eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czechowice-Dziedzice › Umowy barterowa na wykonanie prototypu pojazdu -bolidu i promocja procesu wytwarzania komponentów kompozytowych w technologii autoklawowej.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-10-26

Czechowice-Dziedzice: Umowy barterowa na wykonanie prototypu pojazdu -bolidu i promocja procesu wytwarzania komponentów kompozytowych w technologii autoklawowej.
Numer ogłoszenia: 225777 - 2014; data zamieszczenia: 26.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o., ul. Nad Białką 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. +48 32 779 60 00, faks +48 32 779 60 99 , strona internetowa www.scntpl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Umowy barterowa na wykonanie prototypu pojazdu -bolidu i promocja procesu wytwarzania komponentów kompozytowych w technologii autoklawowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy barterowej, której ze strony 1.Zamawiającego jest udzielenie nagrody w postaci -Współfinansowania prowadzenie prac naukowych i badawczych przy wybranym projekcie tj. przy realizacji prototypu pojazdu - bolidu o napędzie elektrycznym z zastosowaniem do budowy karoserii materiałów kompozytowych, którego celem jest uzyskanie większych prędkości i-lub oszczędności zużywanego paliwa (energii elektrycznej). 2.Wykonawcy jest przekazanie na rzecz Zamawiającego na czas nieokreślony niewyłącznego autorskiego prawa majątkowego-udzielenia licencji do wizerunku samochodu (bolidu) oraz dokumentacji wskazanej w regulaminie konkursu a także świadczenie usług promocyjnych dotyczących działań realizowanych przez Zamawiającego - w tym przede wszystkim promocja procesu wytwarzania komponentów kompozytowych w technologii autoklawowej dzięki infrastrukturze utworzonej przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. 3.2. Przedmiot zamówienia określonego w pkt 3.1. (w zakres prac, czynności i zobowiązań) będzie obejmować w szczególności 3.2.1. ze strony Zamawiającego a.odpowiednie dostosowanie projektu karoserii pozwalające na zastosowanie technologii autoklawowej, b.wykonanie oprzyrządowania (foremników) niezbędnego do wykonania karoserii Pojazdu, c.zakup preimpregnatów węglowych niezbędnych do wykonania karoserii kompozytowej, d.wykonanie pakietów podciśnieniowych, e.utwardzenie elementów kompozytowych w autoklawach, f.obróbka utwardzonych elementów kompozytowych karoserii, g.lakierowanie utwardzonych elementów kompozytowych karoserii, 3.2.2. ze strony Wykonawcy 1.PRZEKAZANIE PRAW na rzecz Zamawiającego na czas nieokreślony do niewyłącznego autorskiego prawa majątkowego- udzielenia licencji do wizerunku samochodu oraz dokumentacji o której mowa w 3.5. Regulaminu Konkursu na odrębnych polach eksploatacji a.w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wizerunku samochodu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b.w zakresie obrotu wizerunkiem samochodu oryginału albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c.w zakresie rozpowszechniania wizerunku samochodu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Świadczenie usług promocyjnych dotyczących działań realizowanych przez Zamawiającego - w tym przede wszystkim promocja procesu wytwarzania komponentów kompozytowych w technologii autoklawowej. Usługi promocyjne, o których mowa powyżej będą polegać na: a.nadaniu Zamawiającemu tytułu -Partnera Głównego- Projektu b. umieszczeniu logo Zamawiającego oraz zestawu logotypów unijnych o wymiarach co najmniej 300 x 180 mm w centralnym miejscu pojazdu startującego w zawodach oraz na odzieży drużyny (w tym kierowcy) biorącej udział w tychże zawodach a także w materiałach reklamowych oraz w pakiecie informacyjnym podsumowującym proces budowy i uczestnictwa Pojazdu zawodach c.umieszczenie logo Zamawiającego i zestawu logotypów unijnych na stronie internetowej koła naukowego d.udzielenie Zamawiającemu pozwolenia na dokumentowanie wszystkich prac związanych z wykonywaniem karoserii kompozytowej na każdym etapie jej powstawania (zdjęcia, filmy, opisy itp.) e.udzielenie Zamawiającemu bezterminowego zezwolenia na nieodpłatne wykorzystywanie ww. materiałów w celu promocji usług świadczonych przez Zamawiającego na jego stronie internetowej, folderach promocyjnych, banerach promocyjnych itp. a także w artykułach publikowanych w mediach branżowych f. zezwoleniu na wykorzystanie pojazdu jako eksponatu do aranżacji stoiska Zamawiającego na Targach Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO, które odbędą się w Krakowie w dniach 20 - 21 listopada 2014 wraz zezwoleniem na wskazanie przez SCNTPL, iż karoseria tegoż Pojazdu została wykonana przez SCNTPL przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (koszty związane wykorzystaniem pojazdu jako eksponatu pozostają po stronie Zamawiającego). g.informowaniu w kontaktach ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) o fakcie wykonania karoserii Pojazdu przez Zamawiającego, dzięki infrastrukturze utworzonej przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.12.00.00 - Usługi eksperymentalno-rozwojowe 79.34.22.00 - Usługi w zakresie promocji .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie autora nagrodzonej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny, ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.