eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku monochromatycznego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego znak sprawyAEZ/S-059/2016

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-04

Warszawa: Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku monochromatycznego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego znak sprawy: AEZ/S-059/2016
Numer ogłoszenia: 49511 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74958 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5720366, faks 22 5720363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku monochromatycznego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego znak sprawy: AEZ/S-059/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzenia produkcyjnego do druku monochromatycznego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego w okresie od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia do 31 grudnia 2018 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie wymaganych parametrów technicznych urządzenia produkcyjnego do druku monochromatycznego został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, o którym mowa w części II SIWZ, stanowiącym załącznik 2 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie świadczenia kompleksowego wsparcia serwisowego został określony we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wszystkie dostarczane materiały eksploatacyjne oraz części zamienne muszą być nowe, wolne od wad i oryginalne, tj. zalecane przez producenta urządzenia, nie będące naśladownictwem lub podróbką, nie fałszowane, nie posiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. Materiały eksploatacyjne i części muszą być dopuszczone do użytku przez producenta, a ich używanie w szczególności nie spowoduje cofnięcia lub naruszenia warunków gwarancji urządzenia. 5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa wraz z instalacją i konfiguracją, urządzenia oraz obsługa serwisowa dostarczonego urządzenia w okresie do 31 grudnia 2018 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania limitu kwoty o której mowa w § 8 ust 1 lit. b) Wzoru umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.14.30 - Cyfrowe urządzenia powielające 50.31.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 315121,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 379086,00

  • Oferta z najniższą ceną: 379086,00 / Oferta z najwyższą ceną: 379086,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.