eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zamówienie uzupełniające na dostawę mebli biurowych, socjalnych i recepcyjnych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-055/2016

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-04

Warszawa: Zamówienie uzupełniające na dostawę mebli biurowych, socjalnych i recepcyjnych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-055/2016
Numer ogłoszenia: 49509 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36785 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5720366, faks 22 5720363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające na dostawę mebli biurowych, socjalnych i recepcyjnych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-055/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające na dostawę mebli biurowych, socjalnych i recepcyjnych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 1), wyszczególnionych co do rodzaju i liczby w Załączniku nr 2 Zestawienie mebli..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00 - Meble 39.15.10.00 - Meble różne 39.13.00.00 - Meble biurowe 39.12.10.00 - Biurka i stoły 39.14.13.00 - Szafy 39.13.10.00 - Regały biurowe 39.14.12.00 - Blaty 39.15.60.00 - Meble recepcyjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 217959,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 268089,57

 • Oferta z najniższą ceną: 268089,57 / Oferta z najwyższą ceną: 268089,57

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zważywszy, że Szpital Pediatryczny WUM został oddany do eksploatacji w czerwcu 2015 r. i obecnie jest na etapie organizacji pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych przeniesionych do nowego obiektu a także nowych oddziałów szpitalnych, Zamawiający w warunkach prowadzonego postępowania, w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w SIWZ, któremu nadał numer sprawy AEZS-069/2015, przewidział możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na rozszerzeniu dostaw objętych zamówieniem podstawowym, a potrzeby takie zostały ujawnione, Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia Wykonawcy Jard Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-488) przy ulicy Aleja na Skarpie 21/11, w zakresie zwiększenia liczby biurek, stołów biurowych, szaf oraz regałów, biurek pielęgniarskich i lad recepcyjnych, których łączna wartość nie przekracza 20% zamówienia podstawowego. Ze względu na znacznie większą od dotychczasowej powierzchnię poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym w szczególności powierzchnię klinik i oddziałów klinicznych w celu utrzymania minimalnie na dotychczasowym poziomie jakości świadczonych usług i jednocześnie zachowania warunków pracy istnieje konieczność zwiększenia ilości posiadanych przez Szpital mebli. W szczególności niezbędne jest dokupienie dodatkowej ilości biurek, stołów biurowych i szaf oraz regałów. Ze względu na istnienie w Szpitalu większej ilości miejsc z podłączeniami mediów wyprowadzonymi z podłogi, co determinuje konieczność zainstalowania w tych miejscach mebli umożliwiających bezpieczne schowanie przewodów i podłączenie mediów konieczny jest zakup dodatkowych biurek pielęgniarskich i lad. Potrzeba kompatybilności asortymentu wynika z faktu, że poszczególne meble pochodzące z nowego zamówienia będą stanowiły doposażenie już zagospodarowanych pomieszczeń

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.