eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Remont placu manewrowego i parkingu na terenie posesji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 120

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-07-24

Mińsk Mazowiecki: Remont placu manewrowego i parkingu na terenie posesji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 120
Numer ogłoszenia: 293780 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim , ul. Warszawska 120, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025 7585061, 7584473, faks 025 7584473.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazminsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont placu manewrowego i parkingu na terenie posesji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 120.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: remont placu manewrowego i parkingu na terenie posesji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 120. Roboty będą prowadzone na terenie obiektu będącego w użytkowaniu. Należy przewidzieć utrudnienia w ich realizacji i wykonanie robót zabezpieczających. Zakresem robót do wykonania objęta jest wymiana istniejącej nawierzchni placu manewrowego i parkingu z betonowych płyt typu trylinka oraz asfaltu, na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, w tym: a) roboty przygotowawcze i pomiarowe; b) roboty rozbiórkowe dotychczasowej nawierzchni oraz jej wywiezienie (za wyjątkiem kostki brukowej ułożonej przed bramami garażowymi, którą należy przekazać Zamawiającemu);c) roboty ziemne i burzące oraz wywóz ziemi (korytowanie powierzchni placu i parkingu); d) wykonanie podbudowy trzywarstwowej pod nową nawierzchnię; e) ułożenie nowej nawierzchni wraz z obrzeżami z kostki brukowej betonowej i krawężników. Materiał do ułożenia nawierzchni tj. kostkę betonową Becha Podwójne T 8 cm oraz krawężniki betonowe 15x30x100 cm (za wyjątkiem obrzeży betonowych), zapewnia Zamawiający. Wykonawca przy szacowaniu wartości oferty nie może naliczać kosztu wyżej wymienionych materiałów. Szczegółowy zakres robót do wykonania oraz wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia określają dołączone do SIWZ: przedmiar robót wraz ze szkicem oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Zaleca się aby w celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy. Jej termin należy uzgodnić z osobą wskazaną w SIWZ do kontaktu z wykonawcami..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zakres tożsamy z zakresem zamówienia podstawowego (ułożenie kostki brukowej wraz z podbudową) na pozostałej części terenu posesji Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium z tytułu uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek Zamawiający uzna za spełniony w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o dokumenty dołączone do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek Zamawiający uzna za spełniony w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o dokumenty dołączone do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek Zamawiający uzna za spełniony w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o dokumenty dołączone do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek Zamawiający uzna za spełniony w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o dokumenty dołączone do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na osobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek Zamawiający uzna za spełniony w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o dokumenty dołączone do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strazminsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 120.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2013 godzina 10:00, miejsce: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 120, pok. nr 17 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej będących w dyspozycji Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.