eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › Przebudowa kotłowni olejowej na węglową w Publicznej Szkole Podstawowej w MiodnicyOgłoszenie z dnia 2012-07-14

Żagań: Przebudowa kotłowni olejowej na węglową w Publicznej Szkole Podstawowej w Miodnicy
Numer ogłoszenia: 251814 - 2012; data zamieszczenia: 14.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Żaganiu , ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań, woj. lubuskie, tel. 068 3777021, faks 068 3772336.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazagan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kotłowni olejowej na węglową w Publicznej Szkole Podstawowej w Miodnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Roboty budowlane: - rozebrać ściankę oddzielającą komorę zbiorników oleju od kotłowni, - wykucie otworu okiennego o wym. 1,80x0,90 m z naświetlaczem 2,0x1,50x0,70m, - wykonanie zsypu na opał stały 800x800 mm, - wykonanie otworu do przeprowadzenia kanału nawiewnego 200x200 mm, - montaż drzwi wejściowych od klatki schodowej o wym. 90x200 cm w klasie odporności ogniowej E130, - przedłużenie istniejącego fundamentu kotła na szr.0,99 i wys.0,14 m i wyłożyć płytkami terakota, - postawienie ścianki działowej z cegły pełnej skład opału. 2) Roboty demontażowe: - demontaż kotła, - demontaż podgrzewacza, - demontaż pomp, - demontaż zbiorników oleju. 3) Roboty montażowe: - montaż przewodów wentylacyjnych, - montaż naczynia zbiorczego Refie D40, - montaż Kotła stalowego 150 kW z automatyką sterującą, - montaż pomp, - montaż wymienników typu JAD5/50. 4) Roboty elektryczne: - wymiana istniejącej szafki zasilającej, - ułożenie nowych przewodów zasilających, - wymiana oświetlenia, - pomiary skuteczności ochrony od porażeń. Uwaga: Do regulacji istniejących obiegów grzewczych w budynku wykorzystać sterowany pogodowo regulator Dekamatik E.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy i składania podpisu na ofercie. 2) Oświadczenie o podwykonawcach . 3) Formularz ofertowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że: - zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia, - w dokumentacji projektowej wystąpiły istotne braki lub błędy, także te polegające na niezgodności przepisami prawa, - prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgody osób trzecich lub właściwych organów, - wystąpił stan siły wyższej, np. i klęska żywiołowa, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, - miały miejsce działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencja winy którejkolwiek ze stron, - wystąpiły warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, Z powodów, jakie mogą wpłynąć na zmianę terminów wykonania robót, wyłącza się niedogodności związane z pogodą , typowa dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. b) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że: - z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy, c) w zakresie zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, że nastąpi zmiana stawki urzędowej podatku VAT: d) w zakresie personelu Zamawiającego/Wykonawcy wymienionego w § 18 umowy, pod warunkiem że wystąpiło zdarzenie losowe uniemożliwiające dalsze pełnienie funkcji a proponowane do zastąpienia ich osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje: e) w zakresie zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy: f) w zakresie robót zamiennych, które mogą dotyczyć: - zmiany technologii robót, - zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, - zmiany wymiarów lub położenia części robót budowlanych, Pod warunkiem, że proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa oraz, że nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. g) w zakresie robót dodatkowych dot. ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej, h) pozostałe zmiany mogą być spowodowane: - zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje zamówienia, - gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej inwestycji, w tym zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu, i) w zakresie zmiany Harmonogramu robót pod warunkiem wystąpienia rodzaju zmian i okliczności ich wystąpienia j.w.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gminazagan.pl/zamowienia_publiczne/155/148/Przebudowa_kotlowni_olejowej_na_weglowa_w_Publ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.