eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnów › Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu-Szkoła na miarę czasów-współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-12-21

Chojnów: Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu-Szkoła na miarę czasów-współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 262379 - 2014; data zamieszczenia: 21.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , pl. Zamkowy 2, 59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie, tel. 76 81 88 564, faks 76 81 88 564.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pppp-chojnow.pl,

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu-Szkoła na miarę czasów-współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu Szkoła na miarę czasów w Powiecie Legnickim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest stworzenie systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Legnickim, poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia szkół/przedszkoli związanego z ich autonomicznym rozwojem w obszarach wymagających szczególnego oddziaływania. W projekcie uczestniczy 20 szkół/przedszkoli z terenu Powiatu Legnickiego. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 r. Szacunkowa liczba realizacji form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów wynosi , w tym: W ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania - 108 form doskonalenia w 20 grupach (szkołach, przedszkolach) (72 formy doskonalenia w okresie od stycznia do kwietnia 2015 r., 36 form doskonalenia w okresie od maja do czerwca 2015 r.), W ramach Sieci współpracy i samokształcenia - 8 form doskonalenia w ramach 4 Sieci (4 formy doskonalenia do końca marca 2015 r., 4 form doskonalenia w okresie od kwietnia do czerwca 2015r.), Jedna forma doskonalenia trwać będzie: W ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania - 5 godzin dydaktycznych warsztatów po 3 w szkole w, 16 grupach oraz 3 godz. dydaktyczne konsultacji grupowych po 3 w szkole, w 20 grupach. Szacunkowa łączna liczba godzin dydaktycznych wyniesie 444. W ramach Sieci współpracy i samokształcenia - 3 godziny dydaktyczne po 2 warsztaty w jednej sieci. Szacunkowa łączna liczba godzin dydaktycznych wyniesie 24. Liczba uczestników, uczestniczek w każdej grupie, dla której prowadzona będzie określona forma doskonalenia nauczycieli i dyrektorów, wyniesie w ramach: Rocznych Planów Wspomagania - około 20 osób, Sieci Współpracy i Samokształcenia - około 20 osób. Formy doskonalenia realizowane będą: W ramach Rocznych Planów Wspomagania - na terenie szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie, W ramach Sieci współpracy i samokształcenia - w Starostwie Powiatowym w Legnicy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie powiatu legnickiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie merytorycznym w następujących ofertach i w następujących szkołach/przedszkolach: Temat 1: Szkoleniowcy - eksperci - oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Adresaci: 1) Miejskie Przedszkole w Prochowicach, ul. T. Kościuszki 1, 59-230 Prochowice 2) Zespół Szkół w Legnickim Polu - Przedszkole, ul. K.D Assama 7, 59-241 Legnickie Pole,Miejskie Przedszkole nr 3 w Chojnowie , ul. Krasickiego ,59-225 ChojnówZ uwzględnieniem zagadnień: a) Praca z uczniem młodszym- działalność artystyczna z akcentem na zajęcia umuzykalniające według systemu Carla Orffa i metody Batii Strauss. b) Rytm i melodia. Jak rozwijać poczucie rytmu i muzykalność dzieci w wieku przedszkolnym. dobór metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów. c) Nowatorskie metody pracy z dziećmi skierowane na efektywność procesu nauczania i uczenia się oraz przygotowanie nauczycieli w zakresie i stosowania w pracy z uczniem nowatorskich metod pracy w blokach tematycznych: -warsztaty praktyczne metody Batii Strauss. -nowe zabawy rytmiczne w różnych grupach wiekowych - dobór metod rozwijających wrażliwość rytmiczną i muzyczną dzieci - sporządzanie i realizacja listy nowych piosenek dostosowanych do kalendarza przedszkolnego - interpretacja utworów muzycznych środkami pozamuzycznymi np. ruchem, ilustracją plastyczną d) Percepcja muzyki poprzez grę na instrumentach. - dobór metod nauki gry na wybranych instrumentach do możliwości rozwojowych dzieci - instrumentacja utworów muzycznych dla grupy przedszkolnej - wykonywanie instrumenty muzyczne dla potrzeb dzieci przedszkolnych e) Percepcja muzyki poprzez ruch. - zasady komponowania układu tanecznego - tworzenie kompozycji ruchowe do dowolnej muzyki - projektowanie układów tanecznych do utworów repertuaru dziecięcego - tworzenie układów choreograficznych tańców ludowych i nowoczesnych g) Indywidualizacja procesu edukacji i właściwej organizacji środowiska edukacyjnego. h) Metody motywujące uczniów do nauki w szkole i na zajęciach dodatkowych i) Wypracowanie dobrych praktyk w.w. zakresie np. scenariuszy zajęć Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 57. Temat 2: Szkoleniowcy - eksperci - oferta: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Adresaci: 1. Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie-Zasadnicza Szkoła Zawodowa ul. Wojska Polskiego16, 59-225 Chojnów Z uwzględnieniem zagadnień: a) Nabycie umiejętności i uprawnień kierownika wycieczki. b) Jak nauczać regionalnie z wykorzystaniem elementów kultury i w zakresie różnych przedmiotów nauczania? c) Nowatorskie techniki uczenia się i metody aktywizujące, wykorzystania wiedzy o funkcjonowaniu mózgu, technik pamięciowych (mnemotechnicznych np. metoda wieszaków, pokój rzymski) oraz szybkiego czytania, w tym wykorzystanie Technologii Informacyjnej i Komputerowej - obsługa tablicy interaktywnej. c) Efektywność procesu nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. d) Nowe rozwiązania w zakresie skutecznego motywowania uczniów do pracy. e) Tworzenie katalogu sposobów motywowania uczniów oraz metod aktywizujących z uwzględnieniem typu szkoły oraz indywidualnego spojrzenia na ucznia. f)Wypracowanie systemu wychowawczego z zastosowaniem wzmocnień pozytywnych i negatywnych oraz materiałów do samokształcenia. g) Umiejętność zaangażowania uczniów, celem osiągnięcia efektywności i elastyczność w realizacji celów edukacyjnych przez nauczyciela. h) Metody wprowadzania zdrowej rywalizacji w klasie.i) Jak wzbudzić w sobie pasję uczenia? i) Komunikacja interpersonalna - udzielanie informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości. j)Wypracowanie dobrych praktyk w. w. zakresie w formie pisemnej złożonej Zamawiającemu po zakończonym cyklu szkoleń. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 24. Temat 3: Szkoleniowiec-ekspert- oferta: Rodzice są partnerami szkoły Adresat: 1) Zespół Szkół w Miłkowicach- Szkoła Podstawowa, ul. II Armii WP 75a, 59-222 Miłkowice, Z uwzględnieniem zagadnień: a) Kompetencje komunikacyjne nauczycieli, b) Komunikacja interpersonalna nauczyciel - rodzic, c) Jak rozmawiać z trudnym rodzicem? ( milczącym, roszczeniowym, nadopiekuńczym, z problemem alkoholowym d) Jak współpracować z rodzicami trudnych dzieci?. e) Komunikacja interpersonalna - udzielanie informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości f)Jak uatrakcyjnić zebrania i zajęcie z rodzicami? g) Metody aktywizujące rodziców do współpracy : aktywnego udziału w życiu szkoły , współudziału w organizacji imprez i wyjazdów szkolnych. g)Wypracowanie dobrych praktyk w. w. zakresie w formie pisemnej złożonej Zamawiającemu po zakończonym cyklu szkoleń. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 24. Temat 4: szkoleniowcy - eksperci - oferta: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła Adresaci: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach-Szkoła Podstawowa, Rokitki 32a, 59-225 Chojnów. 2.Szkoła Podstawowa w Rosochatej, Rosochata 59-216 Kunice.Szkoła Podstawowa w Kunicach, ul. Staropolska 4, 59-216 Kunice 3. Zespół Szkół w Legnickim Polu - Gimnazjum, 59-241 Legnickie Pole, ul. K.D. Assama 7 4. Zespół Szkół w Legnickim Polu - Szkoła Podstawowa, ul. K.D Assama 7, 59-241 Legnickie Pole,, Z uwzględnieniem zagadnień: a) Komunikacja interpersonalna - kompetencje komunikacyjne nauczycieli b) Metody nauczania umiejętności asertywnego rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z emocjami przez uczniów. c) Narzędzia do pracy wychowawczej, w tym sposoby reagowania na naruszanie zasad właściwego zachowania przez uczniów i rodziców w świetle przepisów prawnych (zakres odpowiedzialności nauczyciela, prawa nauczyciela, konsekwencje dla ucznia i rodzica, jak stosować rozporządzenia dotyczące pracy wychowawcy klasy?) d)Prowadzenie dokumentacji nauczycielskiej, wychowawczej w oparciu o nowe przepisy prawa oświatowego.(dzienniki, notatki służbowe, zeszyty wychowawcy, zeszyt obserwacji ucznia oraz tok postepowania.) e) Podstawy prawne opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie (organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, jak się stosować do zaleceń, kiedy można starać się o klasę terapeutyczną? , kiedy można starać się o nauczyciela wspomagającego?f) Kompleksowe wsparcie dla wychowawców, aby w maksymalnym stopniu osiągali zaplanowane efekty wychowawcze-opracowanie przydatnych dokumentów i procedur działań wychowawczych, katalogu nagród i kar/konsekwencji. g) Funkcjonowanie klas i poszczególnych uczniów w sferze wychowawczej oraz lepsza współpraca wychowawcy z uczniami i rodzicami oraz z zespołem uczących nauczycieli. h) Sprzyjające środowisko szkolne i rola wychowawcza w odniesieniu do ucznia z trudnościami(m.in. w relacjach z innymi, ucznia z dysfunkcjami, sprawiającym trudności wychowawcze-wagary, kradzieże) h) Metody rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów, szczególnie zaburzonych emocjonalnie oraz zasady planowania, pracy i monitorowania oddziaływań wychowawczych wobec nich. i) Wypracowanie dobrych praktyk w. w. zakresie- procedur, strategii, opracowań przepisów prawnych w formie pisemnej złożonej Zamawiającemu po zakończonym cyklu szkoleń. