eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Modernizacja klatki schodowej i holi komunikacyjnych w budynku WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-09-09

Szczecin: Modernizacja klatki schodowej i holi komunikacyjnych w budynku WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3.
Numer ogłoszenia: 365332 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 323114 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundusz.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja klatki schodowej i holi komunikacyjnych w budynku WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.3 Ogólny opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres zamówienia): 3.3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych w obrębie klatki schodowej w budynku przy ul. Solskiego 3 w Szczecinie, w zakres których wchodzi: - wymiana posadzek parteru i 1. piętra łącznie z wymianą wykończenia schodów; - wymiana sufitów g-k parteru, 1. i 2. piętra; - malowanie sufitów drewnianych parteru i 1. piętra; - wymiana wykończenia ścian parteru, 1. i 2. piętra oraz przy schodach do piwnicy; - wymiana balustrad schodowych parteru i 1. piętra; - wymiana stopnic schodowych 2. piętra; - wymiana oświetlenia parteru, 1. piętra, 2. piętra i przy schodach do piwnicy; - wymiana drzwi parteru i 1.piętra na drzwi ze szkła hartowanego; - malowanie stolarki okiennej i wymiana parapetów na kamienne; - instalacja elementów wyposażenia wnętrz. zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarem robót, stanowiącymi łącznie załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 3.3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wewnętrznych robót w obiekcie objętym nadzorem konserwatora zabytków. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie pod nr 1315 decyzją nr DZ-4200/21/O/96 z dnia 03.07.1996 r. Przedmiotowe prace dotyczą robót wykończeniowych wewnętrznych. Istniejące elementy wnętrza są współczesne, zawierają śladowe ilości tkanki historycznej i nie są objęte ochroną konserwatorską. 3.3.3 Wszystkie osoby zaangażowane przy realizacji zamówienia muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Postępowanie jest prowadzone, a realizacja przedmiotu umowy, odbywać się będzie w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oświadczeń, w tym oferty oraz innych dokumentów na etapie postępowania lub realizacji umowy w języku innym niż język polski. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. 3.3.4 Wykonawca zapewni na etapie wykonawstwa (a nie jedynie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), co najmniej jedną osobę z uprawnieniami konserwatorskimi, które będą faktycznie, stale wykonywały prace konserwatorskie na obiekcie, co będzie podlegało kontroli Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego. Ww. osoby muszą spełniać wymagania co najmniej na takim poziomie jaki jest konieczny dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu. (UWAGA! Wskazane wyżej zdanie nie stanowi warunku udziału w postępowaniu, ale wymóg dotyczący sposobu realizacji zamówienia). 3.3.5 Wykonawca musi posiadać środki finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia bez wypłacania zaliczek przez Zamawiającego. 3.3.6 Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z wykonawcami realizującymi zlecenia Zamawiającego na podstawie odrębnych umów (np.: Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim, wykonawcami innych dostaw, usług lub robót budowanych). Z tego tytułu wykonawca nie może rościć o dodatkowe wynagrodzenie. 3.3.7 Wykonawca przed wbudowaniem każdego materiału lub urządzenia uzyska akceptację Zamawiającego, składając w tym celu wniosek zawierający propozycję użycia materiału / urządzenia wraz z dokumentami (opis, parametry, aprobaty, atesty, certyfikaty, itp.). 3.3.8 Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania przewidziane ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1360) wraz z przepisami wykonawczymi oraz pozostałymi przepisania prawa. 3.3.9 Należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac w zakresie umożliwiającym dostęp do siedziby Zamawiającego i bezpieczeństwo, mając na uwadze, że obiekt nie zostanie wyłączony z użytkowana na czas wykonywania zamówienia. Wszelkie prace budowlane należy wykonywać po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15:30. 3.3.10 Kierownik budowy ze strony Wykonawcy otrzyma klucze do obiektu i kody do centrali alarmowej i będzie odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku w obrębie prowadzonych prac, na poziomie pozwalającym pracownikom Zamawiającego świadczyć pracę w godzinach urzędowania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45.31.20.00 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 45.31.22.00 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 45.42.00.00 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian 45.44.00.00 - Roboty malarskie i szklarskie 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 249904,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 340290,53

  • Oferta z najniższą ceną: 340290,53 / Oferta z najwyższą ceną: 395688,68

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.