eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › "Przebudowa i rozbudowa zadaszeń nad ciągami komunikacyjnymi i stanowiskami targowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową pawilonów w ramach modernizacji i termomodernizacji Targowiska"Ogłoszenie z dnia 2024-05-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa i rozbudowa zadaszeń nad ciągami komunikacyjnymi i stanowiskami targowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową pawilonów w ramach modernizacji i termomodernizacji Targowiska”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: ZUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072112533

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Bema 12A

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-602

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zuk.oswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk.oswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i rozbudowa zadaszeń nad ciągami komunikacyjnymi i stanowiskami targowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową pawilonów w ramach modernizacji i termomodernizacji Targowiska”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ad306de-1293-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00325859

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ad306de-1293-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ad306de-1293-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/ odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
b) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. poz. 2452), przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i przekazuje się jako załącznik, lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”.
c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@zuk.oswiecim.pl (nie dotyczy składania ofert).
d) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
e) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym typ
wewnętrzny.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bema 12A, 32 -600 Oświęcim
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: sekretariat@zuk.oswiecim.pl; tel. 33/ 8423140 lub pisemnie na adres Zamawiającego wskazany w swz
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74, art.269 Pzp lub przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO,
8) osoba, której dane osobowe pozyskano, posiada:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy i daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie - zastrzeżenie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2RODO (wyjaśnienie-zastrzeżenie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia)
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby uznano, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193Warszawa.
9) Osobie, której dane osobowe pozyskano, nie przysługuje:
a) w związku z art.17ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO
(...) Pozostałe informacje w rozdz. II swz z uwagi na limit znaków.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 04/PZ/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Całe zamierzenie inwestycyjne obejmuje „Przebudowę i rozszczelnienie nawierzchni placu targowego z wykorzystaniem wód opadowych i zielono niebieskiej infrastruktury wraz z przebudową pawilonów handlowych i rozbudową zadaszeń nad ciągami komunikacyjnymi, a także stoiskami targowymi oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach
modernizacji, termomodernizacji i Targowiska Miejskiego w Oświęcimiu”.
Przedmiot zamówienia m.in. obejmuje:
a) zadaszenia nad ciągami komunikacyjnymi i stoiskami,
b) wymiana rynien i rur spustowych,
c) montaż świetlików,
d) wykonanie tras kablowych rozdzielnic elektrycznych oraz montaż opraw oświetleniowych i systemu telewizji dozorowanej CCTV (monitoring)
e) modernizacja i termomodernizacja pawilonów handlowych wraz z dostawą i montażem stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej,
f) docieplenie stropów i posadzek,
g) wykonanie instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz odwodnień liniowych,
h) wykonanie instalacji wewnętrznych wodnokanalizacyjnych,
i) wykonanie rozdzielnic elektrycznych.