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 105. Temat 5: Szkoleniowcy - eksperci - oferta: Ocenianie kształtujące Adresaci: 1. Zespół Szkół w Krotoszycach-Gimnazjum, ul. Piastowska 41 59-223 Krotoszyce,Zespół Szkół w Krotoszycach-Szkoła Podstawowa, ul. Piastowska 41 59-223 Krotoszyce 2. Szkoła Podstawowa w Wągrodnie , Wągrodno 35 , 59-243 Ruja. Z uwzględnieniem zagadnień: a) Cele, metody, zasady i kryteria oceniania kształtującego b) Nabycie ,poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów- analiza korzyści i trudności wynikających ze stosowania. c) Przygotowanie do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów d) Opracowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego wybranych przedmiotach humanistycznych, ścisłych, językowych i poziomach nauczania d) Nabycie przez nauczycieli kompetencji gromadzenia i analizowania danych dot. skuteczności wprowadzanych metod e) Wypracowanie dobrych praktyk w. w. zakresie- procedur, scenariuszy zajęć w formie pisemnej złożonej Zamawiającemu po zakończonym cyklu szkoleń. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 57. Temat 6: szkoleniowcy - eksperci - oferta: Nauczyciel 45+ Adresaci: 1. Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie - Liceum Ogólnokształcące ul Poźniaków 1 , 59-225 Chojnów. Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie-Technikum, ul Witosa 1,59-225 Chojnów. 2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie ul. Kościuszki 30, 59-225 Chojnów Z uwzględnieniem zagadnień: a) Dokształcanie i doskonalenie się nauczycieli w wieku 45+. b) Pozycja na rynku pracy. c) Obsługa tablicy multimedialnej. d) Radzenie sobie ze stresem -mechanizm powstawania, zasady i techniki. e) Emisja głosu, ćwiczenie umiejętności związanych z pracą głosem. f) Komunikacja interpersonalna. poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego. h) Kondycja psychofizyczna nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego. Pomoc w budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej, umiejętności zadbania o komfort psychiczny, podniesienia samooceny, umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywności i) Nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami , z napięciem emocjonalnym- ćwiczenie technik relaksacyjnych, w tym elementy jogi. j) Wypracowanie dobrych praktyk w. w. zakresie w formie pisemnej złożonej Zamawiającemu po zakończonym cyklu szkoleń. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 57. Temat 7: Szkoleniowiec - ekspert - oferta -Budowa koncepcji pracy szkoły. Adresaci: 1) Szkoła Podstawowa w Bieniowicach, Bieniowice 57, 59-216 Kunice Z uwzględnieniem zagadnień: a) Narzędzia i procedury służące wspólnemu wypracowaniu koncepcji pracy szkoły b) Określanie głównych kierunków rozwoju -metody diagnozy potrzeb szkoły oraz dotychczasowych obszarów problemowych przez społeczność szkoły c) Ustalenie priorytetów pracy szkoły i planów działania d) Opracowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły e) Dokonywanie sposoby i narzędzia ewaluacji i modyfikowania koncepcji pracy szkoły f) Sposoby informowania o koncepcji pracy i wprowadzanych zmianach f) Podstawy spójnego działania osób i organów odpowiedzialnych za realizację koncepcji g) Umiejętności komunikacyjne i kultura dialogu przydatne w realizacji koncepcji h) Monitorowanie realizacji koncepcji-analiza własnych programów- konstruowanie arkusza oceny programów nauczania. i) Wypracowanie dobrych praktyk w. w. zakresie w formie pisemnej złożonej Zamawiającemu po zakończonym cyklu szkoleń. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 24. Temat 8: szkoleniowiec - ekspert - temat: Praca z uczniem zdolnym Adresaci: 1. ) Gimnazjum nr 1 w Chojnowie, ul. Reymonta 1, 59-225 Chojnów Z uwzględnieniem zagadnień: a)Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie identyfikacji i diagnozy ucznia zdolnego na poziomie kształcenia gimnazjalnego, a także w zakresie funkcjonowania poznawczego oraz emocjonalno- społecznego ucznia zdolnego. b) Doskonalenie umiejętności identyfikacji ucznia zdolnego oraz umiejętności pracy z uczniem podwójnie wyjątkowym. c) Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie form i metod pracy z uczniem zdolnym ,w tym poznanie nowoczesnych technik w uczeniu się i czytaniu oraz ich wykorzystanie w czasie lekcji, d) Nabycie umiejętności tworzenia indywidualnych programów pracy z uczniem zdolnym. e) Pozyskiwanie funduszy ze środków UE na realizację potrzeb i zadań szkoły w zakresie pracy z uczniem zdolnym. f) Wypracowanie dobrych praktyk w. w. zakresie w formie pisemnej złożonej Zamawiającemu po zakończonym cyklu szkoleń.Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 24 Temat 9: Szkoleniowiec - ekspert - temat:Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole. Adresaci: 1. Zespół Szkół w Miłkowicach- Gimnazjum, ul. II Armii WP 75a, 59-222 Miłkowice, Z uwzględnieniem zagadnień: a) Nabycie wiedzy i umiejętności kompleksowego wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. b) Zasady tworzenia systemu wewnętrznego doradztwa w szkole. c) Poznanie procedur i wzorów dokumentów niezbędnych w doradztwie edukacyjno-zawodowym. d) Katalog partnerów -szkół , instytucji ,uczelni, pracodawców. e) Stworzenie katalogu źródeł bieżących informacji dot.(oferty rynku pracy, targi edukacyjne). f) Wsparcie metodyczne i merytoryczne w zakresie poradnictwa zawodowego. g) Zasady współpracy z podmiotami udzielającymi wsparcia . h) Przygotowanie do współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym poprzez zwiększenie kompetencji interpersonalnych i nabycie wiedzy merytorycznej w tym zakresie. i) Wypracowanie dobrych praktyk w. w. zakresie - procedur, dokumentów, katalogów w formie pisemnej złożonej Zamawiającemu po zakończonym cyklu szkoleń. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 24. Temat 10: Szkoleniowiec - ekspert - temat:Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny internet. Adresaci: 1. Gimnazjum nr 2 w Chojnowie, ul. Konarskiego 1 ,59-225 Chojnów Z uwzględnieniem zagadnień: a ) Znajomość Technologii Informacyjnej i Komputerowej. b) Zasady korzystania z zasobów Internetu. c) Sprzęt multimedialny i możliwości wykorzystania w edukacji dzieci i młodzieży. d) Efektywne korzystanie z TIK w ramach nieinformatycznych zajęć dydaktycznych oraz pełna realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej kształcenia ogólnego. e) Możliwości i zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz materiałów multimedialnych(prawa autorskie, wyszukiwanie i gradacja informacji, rzetelność prezentowanych treści). f) Jak chronić, uświadamiać uczniów w zakresie niebezpieczeństwa w sieciach( płatne strony, stalking, pedofile) g)Katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych. g) znajomość przepisów prawnych regulujących nadużycia w sieci w w.w. sytuacjach. h)Wypracowanie dobrych praktyk w. w. zakresie w formie pisemnej złożonej Zamawiającemu po zakończonym cyklu szkoleń. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 24 2.9.2. Wykonawca w ramach Sieci współpracy i samokształcenia powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie merytorycznym zgodnie z poniższymi tematami: Temat 11:szkoleniowiec - ekspert - temat: Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole dla Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli. Z uwzględnieniem zagadnień: a)Nabycie umiejętności czytania i rozumienia ,co wynika z orzeczeń i opinii poradni b)umiejętność planowania organizacji różnych form wsparcia, dla uczniów, rodziców i nauczycieli c)Jak mierzyć efektywność pomocy psych-pedagogicznej d)Analiza aktów prawnych dot. pomocy psych-ped. i ich interpretacja. e)Jak organizować pracę zespołów nauczycielskich, w tym dokumentowanie pracy zespołów f)Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego g)Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania pomocy psych-ped. w szkole w tym środków unijnych ,innych funduszy zewn. h)Wypracowanie dobrych praktyk w. w. zakresie w formie pisemnej złożonej Zamawiającemu po zakończonym cyklu szkoleń. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 6. Temat 12: Szkoleniowiec - ekspert - temat: Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania dla Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów. Z uwzględnieniem zagadnień: a) Poznanie przyczyn niechęci uczniów do czytania: dlaczego uczniowie nie czytają?, dlaczego nie potrafimy zachęcać uczniów do czytania? b) Poznanie sposobów i metod zachęcania uczniów do czytania- nowe technologie czytelnicze c) Stworzenie banku pomysłów, d) Edukacja czytelnicza w klasie jak zachęcać do czytania na lekcjach jęz. Polskiego e) Zachęcanie do czytania poza klasą -szkoła jako miejsce kształtowania środowiska czytelniczego f) Analiza dzieła literackiego- Lekcja z lekturą - opracowanie scenariuszy lekcji z lekturą g) Warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz metod aktywizujących do czytania; h) Wypracowanie katalogu sposobów motywowania uczniów, nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekst i) Umiejętności pracy zespołowej nauczycieli i uczniów. j) Wypracowanie dobrych praktyk w. w. zakresie w formie pisemnej złożonej Zamawiającemu po zakończonym cyklu szkoleń. