eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziejowice › Doposażenie szkół z terenu Gminy Radziejowice w pomoce i sprzęt do nauki w ramach Projektu pn."KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE - III edycja"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-08-08

Ogłoszenie nr 510148144-N-2020 z dnia 08-08-2020 r.

Gmina Radziejowice: Doposażenie szkół z terenu Gminy Radziejowice w pomoce i sprzęt do nauki w ramach Projektu pn.: "KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE - III edycja"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Doposażenie szkół z terenu Gminy Radziejowice w pomoce i sprzęt do nauki w ramach Projektu pn.: KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE - III edycja" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545297-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540096716-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Radziejowice, Krajowy numer identyfikacyjny 75014841400000, ul. ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 577 171, e-mail urzad@radziejowice.pl, faks 468 577 120.
Adres strony internetowej (url): www.radziejowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Doposażenie szkół z terenu Gminy Radziejowice w pomoce i sprzęt do nauki w ramach Projektu pn.: "KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE - III edycja"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GCO.272.4.2.2020.EU

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na zakupie, dostawie i montażu wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych szkół z terenu Gminy Radziejowice w ramach Projektu pn.: KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE - III edycja" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zamówienie zostało podzielone na trzy części: Część 1 zamówienia: Doposażenie w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu PRACOWNI BIOLOGICZNEJ w SP w Kuklówce Radziejowickiej Część 2 zamówienia: Doposażenie w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ w SP w Radziejowicach Część 3 zamówienia: Komplet wyposażenia (pracownia chemiczna 30-stanowiskowa) do MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ w SP w Radziejowicach Dostawa dla I i II części zamówienia obejmuje: 1. transport zakupionych pomocy dydaktycznych do wskazanych pomieszczeń w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Radziejowice tj.: a) Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach do budynku przy ul. Kubickiego 3a, 96-325 Radziejowice, b) Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej ul. Szkolna 30, 96-325 Kuklówka Radziejowicka 2. rozładunek i rozpakowanie dostarczonych pomocy dydaktycznych, 3. wniesienie i ustawienie pomocy dydaktycznych w pomieszczeniach docelowych w szkołach podstawowych, o których mowa w pkt. 1. 4. usunięcie opakowań związanych z dostawą i montażem pomocy dydaktycznych, 5. po zakończeniu dostawy i montażu pomocy dydaktycznych pozostawienie pomieszczeń, w należytym porządku i czystości, 6. termin dostawy Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Awizowanie dostawy winno być dokonane z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 7. odbioru dostawy dokonywać będzie wyznaczony pracownik Zamawiającego w obecności pełnomocnika Wykonawcy. Wykonawca winien, podczas odbioru sporządzić odpowiedni "Protokół odbioru", który zostanie podpisany przez wyznaczone osoby, dokonujące odbioru przedmiotu umowy. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie uszkodzenia i szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, 9. Wykonawca odpowiada za przedmiot zamówienia do czasu jego ostatecznego przekazania i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 10. na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone pomoce dydaktyczne. 11. Szczegółowe wymagania dla dostawy określono w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 3a, 3b do SIWZ. 12. Wymienione w OPZ produkty (pomoce dydaktyczne) muszą być fabrycznie nowe, bez śladów uszkodzeń zewnętrznych i nieużywane. 13. W sytuacji, jeśli zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Produkty lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakimi muszą odpowiadać produkty i urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty lub urządzenia. Wykonawca oferując rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać się szczególną starannością przy składaniu oferty, aby udowodnić zamawiającemu spełnianie wymagań. Dlatego w ofercie należy złożyć wszystkie dokumenty, które wskazują na równoważność danego produktu. Należy przy tym pamiętać, iż dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. 14. Jeżeli dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia odnosiłaby się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1, pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 15. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. 16. Przed dostawą pomocy dydaktycznych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na dostarczane pomoce dydaktyczne, wymagane atesty, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 17. Dostawy pomocy dydaktycznych będą odbywały się w terminie maksymalnie 8 tygodni (56 dni kalendarzowych) od dnia podpisania umowy. Dostawa dla III części zamówienia obejmuje: 1. transport zakupionych mebli do wskazanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach do budynku przy ul. Kubickiego 3a, 96-325 Radziejowice, 2. rozładunek i rozpakowanie dostarczonych mebli, 3. wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniach docelowych w placówce, o której mowa w pkt. 1. 4. montaż mebli na miejscu, 5. wypoziomowanie i usunięcie opakowań związanych z dostawą i montażem mebli, 6. po zakończeniu dostawy i mebli pozostawienie pomieszczeń, w należytym porządku i czystości, 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie uszkodzenia i szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, 8. termin dostawy Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Awizowanie dostawy winno być dokonane z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 9. odbioru dostawy dokonywać będzie wyznaczony pracownik Zamawiającego w obecności pełnomocnika Wykonawcy. Wykonawca winien, podczas odbioru sporządzić odpowiedni "Protokół odbioru", który zostanie podpisany przez wyznaczone osoby, dokonujące odbioru przedmiotu umowy. 10. Wykonawca odpowiada za przedmiot zamówienia do czasu jego ostatecznego przekazania i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 11. na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane meble. 12. Wykonawca przystąpi do dostawy i montażu mebli po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 13. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy i zamontuje meble nie uwzględniając zapisu w ust. 12, Zamawiający może zażądać ponownie wykonania przedmiotu umowy. 14. Szczegółowe wymagania dla dostawy określono w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 3c do SIWZ. 15. Wymienione w OPZ produkty meble muszą być fabrycznie nowe, bez śladów uszkodzeń zewnętrznych i nieużywane. 16. W sytuacji, jeśli zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Produkty lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakimi muszą odpowiadać produkty i urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty lub urządzenia. Wykonawca oferując rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać się szczególną starannością przy składaniu oferty, aby udowodnić zamawiającemu spełnianie wymagań. Dlatego w ofercie należy złożyć wszystkie dokumenty, które wskazują na równoważność danego produktu. Należy przy tym pamiętać, iż dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. 17. Jeżeli dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia odnosiłaby się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1, pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 18. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. 19. Przed dostawą i montażem mebli Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na meble i pomoce dydaktyczne, wymagane atesty, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 20. Dostawa i montaż mebli będzie odbywać się w terminie maksymalnie 8 tygodni (56 dni kalendarzowych) od dnia podpisania umowy. 21. Zaleca się aby Wykonawca na własny koszt przed złożeniem oferty dokonał pomiaru mebli we własnym zakresie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6


Dodatkowe kody CPV: 39100000-3, 39112000-0, 39121000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Doposażenie w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu PRACOWNI BIOLOGICZNEJ w SP w Kuklówce Radziejowickiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4168.29
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.H.U. EL HYDRO S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Suchowola 6
Kod pocztowy: 06-020
Miejscowość: Chmielnik
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5164
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5164
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5800
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Doposażenie w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ w SP w Radziejowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12398.97
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PHU EL HYDRO S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Suchowola 6
Kod pocztowy: 26-020
Miejscowość: Chmielnik
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11774
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11774
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16496.10
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Komplet wyposażenia (pracownia chemiczna 30-stanowiskowa) do MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ w SP w Radziejowicach

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust, 1. pkt 4) ustawy Pzp, unieważnił postępowania dla III części zamówienia gdyż cena najkorzystniejszej oferty (niepodlegającej odrzuceniu) przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.