eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych, z podziałem na 2 częściCZĘŚĆ 1 - pn. Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ul. Krzywej w Wejherowie na długości około 310 m. CZĘŚĆ 2 - pn. Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w łączniku pomiędzy ul. Okrężną i ul. Lelewela w Wejherowie na długości około 60m.

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2016-10-08

Ogłoszenie nr 320187 - 2016 z dnia 2016-10-08 r.

Wejherowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 312999 - 2016
Data: 24/09/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Jakuba Wejhera  8, 84200   Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.wejherowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.9)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ 1 1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę, przekazany i odebrany przez Zamawiającego w terminie do dnia 15.12.2016 r. od dnia zawarcia umowy, z tym że nie później niż na 5 dni przed terminem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zgłosić roboty budowlane Zamawiającemu do odbioru końcowego. CZĘŚĆ 2 2. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę, przekazany i odebrany przez Zamawiającego w terminie do dnia 24.11.2016 r. od dnia zawarcia umowy, z tym że nie później niż na 5 dni przed terminem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zgłosić roboty budowlane Zamawiającemu do odbioru końcowego.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ 1 1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został wykonany przez Wykonawcę i zgłoszony do odbioru końcowego w terminie do dnia 15.12.2016 r. od dnia zawarcia umowy. CZĘŚĆ 2 2. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został wykonany przez Wykonawcę i zgłoszony do odbioru końcowego w terminie do dnia 24.11.2016 r. od dnia zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie osób: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia: DLA CZĘŚCI 1: - co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, DLA CZĘŚCI 2: - co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń. UWAGA 1: Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający dopuszcza wskazania tej samej osoby na więcej niż jedną część. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie osób: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia: DLA CZĘŚCI 1: ? co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, DLA CZĘŚCI 2: ? co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej. UWAGA 1: Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający dopuszcza wskazania tej samej osoby na więcej niż jedną część. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10/10/2016, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 11/10/2016, godzina: 09:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1.Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, do dnia 10.10.2016 r. do godz. 12:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, w sali Nr 103 dnia 10.10.2016 r. o godz. 12:30.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, do dnia 11.10.2016 r. do godz. 9:30 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, w sali Nr 103 dnia 11.10.2016 r. o godz. 10:00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.