eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Leasing nowych pojazdów samochodowych i nowych pojazdów specjalnych na potrzeby PKP Energetyka spółka z o.o.Ogłoszenie z dnia 2005-08-24

POZYCJA 43460

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy Warszawa: Leasing nowych pojazdów samochodowych i nowych pojazdów specjalnych na potrzeby PKP Energetyka spółka z o.o. Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: "PKP Energetyka" Spółka z o.o., do kontaktów: Jacek Wójcik, Henryk Sekita, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5241900, 5241474, fax 022 5241479, e-mail: a.jakszuk@pkpenergetyka.pl, www.pkpenergetyka.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: PKP Energetyka Spółka z o.o., Jacej Wójcik, Henryk Sekita, ul.Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 47 442 40, fax (+48 22) 47 444 73, e-mail: j.wojcik@pkpenergetyka.pl, www.pkpenergetyka.pl. 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: PKP Energetyka Spółka z o.o., Jacej Wójcik, Henryk Sekita, ul.Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 47 442 40, fax (+48 22) 47 444 73, e-mail: j.wojcik@pkpenergetyka.pl, www.pkpenergetyka.pl. 4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PKP Energetyka Spółka z o.o., Jacej Wójcik, Henryk Sekita, ul.Sławińska 7/9 pok nr 48, 01-218 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 47 442 40, fax (+48 22) 47 444 73, e-mail: j.wojcik@pkpenergetyka.pl, www.pkpenergetyka.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: 1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: leasing. 1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie. 1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Leasing nowych pojazdów samochodowych i nowych pojazdów specjalnych na potrzeby PKP Energetyka spółka z o.o. 1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Zadanie I Leasing 31 szt. nowych samochodów dostawczych ciężarowych o do-puszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg, w tym: A) 8 szt. furgonów mających 1 rząd siedzeń oddzielony trwałą przegrodą od części ładunkowej wyposażonej w 2 uchylne ławy do przewozu osób, B) 20 szt. furgonów mających 2 rzędy siedzeń oddzielonych trwałą przegrodą od części ładunkowej, której długość przekracza 50 % długości pojazdu, C) 3 szt. samochodów posiadających kabinę kierowcy z 2 rzędami sie-dzeń i skrzynię do przewozu ładunków. Wszystkie 31 szt. samochodów jednej marki. Zadanie II Leasing 1 szt. nowego samochodu typu mikrobus o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu nie mniej niż 10 osób łącznie z kierowcą Zadanie III Leasing 11 szt. nowych samochodów klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju VAN o dopuszczalnej masie całkowitej do 1 900 kg, w tym: A) 8 szt. VAN-ów mających 2 rzędy siedzeń, B) 1 szt. VAN-a mającego 2 rzędy siedzeń i wyposażonego w klimatyza-cję, C) 2 szt. VAN-ów mających 1 rząd siedzeń oddzielony od części ładun-kowej trwałą przegrodą. Wszystkie 11 szt. samochodów jednej marki. Zadanie IV Leasing 1 szt. nowego samochodu ciężarowego z napędem na 4 koła przeznaczonego do jazdy w ciężkim terenie o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg. Zadanie V Leasing 4 szt. nowych samochodów ciężarowych, w tym: A) 2 szt. 2 osiowych skrzyniowych z wywrotem o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 000 kg, wyposażonych w żuraw do samozaładunku o max. momencie udźwigu nie mniejszym niż 7 tm, B) 1 szt. 2 osiowego skrzyniowego z wywrotem o dopuszczalnej masie całkowitej do 15 000 kg, wyposażonego w żuraw do samozaładunku o max. momencie udźwigu nie mniejszym niż 13 tm, C) 1 szt. 3 osiowej wywrotki tylnozsypowej do przewożenia materiałów sypkich o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 000 kg. Wszystkie 4 szt. samochodów jednej marki. Zadanie VI Leasing 3 szt. nowych pojazdów specjalnych - minikoparek i 3 szt. lawet przystosowanych do przewożenia minikoparek. Zadanie VII Leasing 5 szt. nowych pojazdów specjalnych podnośników montażowych koszowych o max. wysokości pracy od 16 do 17 metrów, zamontowanych na podwoziach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg. 1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Na terenie całej Polski. Kod NUTS: 1.8) Nomenklatura 1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 34.13.00.00 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów Kod CPV wg słownika 2008: 34.13.00.00 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów Oryginalny kod CPV: 34.11.00.00 - Samochody osobowe Kod CPV wg słownika 2008: 34.11.00.00 - Samochody osobowe Oryginalny kod CPV: 34.14.10.00 - Pojazdy samowyładowcze Kod CPV wg słownika 2008: 34.14.23.00 - Pojazdy samowyładowcze Oryginalny kod CPV: 29.52.26.10 - Koparki mechaniczne Kod CPV wg słownika 2008: 43.26.10.00 - Koparki mechaniczne Oryginalny kod CPV: 29.22.15.10 - Pojazdy z podnośnikami Kod CPV wg słownika 2008: 42.41.51.00 - Pojazdy z podnośnikami 1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 1.9) Podział zamówienia na części: Tak. Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części. 1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 1.11) Odstąpienie od obowiązku stosowania specyfikacji europejskich: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: Leasing nowych pojazdów samochodowych i specjalnych zgodnie z opisem pkt. II.1.6. 2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane: 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wysokość wadium w PLN: Zadanie I-14000 Zadanie II-750 Zadanie III-3900 Zadanie IV-750 Zadanie V-9800 Zadanie VI-2200 Zadanie VII-7000. 