eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemień › Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Siemień oraz jednostek organizacyjnych Gminy

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-12-16

Siemień: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Siemień oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Numer ogłoszenia: 345088 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318412 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemień, Ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień, woj. lubelskie, tel. (083) 354 70 01, faks (083) 354 70 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Siemień oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Siemień oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Zestawienie punktów poboru energii wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczone są obecnie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz szczegółowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Odbiorców końcowych, których wykaz zawiera załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz Odbiorców końcowych. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostaw wynosi 938 208 kWh, w tym energia rozliczana: Całodobowa: w grupie taryfowej C11 - 686 522 kWh, w grupie taryfowej G11 - 6 658 kWh, w grupie taryfowej C12a: strefa szczytowa - 7 952 kWh, strefa pozaszczytowa - 11 928 kWh. W grupie taryfowej C22a: - strefa szczytowa - 41 164 kWh, strefa pozaszczytowa - 95 944 kWh. W grupie taryfowej C12b: strefa dzienna - 2 850, strefa nocna - 1 766 kWh. W grupie taryfowej C12w: strefa dzienna 36 266 kWh, strefa nocna - 47 158 kWh. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych Odbiorców końcowych. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 4 do SIWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość, wskazana w Załączniku Nr 4 do SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości Punktów Poboru Energii (PPE) dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru energii wynosi łącznie 1 198 kW Informacje dodatkowe: Szczegółowe zasady realizacji zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 09.31.00.00 - Elektryczność .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PGE Obrót S.A, Oddział z siedzibą w Lublinie, Tomasza Zana 32A, 20-601, 20-601 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305621,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 208188,36

  • Oferta z najniższą ceną: 208188,36 / Oferta z najwyższą ceną: 219540,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.