eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji w Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej w Pawilonie Łóżkowym nr 5, poziom P8 - SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-08-09

Ogłoszenie nr 510148151-N-2020 z dnia 09-08-2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji w Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej w Pawilonie Łóżkowym nr 5, poziom P8 - SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 523943-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 27278032300014, ul. ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0324291000, 4291288, e-mail zampub@szpital.rybnik.pl, faks 324 291 225.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.rybnik.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji w Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej w Pawilonie Łóżkowym nr 5, poziom P8 - SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TT-125-PN/19-2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn.: Roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji w Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej w Pawilonie Łóżkowym nr 5, poziom P - SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. niżej wymienionych załącznikach do niniejszej specyfikacji: 1.A Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1.B Projekt instalacji klimatyzacji 1.B.1 Rzut kondygnacji P8 1.B.2 Schemat instalacji klimatyzacji 1.C Przedmiar robót _Instalacja klimatyzacji w Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej 1.D Formularz cenowy - wg załącznika nr 1.D do oferty Oferta musi być kompletna i obejmować wszystkie pozycje przedmiaru i ww. charakterystyki. Przedmiary robót służyć będą wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy roszczenia wykonawcy, z tytułu informacji w nim zawartych. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta bezpośrednio po zakończeniu postępowania w terminie zgodnym z ustawą na okres określony w specyfikacji, stąd ceny podane w pkt IV.6 są cenami brutto na taki okres.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.33.12.20 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 144914.41
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 14
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 14
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: THERMBUD Sp. z o. o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sławka 38B
Kod pocztowy: 40-833
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 99236.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99236.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 208116.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.