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 6. Temat 13: Szkoleniowiec - ekspert - temat: Bezpieczeństwo w szkole i sytuacje kryzysowe w świetle przepisów prawa dla Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pedagogów i wychowawców. Z uwzględnieniem zagadnień: a) Przyczyny zachowań agresywnych b) Sposoby radzenia sobie z uczniem agresywnym, c) Kompetencje interpersonalne nauczyciela- skuteczna komunikacja. d) Formy i metody współpracy szkoły z rodziną. e) Kształtowanie kompetencji wychowawczych rodzica, poprzez aktywne formy pracy. f) Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym, kształtująca postawy uczniowskie. g)Wypracowanie dobrych praktyk w. w. zakresie w formie pisemnej złożonej Zamawiającemu po zakończonym cyklu szkoleń. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 6. Temat 14: Szkoleniowiec - ekspert - temat: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) - bezpieczny internet ? dla Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Z uwzględnieniem zagadnień: a ) Znajomość Technologii Informacyjnej i Komputerowej. b) Zasady korzystania z zasobów Internetu. c) Sprzęt multimedialny i możliwości wykorzystania w edukacji dzieci i młodzieży. d) Efektywne korzystanie z TIK w ramach nieinformatycznych zajęć dydaktycznych oraz pełna realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej kształcenia ogólnego. e) Możliwości i zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz materiałów multimedialnych(prawa autorskie, wyszukiwanie i gradacja informacji, rzetelność prezentowanych treści). f) Jak chronić, uświadamiać uczniów w zakresie niebezpieczeństwa w sieciach( płatne strony, stalking, pedofile) g)Katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych. h) znajomość przepisów prawnych regulujących nadużycia w sieci w w.w. niebezpiecznych sytuacjach. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów. Obowiązki Wykonawcy: Zapewnienie trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów w danych dziedzinach do przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów, opracowanie programów form doskonalenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb szkoły, przedszkola oraz ich modyfikacja w przypadku zaistnienia takiej potrzeby i przestawienie ich Zamawiającemu, opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, ankiet , wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzonych form doskonalenia nauczycieli oraz wprowadzenie ewentualnej korekty w przypadku modyfikacji programu oraz wystawienie imiennych certyfikatów uczestnictwa na zakończenie szkoleń, jako formy potwierdzenia odbycia szkoleń przez uczestników, przesyłanie Szkolnym Organizatorom Rozwoju Edukacji (SORE), nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia danej formy doskonalenia wersji elektronicznych programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych, wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania, przesyłanie Koordynatorom Sieci, nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia danej formy doskonalenia wersji elektronicznych programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych, wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w ramach realizacji Sieci współpracy i samokształcenia, opracowanie oraz przeprowadzenie po każdej zrealizowanej formie doskonalenia ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników zajęć, przekazanie Szkolnym Organizatorom Rozwoju Edukacji (SORE) lub Koordynatorom Sieci dokumentacji projektowej bezpośrednio po zrealizowaniu danej formy doskonalenia, ustalanie terminów realizacji poszczególnych form doskonalenia w ramach: a) Rocznych Planów Wspomagania - w porozumieniu ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji (SORE), b) Sieci współpracy i samokształcenia - w porozumieniu z Koordynatorami Sieci. prowadzenie dziennika zajęć oraz list obecności uczestników wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Przekazywanie list obecności Koordynatorowi Projektu lub SORE z częstotliwością po każdym odbytym szkoleniu; opracowanie i przesłanie Koordynatorowi Projektu oraz SORE wersji elektronicznej ankiety ewaluacyjnej dotyczącej przeprowadzonych szkoleń (co najmniej 3 dni przed szkoleniem) przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej przeprowadzonych szkoleń z częstotliwością po każdym bloku szkoleniowym; prowadzenie ewidencji godzin i zadań realizowanych w projekcie (ewentualne poprawki do dokumentacji nie są wliczane do ewidencji), zachowanie w tajemnicy wszelkich danych, do których Wykonawca będzie miał dostęp w związku z realizacją zamówienia . bieżący kontakt z Biurem Projektu. stała współpraca ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji i Koordynatorami Sieci, Harmonogram (plan) warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji, seminariów, szkoleniowych, rad