eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa mycia okien, Saluzji, parapetów i fasady

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-08-13

Poznań: Usługa mycia okien, Saluzji, parapetów i fasady
Numer ogłoszenia: 299574 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157871 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8785210, faks 61 878 50 85.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa mycia okien, Saluzji, parapetów i fasady.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa, która polega na: 1. myciu okien wraz z Saluzjami poziomymi, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 2. praniu Saluzji pionowych (wertikali) w następujących budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz w lokalach zajmowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania: -pl. Kolegiacki 17, - ul. Matejki 50, -ul. Libelta 16/20, -ul. Słowackiego 22, -os. Bohaterów II Wojny Światowej 36, -ul. Czarnieckiego 5, -ul. Kasprzaka 16, -ul. Gronowa 22 a,b, -ul. Gronowa 20, -os. B. Chrobrego 117, -ul. Rynek Śródecki 3, -ul. 3 Maja 46, -pl. Kolegiacki 12a. oraz 3. myciu fasady szklanej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22 a,b, 4. myciu fasady ceramicznej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul.Gronowej 22 a,b. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowy zakres i częstotliwość świadczenia usług zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy. Zaoferowane przez Wykonawcę środki czystości muszą być nie gorszej jakości niS artykuły wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do wzoru umowy. Występujące w załączniku nr 3 do wzoru umowy nazwy własne producentów lub artykułów zostały uSyte wyłącznie w celu wskazania załoSonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiającydopuszcza zastosowanie artykułów równowaSnych innych producentów. Zamawiający uzna za równowaSny kaSdy inny środek innego producenta zaoferowany przez Wykonawcę do mycia okien na mokro lub wilgotno, który będzie szybko wysychał i nie będzie pozostawiał smug z efektem anty-soiling (zapobieganie ponwnemu osadzaniu się brudu). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę artykułów równowaSnych naleSy podać ich producenta i nazwę w załączniku nr 3 do wzoru umowy (brak takiej informacji traktowany będzie tak, jakby Wykonawca oferował artykuły opisane w SIWZ.). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaSne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Se oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego. Miejsce świadczenia usług: budynki i lokale Urzędu Miasta Poznania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.13.00 - Usługi czyszczenia okien .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Arkadiusz Nowakowski Zakład Usługowy Sprzątanie Wnętrz, Os. Bolesława Śmiałego 30/141, 60-682 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 290651,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 209271,71

  • Oferta z najniższą ceną: 209271,71 / Oferta z najwyższą ceną: 340652,15

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.