o długości ok. 1160 mb."

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZDP.272.5.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Nazwa nadana zamówieniu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P (ul. Gąsawska) na odcinku od ronda do m. Gąsawy o długości ok. 1160 mb." Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P (ul. Gąsawska) na odcinku od ronda do m. Gąsawy o długości ok. 1160 mb. Przebudowa drogi polegająca na remoncie nawierzchni na długości ok 810m, umocnieniu poboczy gruntowych kruszywem łamanym oraz płytami betonowymi na długości ok 1160m , wykonaniem zjazdów (do ulic) oraz zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu (stałej organizacji ruchu), przedstawiony w załączniku. Lokalizację inwestycji przedstawiono na Rys nr 01 "Plan orientacyjny". Droga otrzyma nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 - 6,0 m o przekroju daszkowym, ze spadkami poprzecznymi 2%. Spadek podłużny zostanie dostosowany do istniejącej niwelety. W zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie powinny wystąpić kolizje z sieciami uzbrojenia terenu. W przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć, o wszystkich awariach i zbliżeniach należy natychmiast poinformować Inspektora i właściciela medium. W ramach niniejszej przebudowy planuje się zmianę istniejącej organizacji ruchu, polegającej na wprowadzeniu dodatkowego oznakowania poziomego oraz uzupełnienie całego układu o oznakowanie pionowe. Zmianie ulegną również fragmenty linii osiowych, co wynika z zastosowanych rozwiązań i jest niezbędne dla zachowania norm zawartych w wytycznych technicznych dotyczących zasadności stosowania oznakowania poziomego. W/w rozwiązania zobrazuje projekt stałej zmiany organizacji ruchu, który stanowić będzie integralną część projektu wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej 1857P Szamotuły - Górka. Wymagania ogólne Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa budowlanego, - roboty należy wykonać zgodnie z projektem, - przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego, - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, ochrony interesów osób trzecich, a w szczególności zapewnić w miarę możliwości dojazd do posesji, - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich przepisów związanych z wykonywanymi robotami. Wymagania szczegółowe - warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę, - wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 124) wraz z późniejszymi zmianami. Zalecenia dla wykonawcy robót dotyczące inwentaryzacji powykonawczej i przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej. Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować stary opis topograficzny. Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki. Istniejące punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. W przypadku kolizji należy wznowić osnowę geodezyjną zgodnie ze sztuką geodezyjną przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy. Dokumentację techniczną (OPZ) wykonała Pracownia VEGUR Magdalena Nowak. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar, wraz z załącznikami. Wszystkie załączniki do SIWZ - OPZ - opublikowane są na stronie Zamawiającego: www.zdp-szamotuly.pl Zamawiający przewiduje jedną płatność po bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia. Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1786, ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona ustawowa jej zmiana - nie wymaga się sporządzenia aneksu, 2) przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, c) siły wyższej, d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp.), W powyższych przypadkach termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany. 3) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 4) Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne i jakościowe lub o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów budowy lub eksploatacji, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. 5) Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o zmianę, na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. 6) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 7) zawsze dopuszczalne są zmiany w rozumieniu art. 144 ust. 1 uPzp. jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego. Dopuszcza się zmiany umowy związane z obowiązującymi przepisami dotyczącymi COVID-19, tj. w szczególności: a) zmiany umowy o zamówienie publiczne - w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy; b) odstąpienia od potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii; jeżeli przepisy te lub z nimi związane lub zeń wynikające będą mieć wpływ na realizację niniejszego zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp wykonawca lub podwykonawca winien dysponować minimum 3 osobami zatrudnionymi w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać pracę w sposób kreślony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w zakresie: operator sprzętu drogowego - walca (1 os.), rozkładarki (1 os.), koparko-ładowarki (1 os.), kierowca (1 os.), w tym przynajmniej 1 os. winna być uprawniona do kierowania ruchem drogowym. Dopuszcza się aby 1 pracownik obsługiwał pracę dwóch maszyn. Wykonawca lub podwykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy w niniejszym przedmiocie, winien złożyć stosownej treści oświadczenie. Zamawiający zastrzega prawo do weryfikacji sposobu zatrudnienia ww. osób poprzez wezwanie Wykonawcy lub podwykonawcy do złożenia odpowiednio oświadczenia oraz poprzez bezpośrednie rozmowy z osobami wykonującymi roboty. W przypadku wykonywania ww. czynności przez osoby niezatrudnione zgodnie z art. 22 § 1 KP Zamawiający nałoży kary umowne w wysokości 1500 zł za każdy ujawniony przypadek. W przypadku stwierdzenia, pomimo wezwania, że osoby wykonujące roboty nie są zatrudnione zgodnie z SIWZ, Zamawiający zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy z winy wykonawcy. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Ilekroć SIWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy europejskie oraz norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: - Polskie Normy; - Polskie aprobaty techniczne; - Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; - Krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z późn. zm.) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Materiały, wyroby, rozwiązania techniczne do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) Wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja odbywa się na kosz Wykonawcy. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odbioru robót (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert). CPV: 45233120-6

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6


Dodatkowe kody CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 687804.88
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A.
Email wykonawcy: prdmsa@prdmsa.pl
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 75
Kod pocztowy: 64-500
Miejscowość: Szamotuł
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 761370.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 761370.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1085806.18
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.