pedagogicznych ustalony będzie po podpisaniu umowy między Zamawiającym a Wykonawcą, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram uwzględni szczegółowy opis zamówienia i zagadnień wyszczególnionych w załączniku do umowy. Zamawiający zastrzega w umowie z Wykonawcą prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Szkoła na miarę czasów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych 80.00.00.00 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca musi przedłożyć: a)certyfikat jakości usług (ISO lub akredytacja), oraz: b) w przypadku publicznej placówki doskonalenia nauczycieli - statut oraz akt założycielski; c) w przypadku niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli - statut oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, dokonanym przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę niepublicznej placówki nauczycieli; d) w przypadku pozostałych podmiotów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200 poz. 1537 z późn. zm.) - statut oraz akt założycielski lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 200 usług szkoleniowych minimum, których adresatami byli nauczyciele- tematycznie różnych form doskonalenia nauczycieli (w tym: warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartości, ilości godzin oraz dat i miejsca wykonania - opracowany zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ - oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie precyzuje się. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. W przypadku nie spełnienia warunków udziału, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca wykaże, że dysponował będzie dla potrzeb niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobą do każdego tematu zamówienia (jeden ekspert może być przypisany do nie więcej niż 3 podtematów zamówienia) posiadającą: : 1. Studia wyższe II stopnia, przygotowanie pedagogiczne lub psychologiczne. 2. Doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych: min 5 różnych form pracy edukatorskiej prowadzonej z grupami osób dorosłych, w tym działań realizowanych w szkołach i prowadzonych dla nauczycieli (np. kursy, szkolenia, rady pedagogiczne, nauczycielskie grupy przedmiotowe, doradztwo, konsultacje, instruktarz), doświadczenie w moderowaniu grupowej pracy koncepcyjnej osób dorosłych, Na potwierdzenie spełnienia warunku wymienionego w punkcie 3.1.3.SIWZ Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje (wraz z podstawą dysponowania) minimum 15 osobami spełniającymi wymagania zawarte poniżej dla każdego z tematów: Temat 1, co najmniej 1 ekspert: a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/ lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. Należy zapewnić eksperta praktyka w zakresie metody Batii Strauss Temat 2,co najmniej 1 ekspert: a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/ lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. Praktyka ze znajomością technik uczenia Temat 3, co najmniej 1 ekspert: a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/ lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. praktyka ze znajomością technik uczenia. Temat 4,co najmniej 2 ekspertów z podziałem na typy szkół. a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/ lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. Praktyka w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi trudności wychowawcze oraz 1 eksperta w dziedzinie prawa oświatowego i przepisów prawnych dot. Sytuacji kryzysowych w szkole/przedszkolu. Temat 5,co najmniej 1 ekspert: a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/ lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. należy zapewnić praktyka metod pracy z ocenianiem kształtującym, specjalista/trener w zakresie oceniania kształtującego i jego stosowania w praktyce (ukończenie kursów oceniania kształtującego potwierdzone certyfikatami oraz doświadczenie w nauczania w szkole z wykorzystaniem oceniania kształtującego). Temat 6, co najmniej 2 ekspertów (w tej części należy zapewnić eksperta z umiejętnościami w zakresie technik Jogi oraz eksperta ze znajomością technik pracy z urządzeniami multimedialnymi) a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym dla wybranej części c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. należy zapewnić ekspertów z umiejętnościami: co najmniej 1 ekspert w zakresie technik Jogi oraz 1 eksperta ze znajomością technik pracy z urządzeniami multimedialnymi. Temat 7,co najmniej 1 ekspert: a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/ lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. Temat 8,co najmniej 1 ekspert: a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/ lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. należy zapewnić eksperta z wiedza dot. pozyskiwania funduszy dodatkowych źródeł finansowania