1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: Warunki leasingu: 1) Wybrani w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani będą zawrzeć z Zakładami Zamawiającego umowy leasingu pojazdów będących przedmiotem postępowania w zakresie i ilości wskazanej przez Zamawiającego. 2) Umowy leasingu zawarte zostaną na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. 3) Zabezpieczeniem umów leasingu wnoszonym przez Spółkę będą weksle in blanco bez prawa indosu wraz z porozumieniami wekslowymi. 4) Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiadać będzie co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu. 5) Warunki leasingu - stałe, niezmienne w czasie podczas trwania umowy leasingu. 6) Waluta umowy leasingu - PLN. 7) Po upływie okresu leasingu przedmiot leasingu podlega wykupieniu i staje się własnością Zamawiającego. 8) Okres leasingu - 36 miesięcy. 9) Ilość i rodzaj opłat leasingowych: a) opłaty wstępne w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu leasingu, b) 36 miesięcznych, równych rat leasingowych, c) wykup pojazdu - w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej. 10) Opłaty za ubezpieczenie pojazdów nie zaliczają się do opłat leasingowych i nie podlegają ocenie. 1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca prześle Zamawiającemu wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wraz z oświadczeniem, że nie podlega wykluczeniu z powodu: a) braku uprawnień do występowania w obrocie prawnym, b) braku uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, c) braku niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a także potencjału ekonomicznego i technicznego oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, d) sytuacji finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia, e) nie wykonania lub wykonania z nienależytą starannością zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat, w wyniku czego zamawiający poniósł szkodę, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; f) wszczęcia w stosunku do wykonawcy postępowania upadłościowego lub ogło-szenia upadłości, g) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; h) prawomocnego skazania członków władz wykonawcy za przestępstwo popeł-nione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne prze-stępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; i) wykonywania czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postę-powania lub posługiwania się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczą-cymi w dokonywaniu tych czynności; j) zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia przez podmiot zbiorowy, orzeczonego przez sąd na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; oraz dokumenty określone w pkt.od III.2.1.1 do III.2.1.4. 2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne za-świadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju po-chodzenia wykonawcy w zakresie prawomocnego skazania członków władz wykonawcy za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz wła-ściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpo-wiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał prze-widziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płat-ności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wysta-wionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2)Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za 2004 r.; 3)Informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4)Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1)Informację o wartości łącznej netto pojazdów samochodowych i specjalnych przekazanych w leasing w 2004 roku (warunek 1) 2)Informację o wartości przychodów ze sprzedaży netto za 2004 r.(warunek 2) 3)Informacji o ilości firm-leasingobiorców, z którymi w latach 2002 ÷ 2004 zawarto umowy na leasing co najmniej 40 pojazdów samochodowych i specjalnych za-równo w ramach jednej jak i wielu umów - informacja musi być poparta referen-cjami (warunek 3) Powyższe warunki dopuszczające wykonawców do udziału w przetargu o udzielenie zamówienia podlegać będą przez Zamawiającego ocenie: Warunek 1) Wartość łączna netto pojazdów samochodowych i specjalnych przekazanych w leasing w 2004 roku; znaczenie warunku - 60 %, tj. max. 60 pkt. Warunek 2) Wartość przychodów ze sprzedaży netto za 2004 r., znaczenie warunku - 15 %, tj. max. 15 pkt. Warunek 3) Ilość firm-leasingobiorców, z którymi w latach 2002 ÷ 2004 zawarto umowy na leasing co najmniej 40 pojazdów samochodowych i specjalnych zarówno w ramach jednej jak i wielu umów - informacja musi być poparta referencjami, znaczenie warunku - 25 %, tj. max. 25 pkt. Sposób oceny warunków: [(wartość badana) x (maksymalne znaczenie warunku)] : (wartość maksymalna). 2.1.4) Inne informacje: 1)Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załą-czyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym: a)pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, w oryginale, b)oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.2.1 dla każdego Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, c) dokumenty, o których mowa w pkt III.2.1.1 i III.2.1.2, dotyczące każdego ze wspólnie występujących Wykonawców potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym dokumenty, o których mowa w pkt III.2.1.3, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykazując, że jako całość spełniają te warunki. 3)Informacja, o której mowa w pkt III.2.1.3.3 o ilości firm-leasingobiorców, z którymi w latach 2002 ÷ 2004 zawarto umowy na leasing co najmniej 40 pojazdów samochodowych i specjalnych zarówno w ramach jednej jak i wielu umów musi być poparta dokumentem potwierdzającym (listem referencyjnym), że zamówienie zostało lub jest realizowane z należytą starannością. 