eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłowo › Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Szydłowo w ramach komunikacji regularnej specjalnej lub regularnej (zakup biletów miesięcznychOgłoszenie z dnia 2014-12-02

Szydłowo: Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Szydłowo w ramach komunikacji regularnej specjalnej lub regularnej (zakup biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 395840 - 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowo , Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, woj. wielkopolskie, tel. 67 211 55 21, faks 67 211 55 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szydlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Szydłowo w ramach komunikacji regularnej specjalnej lub regularnej (zakup biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dowożenia i odwożenia dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Szydłowo w ramach komunikacji regularnej specjalnej lub regularnej (zakup biletów miesięcznych). Dowóz uczniów do szkół: Zespołu Szkół w Szydłowie , Zespołu Szkół w Starej Łubiance, Odwóz uczniów do miejsc zamieszkania (miejsc przystankowych). Zamówienie obejmuje przewóz uczniów (dowóz i odwóz do miejsca zamieszkania) w ramach utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu uczniów z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w niniejszym postępowaniu) lub przewóz uczniów w ramach utworzonych przez Wykonawcę linii komunikacji regularnej specjalnej. Dowożenie i odwożenie uczniów, w ramach komunikacji regularnej specjalnej lub regularnej (zakup biletów miesięcznych), we wszystkie dni nauki szkolnej w terminie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Trasy oraz harmonogram przewozów uczniów do poszczególnych szkół w gminie Szydłowo określone zostały w załączniku do SIWZ. Usługa polega na przewozie uczniów: Miesięczna ilość kilometrów wynosi około 13500 km. Ilość dzieci dowożonych autobusami na terenie Gminy Szydłowo wynosi około 350. Dane związane z ilością kilometrów i ilością dowożonych uczniów dotyczą roku szkolnego 2014/2015, natomiast dane związane z ilością kilometrów i ilością dowożonych uczniów są danymi szacunkowymi uzyskanymi ze szkół. W czasie obowiązywania umowy w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 ilość kilometrów i ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w zależności od liczebności uczniów w szkołach i planów nauczania. Ilość uczniów podana w załączniku do SIWZ może ulęgać zmianie w zależności od decyzji rodziców dot. wyboru szkoły, w której dziecko będzie spełniać obowiązek szkolny lub nauki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowanie dni wolnych. Usługa ma być świadczona w dni powszednie, z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm. ) (ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna). W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, w sobotę przewoźnik zostaje powiadomiony przez zamawiającego za pośrednictwem dyrektorów danej placówki o zmianie terminu dowozu. Przy dowożeniu uczniów kursami ogólnodostępnymi Wykonawca musi uruchomić w razie potrzeby dodatkowe kursy, aby zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie przewozu. Każdy uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące. W ofercie należy podać cenę biletu miesięcznego (brutto), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz całkowitą wartość zamówienia uwzględniającą koszt zakupu biletów miesięcznych na poszczególne trasy dowozów do szkół, przez okres 10 miesięcy (w przypadku składania oferty na prowadzenie komunikacji regularnej) lub podać całkowitą wartość zobowiązania uwzględniającą łączną wartość zamówienia wraz z wyszczególnionym kosztem 1 km z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku składania oferty na prowadzenie komunikacji regularnej specjalnej). Ilość kupowanych biletów w okresie obowiązywania umowy może ulegać zmianie, z zastrzeżeniem, że zmiany w ilości uczniów objętych przewozami w liczbie do 30 nie skutkuje zmianą w jednostkowej cenie biletów. Rozliczenia wykonywane będą w cyklu miesięcznym na podstawie zestawienia biletów miesięcznych lub ilości przejechanych kilometrów. Imienna lista uczniów, dla których zostaną zakupione bilety zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przez dyrektorów szkół-przed rozpoczęciem każdego semestru. Wykonawca jest zobowiązany do punktualnego przestrzegania przedstawionego planu dowozu, a w wypadku awarii autobusu jest zobowiązany do podstawienia innego pojazdu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnego warunku udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnego warunku udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnego warunku udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnego warunku udziału w postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 500.000,00 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów złożonych w ofercie przy zastosowaniu kryterium spełnia, nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). PEŁNOMOCNICTWA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ORYGINAŁU LUB NOTARIALNIE POŚWIADCZONEJ KOPII. 3. Oświadczenie dot. podwykonawców złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5. 4. Formularz dot. wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom na druku stanowiącym załącznik nr 6. 5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 7.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.szydlowo.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Szydłowo Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, woj. wielkopolskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Szydłowo Jaraczewo 2, biuro nr 8 sekretariat 64-930 Szydłowo, woj. wielkopolskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.