eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa narzędzi

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-10-15

Kraków: Dostawa narzędzi
Numer ogłoszenia: 343024 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 64 68 502, faks 12 64 68 930.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szpital sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa narzędzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 4. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 5. Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00 - Przyrządy chirurgiczne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na dostawie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania przedmiotowego zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie mu przedmiotowego zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia - załącznik nr 3 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta ma zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do specyfikacji), b) szczegółową ofertę cenową (wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XV/2 specyfikacji), c) wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ, d) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt VII specyfikacji), e) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 8b specyfikacji, f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, g) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotka informacyjna z fotografią przedmiotu, aktualny katalog zawierający dokładny opis) dokumenty mają potwierdzać wymogi opisane w załączniku nr 1 SIWZ), h) świadectwa dopuszczenia do obrotu (odpowiednio dla właściwości przedmiotu zamówienia. W sytuacji, gdy dany wymóg nie dotyczy przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien dołączyć do oferty stosowne oświadczenie): g.1. certyfikat CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), g.2. certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna,I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), g.3. wpis /zgłoszenie/ powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, g.4. w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania; g.5. dla przedmiotu zamówienia będącego wyrobem biobójczym - pozwolenie na dopuszczeni do obrotu produktu biobójczego zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175 poz. 1433 z późniejszymi zmianami).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3. 3. Nabywca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: - terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez Sprzedawcę okoliczności od niego niezależnych - zmiany ceny netto wyrobów medycznych w przypadku zmiany stawki VAT - numeru katalogowego produktu, przedmiotu sprzedaży w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji pod warunkiem zaoferowania wyrobu o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Nabywcy - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, - sposobu konfekcjonowania, - zmiany podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalrydygier.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 15 B, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2014 godzina 12:30, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1, Dziennik Podawczy, pokój 238, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.