eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiernozia › Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Kiernozi wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-08-04

Ogłoszenie nr 510143808-N-2020 z dnia 04-08-2020 r.

Gmina Kiernozia: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Kiernozi wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 553855-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kiernozia, Krajowy numer identyfikacyjny 61101568400000, ul. Sobocka 1 A, 99-412 Kiernozia, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 242 779 080, e-mail urzadgminywkiernozi@xl.wp.pl, faks +48 242400980.
Adres strony internetowej (url): www.kiernozia.biuletyn.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Kiernozi wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Z.P.271.7.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Kiernozi wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: 1) rozbudowę i przebudowę przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj.: o wewnętrzną kanalizację sanitarną z odprowadzeniem do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej, o wewnętrzną instalacją wodociągową (w tym hydrantową), o wewnętrzną instalacją co., klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, o wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) i instalacją elektryczną wewnętrzną i na zewnątrz budynku, o wewnętrzną instalacją gazową z instalacją zbiornikową na gaz płynny, o wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem i przepompownią z odprowadzeniem do istniejąc ego przyłącza kanalizacji deszczowej, 2) budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 3) utwardzenie terenu, 4) zagospodarowanie zieleni (trawniki), 5) wykonanie zadaszonego miejsca do tymczasowego gromadzenia odpadów stałych, 6) wykonanie nowego ogrodzenia z furtkami od strony północnej i wschodniej, bez furtki od strony zachodniej, 7)dostawę i montaż koszy na śmieci przy chodnikach, 8) dostawę i montaż ławek zewnętrznych, 9) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, 10)wykonanie zjazdu z drogi publicznej 3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku: projektowana powierzchnia zabudowy - 425,29 m2, suma powierzchni zabudowy po rozbudowie przedszkola i rozbiórce budynku innego- 674,86 m2, powierzchnia nawierzchni utwardzonych (dojść, schodów, pochylni i miejsc postojowych) - 311,78 m2 , suma powierzchni zabudowy i utwardzenia terenu - 986,64 m2 , powierzchnia biologicznie czynna - 1 513,36 m2 4. Szczególne warunki realizacji zamówienia: Zadanie inwestycyjne podzielone jest na dwa etapy: I ETAP: W ramach rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Kiernozi w terminie do 30.09.2020 r. na podstawie załączonej dokumentacji projektowej i STWiORB należy wykonać: o przebudowę istniejącej części budynku wraz ze zmianą geometrii dachu i wymianą pokrycia na nowe obejmującą: niezbędne roboty towarzyszące (demontaże, rozbiórki itp.), remont kominów, wykonanie nadproży i belek w miejscach przebić i poszerzanych otworów drzwiowych, wykonanie nowych warstw posadzkowych w części pomieszczeń, wykonanie nowych posadzek, wykonanie nowych ścian działowych, wykonanie nowych kominów, uzupełnienie ścian: zamurowania, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, zabudowę elementów instalacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi, wykończeniem pomieszczeń części istniejącej na gotowo, dostawą i montażem wyposażenia. o rozbudowę budynku przedszkola polegającą na: wykonaniu niezbędnych robót towarzyszących (demontaży, rozbiórek itp.), wykonaniu ław fundamentowych, wykonaniu ścian fundamentowych w zakresie niezbędnym do budowy łącznika pomiędzy częścią istniejącą i projektowaną oraz budowy kotłowni, wykonaniu łącznika w stanie surowym otwartym z dachem na gotowo, wykonaniu w stanie surowym otwartym części holu projektowanej rozbudowy pomiędzy osiami E i F i kącika czystości, wykonaniu pomieszczenia kotłowni wraz z niezbędnymi instalacjami, wykonaniu komina przy osi F, wraz ze zmianą geometrii dachu części istniejącej i wymianą pokrycia dachowego na gotowo z rynnami i rurami spustowymi z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, o termomodernizację istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, polegającą na: wykonaniu niezbędnych robót towarzyszących (demontaży, rozbiórek itp.), dociepleniu ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi i wykończeniem tynkiem elewacyjnym na gotowo, dociepleniu cokołu oraz ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykończeniem tynkiem mozaikowym na gotowo, wymianie stolarki okiennej na stolarkę o ramach z profili PCV oraz aluminium - EI15, wymianie stolarki okiennej na stolarkę drzwiową zewnętrzną o ramach z profili stalowych - aluminiowych, docieplaniu stropu nad parterem wełną mineralną, wymianie zbiornika na ciepłą wodę użytkową, wymianie kotła grzewczego na kocioł gazowy wraz z instalacją gazową z zbiornikiem na gaz płynny i ogrodzeniem z furtkami, wymiana instalacji co., wymianie istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED,przeniesieniu części grzejników, wraz z podłączeniem instalacji co. w istniejącym budynku do nowej kotłowni, uruchomieniem kotła na potrzeby ogrzewania i c.w.u. części istniejącej. Ponadto w ramach robót związanych z zagospodarowaniem terenu należy wykonać: zabezpieczenie i oznakowanie terenu wykonywania robót budowlanych, niezbędne roboty towarzyszące (demontaże, rozbiórki itp.), opaskę odwadniającą w otoczeniu nowego budynku, schody zewnętrzne do istniejących oddziałów przedszkola z utwardzeniem terenu w zakresie umożliwiającym użytkowanie części istniejącej przedszkola od 01.10.2020 r., instalację zbiornikową gazową do projektowanej kotłowni wraz z ogrodzeniem i furtkami, przyłącze kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe, kanalizację deszczową w otoczeniu istniejącego budynku z podłączeniem do rur spustowych. II ETAP: W ramach rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Kiernozi w terminie do 30.06.2021 r. na podstawie załączonej dokumentacji projektowej i STWiORB należy wykonać: pozostałe roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową wraz zagospodarowaniem terenu. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do SIWZ: Załącznik Nr 10 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik Nr 11 do SIWZ Przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym Załącznik Nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa. Przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako dokumentację pomocniczą w celu oszacowania zaoferowanej ceny. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysie ofertowym opracowanym przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej. Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na postawie projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót oraz sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z § 19, § 20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację geodezyjno-powykonawczą również w wersji elektronicznej w formacie dxf. w dwóch egzemplarzach w ciągu 60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 7. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie: ETAP I: do dnia 30 września 2020 roku, ETAP II: do dnia 30 czerwca 2021 roku 8. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 9. Maksymalny okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 10. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia rękojmi na okres równy udzielonej gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 11. Okres udzielonej gwarancji jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert. 12. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie: www.kiernozia.biuletyn.net

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111200-0, 45111220-6, 45111300-1, 45112700-2, 45200000-9, 45223000-6, 45230000-8, 45231110-9, 45231300-8, 45231400-9, 45233200-1, 45260000-9, 45261100-5, 45262300-4, 45262310-7, 45262500-6, 45300000-0, 45311200-2, 45316000-5, 45316110-9, 45320000-6, 45321000-3, 45331000-6, 45331100-7, 45332200-5, 45333000-0, 45333100-1, 45342000-6, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45421000-4, 45421146-9, 45430000-0, 45442100-8, 45500000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2178360.83
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ADMAR S.C. Mariusz Kuźma Adam Kędziora
Email wykonawcy: admarma@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Klickiego 110/112
Kod pocztowy: 99-400
Miejscowość: Łowicz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2679383.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2679383.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2679383.82
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.