eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Wymiana parkietu w sali gimnastycznej mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w KoszalinieOgłoszenie z dnia 2024-05-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana parkietu w sali gimnastycznej mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330388610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chopina, 42

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-567

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 513 633 454

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp10koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp10koszalin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-41fbab01-f1b9-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana parkietu w sali gimnastycznej mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41fbab01-f1b9-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00325866

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00548939/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana parkietu na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00274143

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP10.26.1.2024.BC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana parkietu w sali gimnastycznej mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45432113-9 - Kładzenie parkietu

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważnienia dokonano stosownie do treści art. 255 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)- cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 278608,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 278608,10 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.