Zamierzenie inwestycyjne dotyczy jednego z obiektów handlowych w obrębie Targowiska Miejskiego w Oświęcimiu. Obiekt znajduje się w tzw. „wschodniej części targowiska”, w kwartale terenu ograniczonym ulicami: gen. J. Dąbrowskiego, Wysokie Brzegi oraz Żwirki i Wigury. Działka inwestycyjna to dz. nr 1166/4, obręb nr 0001 Oświęcim.
Stan projektowany:
pow. zabudowy - 1477,37m2, pow. użytkowa - 600 m2(bez zmian), pow. wew. obiektu budowlanego 1151,11m2, kubatura brutto 4871,61m3, liczba lokali handlowych 68 szt., liczba pawilonów 13 szt., pow. dachu głównego 1300.15m2, pow. zadaszeń pasaży 243,21m2,pow. daszków nad stoiskami handl. i zew. przed pawilonami 171 m2
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej do R30-1400m2
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej do NRO-640m2
Docieplenie stropów pawilonów-izolacje742,356m2
Docieplenie posadzek pawilonów-618,63m2
Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie składało się z 2 etapów:
1. Przebudowa i rozbudowa zadaszeń nad ciągami komunikacyjnymi i stoiskami handlowymi – zakres gwarantowany do realizacji,
2. Przebudowa pawilonów handlowych wraz z kompleksowa modernizacja przegród budowlanych oraz termomodernizacją obiektu budowlanego – zakres opisany w swz jako opcja.
Opisany w swz etap I jest etapem gwarantowanym do wykonania. Jako opcję Zamawiający wskazuje wykonanie całego etapu II robót lub wybranych przez Zamawiającego robót z etapu II wskazanego w OPZ i załącznikach do swz.
Na istniejący obiekt budowlany składa się 13 pawilonów poukładanych w 5 kolumnach i 4 czterech rzędach, każdy różnej długości. Obiekt ma układ ortogonalny zbliżony do kierunku północ-południe. Kolumny są rozdzielone 4 pasażami komunikacyjno-handlowymi, a w poprzek przecinają je 3 pasaże komunikacyjne. Każdy rząd pawilonów oraz poprzeczne ciągi komunikacyjne są zadaszone dwuspadowym dachem które łączą się ze sobą tworząc mocno rozczłonkowaną kubaturę. Obiekt jest parterowy i nie jest podpiwniczony. Układ konstrukcyjny pawilonów składa się ze zwielokrotnionego modułu 3x5m. Pawilony składają się z dwóch lub czterech połączonych ze sobą modułów podstawowych. Całość przekryta
jest wspólnym zadaszeniem, krytym blachodachówką. Pasaże handlowo-komunikacyjne oraz pas zewnętrznych stoisk handlowych dookoła obiektu są zadaszone dodatkowymi zadaszeniami, podwieszonymi do głównej konstrukcji, ale nie związanymi z główną połacią dachową.
Dokumentacja techniczno-projektowa obejmuje także przebudowę pawilonów handlowych wraz z kompleksową modernizacją przegród budowlanych oraz termomodernizacją obiektu budowlanego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy:
ETAP PIERWSZY- GWARANTOWANY
W zakres etapu wchodzą następujące prace:
zadaszenia nad ciągami komunikacyjnymi i stoiskami,
wymiana rynien i rur spustowych,
montaż świetlików,
wykonanie tras kablowych rozdzielnic elektrycznych oraz montaż opraw oświetleniowych i systemu telewizji dozorowanej CCTV (monitoring)
Pierwszy etap prowadzony będzie do 6 miesięcy od dania podpisania umowy.
ETAP DRUGI - OPCJA
Etap drugi opisany jako opcja, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o jego realizacji, prowadzony będzie od dnia zakończenia etapu pierwszego, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2025r. do zakończenia terminu umownego, tj. termin wyliczony na realizację opcji wynosi 30 miesięcy od dnia jego uruchomienia.
W zakres etapu wchodzą następujące prace:
modernizacja i termomodernizacja pawilonów handlowych wraz z dostawą i montażem stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej,
docieplenie stropów i posadzek,
wykonanie instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz odwodnień liniowych,
wykonanie instalacji wew. wodnokanalizacyjnych,
wykonanie rozdzielnic elektrycznych.
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia opisano w dokumentacji projektowej oraz n/w decyzjach:
a) Inwentaryzacja,
b) Projekt zagospodarowania terenu,
c) Projekt architektoniczno – budowlany,
d) Projekt techniczny (architektura, konstrukcje budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne),
e) STWiOR,
f) Przedmiary robót - z uwzględnieniem podziału na dwa etapy,
g) Decyzja pozwolenia na budowę nr 624/23 (znak: WAB.6740.1.418.2023.SSz) z dnia 22.12.2023r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45442100-8 - Roboty malarskie