4) Informacja, o której mowa w pkt III.2.1.3.3 o ilości firm-leasingobiorców, z którymi w latach 2002 ÷ 2004 zawarto umowy na leasing co najmniej 40 pojazdów samochodowych i specjalnych zarówno w ramach jednej jak i wielu umów nie poparta listem referencyjnym nie zostanie przez Zamawiającego uwzględniona przy ocenie spełnienia warunków. 5)Wszystkie strony wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu oraz wszystkie strony załączników do wniosku powinny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 6)Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, pismem czytelnym. 7)Koszt sporządzenia wniosku ponosi Wykonawca. 8)Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5 wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. 9)Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do złożenia ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełnienia tych warunków. 10)Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu dostarczony po terminie nie będzie brał udziału w postępowaniu i zostanie zwrócony nadawcy. 3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie. 3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: przetarg ograniczony. 1.1) Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące tego samego zamówienia 1.1.1) Okresowe ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia: 1.1.2) Inne wcześniejsze ogłoszenie: 1.4) Liczba przedsiębiorców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 5. 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje o charakterze administracyjnym 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ET22-5561/3-4/05. 3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 30.09.2005, cena - PLN. Warunki i sposób płatności: 3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 26.09.2005 godzina 09:00. 3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data: 30.09.2005. 3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski. 3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: 3.7.2) Data, godzina i miejsce: 20.10.2005, godzina 11:00, PKP Energetyka spółka z o.o., Warszawa ul. Sławińska 7/9 pok. nr 8.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: 3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 4) Informacje dodatkowe: 5) Data wysłania ogłoszenia: 17.08.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Leasing 31 szt. nowych samochodów dostawczych ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg.Wszystkie 31 szt. samochodów jednej marki. 3) Zakres lub wartość: Leasing 31 szt. nowych samochodów dostawczych ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg. 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin rozpoczęcia: 20.11.2005; termin dostawy: 30.12.2005. CZĘŚĆ Nr: 2 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Leasing 1 szt. nowego samochodu typu mikrobus o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu nie mniej niż 10 osób łącznie z kierowcą. 3) Zakres lub wartość: Leasing 1 szt. nowego samochodu typu mikrobus o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu nie mniej niż 10 osób łącznie z kierowcą. 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin rozpoczęcia: 20.11.2005; termin dostawy: 31.12.2005. CZĘŚĆ Nr: 3 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Leasing 11 szt. nowych samochodów klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju VAN o dopuszczalnej masie całkowitej do 1 900 kg.Wszystkie 11 szt. samochodów jednej marki. 3) Zakres lub wartość: Leasing 11 szt. nowych samochodów klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju VAN o dopuszczalnej masie całkowitej do 1 900 kg.Wszystkie 11 szt. samochodów jednej marki. 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin rozpoczęcia: 20.11.2005; termin dostawy: 31.12.2005. CZĘŚĆ Nr: 4 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Leasing 1 szt. nowego samochodu ciężarowego z napędem na 4 koła przeznaczonego do jazdy w ciężkim terenie o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg. 3) Zakres lub wartość: Leasing 1 szt. nowego samochodu ciężarowego z napędem na 4 koła przeznaczonego do jazdy w ciężkim terenie o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg. 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin rozpoczęcia: 20.11.2005; termin dostawy: 31.12.2005. CZĘŚĆ Nr: 5 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Leasing 4 szt. nowych samochodów ciężarowych.Wszystkie 4 szt. samochodów jednej marki. 3) Zakres lub wartość: Leasing 4 szt. nowych samochodów ciężarowych.Wszystkie 4 szt. samochodów jednej marki. 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin rozpoczęcia: 20.11.2005; termin dostawy: 31.03.2006. CZĘŚĆ Nr: 6 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.52.26.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Leasing 3 szt. nowych pojazdów specjalnych - minikoparek i 3 szt. lawet przystosowanych do przewożenia minikoparek. 3) Zakres lub wartość: Leasing 3 szt. nowych pojazdów specjalnych - minikoparek i 3 szt. lawet przystosowanych do przewożenia minikoparek. 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin rozpoczęcia: 20.11.2005; termin dostawy: 31.03.2006. CZĘŚĆ Nr: 7 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.22.15.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Leasing 5 szt. nowych pojazdów specjalnych podnośników montażowych koszowych o max. wysokości pracy od 16 do 17 metrów, zamontowanych na podwoziach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg. 3) Zakres lub wartość: Leasing 5 szt. nowych pojazdów specjalnych podnośników montażowych koszowych o max. wysokości pracy od 16 do 17 metrów, zamontowanych na podwoziach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg. 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin rozpoczęcia: 20.11.2005; termin dostawy: 31.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.