eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w kondygnacji piwnic wraz z kanalizacją deszczową w Olkuszu przy ul. Osieckiej na działkach nr 3353/88, 3353/90, 3353/89

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-08-13

Olkusz: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w kondygnacji piwnic wraz z kanalizacją deszczową w Olkuszu przy ul. Osieckiej na działkach nr 3353/88, 3353/90, 3353/89
Numer ogłoszenia: 250458 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. K. K. Wielkiego 61, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 032 6430251, faks 032 6430251.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olkuskitbs.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. (100% udziału Gminy Olkusz).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w kondygnacji piwnic wraz z kanalizacją deszczową w Olkuszu przy ul. Osieckiej na działkach nr 3353/88, 3353/90, 3353/89.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rezultatem wykonania zamówienia będzie wybudowanie w technologii tradycyjnej budynku mieszkalnego, pięcioklatkowego z 49 mieszkaniami, oraz 19 garażami usytuowanymi w kondygnacji piwnic, z 4 kondygnacjami nadziemnymi (4 kondygnacja usytuowana jest w poddaszu), nakrytego dachem spadzistym o pokryciu dachówką cementową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Bilans powierzchni realizowanego przedsięwzięcia: powierzchnia zabudowy - 1097,2 m2, powierzchnia podjazdu do garaży - 808,4 m2, naw. utwardzone istniejące, adaptowane - 301,6 m2, naw. utwardzone projektowane- 254,9 m2, powierzchnie zielone biologicznie czynne - 2268,9 m2, powierzchnia działek ogółem - 4731,0 m2. Budynek mieszkalny wielorodzinny, składać się będzie z pięciu oddylatowanych od siebie segmentów(I, II, III, IV, V) 2 piętrowych z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonych. Na kondygnacji w segmencie projektuje się 3 mieszkania (w segmencie I, II, V) oraz 2 mieszkania (w segmencie III i IV), za wyjątkiem poddasza, gdzie projektuje się w każdym segmencie dwa mieszkania, razem 49 mieszkań. W piwnicach usytuowane są garaże dostępne podjazdem, komórki lokatorskie dla każdego mieszkania oraz suszarnie i pomieszczenia techniczne a także wózkownie. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny budynku mieszany. Wymiary budynku w rzucie 78,06 x 12,90 m. Wysokość budynku ok. 16,50 m. Rozpiętość ścian nośnych od 3,60 m do 6,60 m. Fundamenty - ławy żelbetowe ciągłe z betonu klasy B-20, zamknięte w obrysie każdego segmentu. Ściany fundamentowe - z cegły ceramicznej pełnej kl. 150 na zaprawie cementowo-wapiennej Ściany konstrukcyjne: ściany zewnętrzne w kondygnacji piwnicznej - warstwowe, cegła ceramiczna pełna 25 cm, styropian 10 cm, ściany wewnętrzne jednorodne - gr. 25 cm z cegły ceramicznej kratówki na zaprawie cementowo wapiennej, ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnej- warstwowe: cegła ceramiczna kratówka K2 lub K3 gr. 25 cm, styropian 18 cm, tynk akrylowy, ścianki działowe - ceramiczne z cegły kratówki i dziurawki, stropy, wieńce, balkony - płytowe żelbetowe, wylewane na mokro, monolityczne z betonu klasy B-20, zbrojone, piony wentylacyjne - z pustaków ceramicznych obmurowane ścianką z cegły pełnej gr. 6 cm, dach - drewniany o konstrukcji krokwiowo jętkowej, oparty na murłatach, kryty dachówką cementową, okna i drzwi balkonowe - PCV, profil 5-komorowy, szyba zespolona o współczynniku przenikania ciepła K 1,1 W/m2K, drzwi wewnętrzne mieszkań - drewniane płytowe, drzwi wejściowe do mieszkań - drewniane płytowe wzmocnione, drzwi wejściowe do budynku - aluminiowe częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym. Instalacje : - wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; - wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; - wykonanie instalacji wewnętrznej wod.-kan.; - wykonanie instalacji wewnętrznej c.o..; - wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej. Chodniki, podjazdy - na podłożu z kruszywa łamanego, nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, obrzeża i krawężniki betonowe z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. Wadium wynosi 100 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Gwarancje i poręczenia winny zostać złożone zamawiającemu wyłącznie w formie dokumentu oryginalnego. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr konta: 11 10501618 1000 0022 4082 1914 z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy, w terminie do dnia 13.08.2010r. do godz.12:00 a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert) /zał. Wykonawcy/ i oświadczenie o braku stanu upadłości.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w okresie 5 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. - za robotę budowlaną odpowiadającą wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia zamawiający uzna taką robotę, której wartość netto była większa niż 4.000.000 PLN w zakresie: robót ogólno- budowlanych, instalacji wod-kan, oraz instalacji elektrycznych wewnętrznych, - za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia zamawiający uzna taką robotę, podczas realizacji której wykonano co najmniej roboty w zakresie wznoszenia konstrukcji budynków.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikami robót branżowych/ ogólnobudowlanych, konstrukcyjno - budowlanych, sanitarnych i elektrycznych/ z wymaganymi uprawnieniami min. 5 lat i przynależnością do RIIB.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Informacje z banku lub kasy o posiadaniu środków lub zdolności kredytowej. Sprawozdania finansowe za okres trzech lat wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu, jeżeli podlegało badaniu; w przypadku wykonawcy nie zobowiązanego do składania sprawozdań finansowych - innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności; w przypadku krótszego okresu działalności - odpowiadające w/w dokumenty za okres prowadzenia tej działalności. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olkuskitbs.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61 32-300 Olkusz Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2010 godzina 14:00, miejsce: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61 32-300 Olkusz Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.