eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzietrzychowice, dz. nr ewid. 297, 299, 325/1, gm. Żagań"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-31

Ogłoszenie nr 510141836-N-2020 z dnia 31-07-2020 r.

Urząd Gminy w Żaganiu: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzietrzychowice, dz. nr ewid. 297, 299, 325/1, gm. Żagań"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550040-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Żaganiu, Krajowy numer identyfikacyjny 000542184, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 777 021, e-mail urzad@gminazagan.pl, faks 683 772 336.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminazagan.p

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzietrzychowice, dz. nr ewid. 297, 299, 325/1, gm. Żagań"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PZP.271.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzietrzychowice, dz. nr ewid. 297, 299, 325/1, gm. Żagań. W ramach zadania zaplanowano wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej z rur i kształtek tworzywowych PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø110 x 6,6mm oraz Ø90 x 5,4mm (odejścia hydrantowe) oraz rur Ø32 x 2,0mm (spięcie istniejących przyłączy z projektowaną siecią). Wodociąg zostanie wykonany metodą tradycyjną w wykopie, układany będzie na głębokości 1,20m÷1,50m. Uzbrojenie sieci stanowić będą hydranty nadziemne DN80 z zasuwami odcinającymi DN80 - szt. 3. Całkowita długość projektowanej sieci wynosi 314,0 mb, w tym sieci o średnicy Ø110 - 288,5m, Ø90 - 17,5m oraz rur Ø32 - 8,0m. Wszystkie montowane zasuwy, zostaną wyposażone w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne żeliwne. Skrzynki uliczne należy obetonować (betonem klasy B-20) na poziomie rzędnych terenu, opaską o wymiarach: 0.5mx0.5mx0.15m. Montowaną armaturę, należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-B-09700. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1) roboty tymczasowe i przygotowawcze, w tym pełne umocnienie pionowych ścian wykopów, montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, 2) roboty rozbiórkowe, w tym zerwanie nawierzchni, demontaż hydrantu podziemnego, demontaż skrzynki żeliwnej chodnikowej z obudową betonową, 3) roboty ziemne, w tym wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi i wykopy ręczne liniowe, podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty, obsypka rurociągu kruszywem-piaskiem, ręczne zasypywanie wykopów, zasypywanie spycharkami wykopów, 4) roboty montażowe, w tym przewierty maszyną do wierceń poziomych, połączenie z istniejącą siecią, ułożenie przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, PERC dwuwarstwowych łączonych metoda zgrzewania, połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, połączenia za pomocą kształtek elektroopornych, ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych na kolanie stopowym kołnierzowym, zasuwy odcinające, jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, próba wodna szczelności sieci wodociągowej, dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi, oznakowanie trasy rurociągu, zasuw, tabliczkami na słupku betonowym, nawiertki na istniejących rurociągach z przepięciem istniejących przyłączy, 5) roboty odtworzeniowe, w tym nawierzchni z kamienia polnego oraz z tłucznia kamiennego, 6) roboty pozostałe, w tym obsługa geodezyjna, badania bakteriologiczne wody

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 135257.81
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Wielobranżowy "Kształt" Błaszczuk & Kubiak i wspólnicy Spółka Jawna
Email wykonawcy: Kamil@kształt.com
Adres pocztowy: ul. Nowogródzka 8
Kod pocztowy: 68-100
Miejscowość: Żagań
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 96962.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 96962.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145570.64
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałanie "Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii"


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.