eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie wymiany i przebudowy poziomów instalacji c. o. wraz robotami poinstalacyjnymi w budynkach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-08-04

Ogłoszenie nr 510143817-N-2020 z dnia 04-08-2020 r.

Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania: Wykonanie wymiany i przebudowy poziomów instalacji c. o. wraz robotami poinstalacyjnymi w budynkach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 538002-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania, Krajowy numer identyfikacyjny 12580000000000, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 534 047, e-mail zamowienia@wz.uw.edu.pl, faks 22 55 34 063.
Adres strony internetowej (url): www.wz.uw.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie wymiany i przebudowy poziomów instalacji c. o. wraz robotami poinstalacyjnymi w budynkach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

26/7/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie i przebudowie poziomów instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami poinstalacyjnymi w budynkach A, B, C Wydziału Zarządzania UW mieszczących się w Warszawie przy ul. Szturmowej 1/3, zwanych dalej łącznie "robotami", zgodnie z Dokumentacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ. W skład Dokumentacji Technicznej wchodzi dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót określonych w Dokumentacji Technicznej oraz wszelkie niezbędne czynności mające na celu prawidłowe wykonanie zadania, w tym w szczególności: 1) wykonanie wszystkich prac przewidzianych w Dokumentacji Technicznej, 2) dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, 3) zgłoszenie Zamawiającemu ewentualnych błędów w Dokumentacji Technicznej - w przypadku ich stwierdzenia, 4) wykonanie przy użyciu własnych materiałów prac nie przewidzianych w Dokumentacji Technicznej, które okażą się konieczne do prawidłowego wykonania zadania, 5) sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45331100-7


Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45321000-3, 45400000-1, 45453000-7, 45431000-7, 45442100-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 813000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: POSEJDON INSTALATORSTWO SANITARNO-GAZOWE Marek Pszczoła
Email wykonawcy: biuro@posejdon.waw.pl
Adres pocztowy: ul. Orląt Lwowskich 52/20
Kod pocztowy: 02-495
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 515433
Oferta z najniższą ceną/kosztem 515433
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 922500
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.