w tym środków unijnych ,innych funduszy zewn. na realizację potrzeb i zadań szkoły w zakresie pracy z uczniem zdolnym i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Temat 9,co najmniej 1 ekspert: a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/ lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. Temat 10,co najmniej 1 ekspert: a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/ lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. Należy zapewnić eksperta w dziedzinie prawa oświatowego i przepisów prawnych dot. sytuacji kryzysowych w szkole/przedszkolu związanych z internetem. Temat 11,co najmniej 1 ekspert: a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym dla wybranej części c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/ lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. należy zapewnić eksperta z wiedza dot. pozyskiwania funduszy dodatkowych źródeł finansowania w tym środków unijnych ,innych funduszy zewn. na realizację potrzeb i zadań szkoły w zakresie pracy z uczniem zdolnym i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Temat 12,co najmniej 1 ekspert: a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/ lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. Temat 13 co najmniej 1 ekspert: a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/ lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. praktyka w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi trudności wychowawcze oraz 1 eksperta w dziedzinie prawa oświatowego i przepisów prawnych dot. sytuacji kryzysowych w szkole/przedszkolu w tym związanych z internetem. Temat 14,co najmniej 1 ekspert: a)Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub społecznych lub psychologicznych, b)Posiadanie wiedzy i preferowanej praktyki w obszarze tematycznym c)Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie i/ lub minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi d) Umiejętność wypracowania dobrych praktyk, e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO oraz działań z innych źródeł w tym środków pracodawcy, innych podmiotów w łącznym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 240 godzin. Ekspert ze znajomością technik pracy z urządzeniami i technologiami multimedialnymi oraz z orientacją i znajomością obowiązujących zasad i przepisów prawnych regulujących bezpieczeństwo w sieci.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie precyzuje się. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. W przypadku nie spełnienia warunków udziału, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)certyfikat jakości usług (ISO lub akredytacja), oraz: b) w przypadku publicznej placówki doskonalenia nauczycieli - statut oraz akt założycielski; c) w przypadku niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli - statut oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, dokonanym przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę niepublicznej placówki nauczycieli; d) w przypadku pozostałych podmiotów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200 poz. 1537 z późn. zm.) - statut oraz akt założycielski lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego. Do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy są zobowiązani dołączyć, poza w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków podmiotowych, także pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Doświadczenie - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Istotne zmiany umowy mogą nastąpić między innymi w następujących sytuacjach: -zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron o termin niezbędny na wykonanie obowiązków Wykonawcy, nie dłużej jednak niż do dnia 10.07.2015 r,. -zmiany kadry dydaktycznej, przy pomocy której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy: zmiana jest możliwa tylko w nagłych przypadkach losowych, gdy nowa osoba posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, jak dotychczasowy szkoleniowiec (osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ). Wykonawca przedstawi kandydaturę osoby na zastępstwo do zatwierdzenia Wykonawcy. -zmiany formy organizacyjno - prawnej po stronie Wykonawcy przewidziane przepisami prawa. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Pzp: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, 4) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pppp.legnica.dolnyslask.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie, Pl. Zamkowy 2, 59-225 Chojnów, II piętro, pokój nr 4..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2015 godzina 12:30, miejsce: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie, Pl. Zamkowy 2, 59-225 Chojnów,SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Szkoła na miarę czasów Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.