eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › wykonanie remontu dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 6 w Gliwicach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-07-25

Gliwice: wykonanie remontu dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 6 w Gliwicach
Numer ogłoszenia: 214052 - 2011; data zamieszczenia: 25.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 116574 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3392900, faks 032 3392962.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie remontu dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 6 w Gliwicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 6 w Gliwicach. 2.Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3.Wykonawca we własnym zakresie dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały do wykonania usługi. 4.Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając użytkowników budynku i ich posesji na szkody. 5.Do obowiązku Wykonawcy należy przeprowadzenie na własny koszt wymaganych odbiorów. 6.Składając w ofercie oświadczanie o zgodności z warunkami przetargu Wykonawca zaświadcza, iż podczas realizacji zadania (na podstawie otrzymanego zlecenia) będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie wykonywanych prac oraz osobami uprawnionymi do pełnienia funkcji kierownika robót. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć każdorazowo kopię uprawnień właściwego kierownika robót, wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami). 7.Pozostałe warunki realizacji zamówienia reguluje treść wzoru umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji istornych warunków zamówienia. 8.Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67491,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 50962,72

  • Oferta z najniższą ceną: 50962,72 / Oferta z najwyższą ceną: 57914,63

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.