eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › InwestycjaAK II - Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami - A w Olkuszu przy ul. Armii Krajowej, działka nr 3619/22.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-02-12

Olkusz: Inwestycja: AK II - Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami - A w Olkuszu przy ul. Armii Krajowej, działka nr 3619/22.
Numer ogłoszenia: 28824 - 2008; data zamieszczenia: 12.02.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. K. K. Wielkiego 61, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 032 6430251, fax 032 6430251.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olkuskitbs.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. (100% udziału Gminy Olkusz).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inwestycja: AK II - Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami - A w Olkuszu przy ul. Armii Krajowej, działka nr 3619/22..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Inwestycja: AK II - Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami - A w Olkuszu przy ul. Armii Krajowej, działka nr 3619/22 wraz z zagospodarowaniem terenu. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach nadziemnych, w którym znajdować się będą 44 lokale mieszkalne + 4 lokale użytkowe. Zakres robót obejmuje m.in. przygotowanie placu budowy tj. przygotowanie terenu, wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczną, doprowadzenie wody, budowę budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowanie terenu w zakresie: wykonania dróg, miejsc postojowych, chodników, wykonania dojazdu dla osoby niepełnosprawnej, nasadzenia zieleni, budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.21.13.40 - Budownictwo wielorodzinne Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.13.40 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesiena wadium w wysokości 60.000 PLN. Wadium jest wnoszone na czas związania ofertą. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z następujacych form: a/ w pieniądzu, b/ w poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, c/ gwarancjach bankowych, d/ gwarancjach ubezpieczeniowych, e/ w poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1159 z poź, zm.) Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 08.03.2008r do godz. 12.00..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie oraz którzy spełnią wymagania określone w SIWZ: 1/Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami nakładającymi obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych). 2/Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a/wykonali co najmniej 3 roboty budowlane w okresie 5 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. -Za robotę budowlaną odpowiadającą wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia zamawiający uzna taką robotę, której wartość netto była większa niż 2.000.000 PLN w zakresie: robót ogólno-budowlanych, instalacji wod-kan, oraz instalacji elektrycznych wewnętrznych. - Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia zamawiający uzna taką robotę, podczas realizacji której wykonano co najmniej roboty w zakresie wznoszenia konstrukcji budynków. b) wykażą, że dysponują osobami i podmiotami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, którzy posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o odpowiedniej specjalności i przynależą (na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) wykażą w ostatnich trzech latach obrotowych, osiąganie rocznych przychodów min. 4.000.000 PLN. b) posiadają środki pieniężne lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania przedmiotu zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN. c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 400.000 PLN. 4. Dodatkowo: a) udzielą minimum 36 miesięcy (nie dłuższej jak 72 miesiące) gwarancji na wykonane roboty. b) zaakceptują wzór umowy załączony do SIWZ i zawarte w nim warunki. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą /spełnia-nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia tego, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności zamówienia oraz że nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy P.Z.P. , zobowiązany jest załączyć do oferty: a/ oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm. - Prawo zamówień publicznych, b/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert), c/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, d/ informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert), e/ informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2. W celu potwierdzenia tego, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest złożyć do oferty: a/ wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców , b/ wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia, w wymaganych specjalnościach wraz z dokumentami stwierdzającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, c/ wykaz podwykonawców wraz z zakresem i wartością wykonywanych robót (o ile będą występowali). 3. W celu potwierdzenia tego, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a/ sprawozdanie finansowe albo jego cześć , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta to zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności (należy dołączyć dokumenty z ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres), b/ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności, (warunek ten uznaje się za spełniony po przedłożeniu przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej: - okres ubezpieczenia musi obejmować cały okres realizacji zamówienia, - w przypadku gdy Wykonawca posiada umowę ubezpieczenia na okres krótszy lub jej w ogóle nie posiada, dołączy oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty przedłoży polisę ubezpieczeniową przed zawarciem umowy). Dokumenty powyżej wymienione muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja udzielona na wykonane roboty budowlane - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olkuskitbs.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 32-300 Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 61.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2008 godzina 12:00, miejsce: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 32-300 Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 61.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.