eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krasne › Budowa siłowni zewnętrznych na ternie gminy Krasne

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-31

Ogłoszenie nr 510141841-N-2020 z dnia 31-07-2020 r.

Gmina Krasne: Budowa siłowni zewnętrznych na ternie gminy Krasne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019r

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 548408-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540103201-N-2020 i 540102252-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Krasne, Krajowy numer identyfikacyjny 54430300000000, ul. ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 710 017, e-mail ug_krasne@krasne.pl, faks 236 710 017.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.krasne.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa siłowni zewnętrznych na ternie gminy Krasne

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGD.ZP.271.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 zewnętrznych siłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne w miejscowościach: Krasne, Zalesie, Wężewo, Mosaki Stara Wieś. 2) Na terenie każdej z siłowni zostaną dostarczone i zamontowane następujące urządzenia i elementy małej architektury: a) twister - kpl. 1 b) wioślarz - kpl. 1 c) motyl - kpl. 1 d) orbitrek - kpl. 1 e) narciarz - kpl. 1 f) stepper - kpl. 1 g) betonowy stół do gry w tenisa stołowego - kpl. 1 h) tablica edukacyjna dla dzieci kółko i krzyżyk - kpl. 1 i) tablica informacyjna z regulaminem - kpl. 1 3) Zamówienie zostało podzielone na 4 części: a) Część 1 - Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Krasne b) Część 2 - Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Zalesie c) Część 3 - Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Wężewo d) Część 4 - Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Mosaki Stara Wieś

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 37.41.00.00 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zadanie nr 1 - Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Krasne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 22915.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Argon Klaudiusz Półtorak
Email wykonawcy: klaudiusz.poltorak@interia.pl
Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 121/86
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40459.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24969
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47864.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zadanie nr 2- Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Zalesie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 22915.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Argon Klaudiusz Półtorak
Email wykonawcy: klaudiusz.poltorak
Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 121/86
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40459.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24696
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47864.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zadanie nr 3 - Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Wężewo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 22915.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Argon Klaudiusz Półtorak
Email wykonawcy: klaudiusz.poltorak@interia.pl
Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 121/86
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40459.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24969
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47864.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Zadanie nr 4 - Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Mosaki Stara Wieś

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 22915.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Argon Klaudiusz Półtorak
Email wykonawcy: klaudiusz.poltorak@interia.pl
Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 121/86
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyś
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40459.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24969.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47864.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.