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421141-4 - Instalowanie przegród

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Jako opcję Zamawiający wskazał wykonanie całego etapu II robót lub wybranych przez Zamawiającego robót z etapu II
wskazanego w OPZ i załącznikach do swz.
Zatem opcją jest w niniejszym postępowaniu wykonanie częściowo lub całościowo etapu II.
Rodzaj opcji – opcja rozszerzająca – polegająca na podjęciu decyzji o realizacji częściowego zakresu lub całego zakresu
etapu II.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji do dnia zakończenia i odbioru końcowego robót etapu I,
którego realizacja przewidziana jest na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z para opcji pisemnie poprzez skierowanie odpowiedniej informacji
pisemnej do Wykonawcy na zasadach wskazanych w umowie.
Okolicznością podstawową dotyczącą możliwości skorzystania z opcji będzie zapewnienie finansowania zakresu
opcjonalnego (tak w całości jak i w części etapu II). Zamawiający zamierza aplikować o środki zewnętrzne na realizację ww.
zakresu.
Zamawiający może wielokrotnie skorzystać z prawa opcji tj. w przypadku zlecenia opcji jedynie w części, w trakcie jej
realizacji (realizacji tej części opcji zleconej do wykonania) może być zlecona kolejna części przewidziana jako opcja itd.
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie
opisanym poniżej:
1) Zamawiający może z opisanego w swz prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części; Przedmiot umowy w zakresie
przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować wykonanie części lub wykonanie całości etapu II;
2) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie
przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do Zamawiającego;
3) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od
Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego zakres opcjonalnego przedmiotu zamówienia
wskazany do realizacji w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego;
4) Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż od dnia przesłania zawiadomienia do
Wykonawcy do terminu wskazanego w oświadczeniu Zamawiającego, nie dłużej jednak niż do maksymalnego okresu
realizacji przedmiotu umowy wskazanego w swz: termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być
dłuższy niż 30 miesięcy od dnia przesłania zawiadomienia o zamiarze skorzystania z prawa opcji do Wykonawcy. W
przypadku kilkukrotnego skorzystania z prawa opcji termin 30-miesięczny jest terminem maksymalnym;
5) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w
zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy z wyjątkiem zasad wskazanych w umowie a
dot. ewentualnej waloryzacji;
6) Zamawiający zastrzega, że zakres etapu II przewidziany w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną, a zakres
etapu II te może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy;
7) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do zakończenia realizacji i odbioru robót etapu I.
Okres realizacji przedmiotu zamówienia – do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, z czego:
1) etap I realizowany będzie do 6 miesięcy od podpisania umowy,
2) a następnie etap II (OPCJA) do 36 miesięcy od dania podpisania umowy
(etap II – opcjonalny – od zakończenia etapu I jednak nie wcześniej niż od 01.01.2025r.)
Należy przyjąć, iż termin na wykonanie zamówienia objętego opcją (etap II) wynosić będzie 30 miesięcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych
dostaw i robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. w zakresie:
a) prac projektowych (doprojektowanie) i wykonanie elementów obiektu targowiska i infrastruktury towarzyszącej, instalacji i jej elementów, placów parkingów i chodników,
b) robót w zakresie między innymi: wykonywanie/zmodernizowanie/ wymiana nawierzchni; roboty ziemne; roboty związane z zadaszeniami i wyłapywaniem wód opadowych,
c) prace odwodnieniowe;
d) montaż/demontaż urządzeń instalacji odprowadzania wód opadowych;
e) wykonanie oświetlenia, chodników, placów,
f) zaprojektowanie dodatkowych elementów zamierzenia, przeprojektowanie,
g) budowa/montaż dodatkowych elementów do adaptacji obiektu do zmian klimatu,
h) wykonanie elementów obiektów inżynierskich i kubaturowych,
i) montaż/demontaż elementów sieci teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, melioracyjnych,
j) montaż/demontaż elementów małej architektury,
k) montaż/demontaż ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi,
l) montaż elementów reklam świetlnych i pozostałych konstrukcji wolnostojących,
m) usługi niwelacji terenów.
Zamawiający szacuje iż zamówienia podobne, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 7 Pzp mogą wynosić do 20% wartości zamówienia podstawowego.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w przypadku gdy:
a) Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na realizację zamówienia,
b) Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia,
c) Wykonanie prac zwiane będzie z koniecznością dostosowania planowanego obiektu i/lub linii technologicznej do celu przedsięwzięcia,
d) Jeśli zmiana zostanie nałożona zmiana porządku prawnego m.in. w zakresie gospodarki odpadami i/lub adaptacja do zmian klimatu, w tym systemów gospodarowania wodami opadowymi,
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, odpowiednio na tych samych warunkach i zasadach, jakie zostały określone w SWZ dla zamówienia podstawowego.
7. Warunki udzielenia zamówienia:
1) Zamówienie zostanie udzielone tylko jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie podstawowe z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, w szczególności
zaproszeniem Wykonawcy do negocjacji oraz negocjacjami z wykonawcą,
3) wykonawca będzie musiał wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zostaną określone przez Zamawiającego
oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie tych warunków w zakresie określonym przez Zamawiającego,
4) wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia nie gorszego standardu wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego,
5) przedmiotem negocjacji z wykonawca będą w szczególności: oferowana przez Wykonawcę cena oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia (w tym termin wykonania zamówienia) z zachowaniem wymogów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zawodowej – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać:
1) Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 mln PLN.
2) Posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 mln PLN,
Wartości wskazane powyżej podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:
a) dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” – według średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej Wykonawcy (w zakresie doświadczenia) – w zakresie robót budowlanych:
W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są wykazać posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali następujące roboty o charakterze i złożoności podobnej do
przedmiotu niniejszego zamówienia:
a) co najmniej dwie roboty polegające na realizacji robót budowlanych na czynnym obiekcie o wartości robót minimum 1 mln zł brutto każda robota,
b) co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące ogniowe zabezpieczenie konstrukcji stalowej (zabezpieczenie konstrukcji stalowej ppoż.), w tym jedno na powierzchni co najmniej 250 m2, które zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu Wykonawca winien również dołączyć dowody
potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający dopuszcza wykazanie się realizacją/realizacjami robót budowanych spełniających łącznie warunki z lit. a - b).
Zgodnie z §9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, Zamawiający może dopuścić, aby wykaz o którym mowa w ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia (wykaz robót budowlanych), dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż ostatnie 5 lat – tj. w przypadku niniejszego postępowania wydłużono ww. okres do lat 6.
Uwagi:
1. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
2. Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał
wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur, protokołów odbioru i innych równoważnych
dokumentów.
4. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej (w zakresie dysponowania osobami)
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk:
1) min. 1 osobą – Kierownikiem budowy – Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – posiadającą:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz
b) łącznie min. 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót oraz
c) która pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy minimum jednej inwestycji budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 1 mln zł brutto.
2) min. 1 osobą – Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – posiadającą:
a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
b) łącznie min. 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót,
c) który pełnił funkcję kierownika robót przy minimum jednej inwestycji budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub
przebudowie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto.
3) min. 1 osobą – Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – posiadającą:
a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
b) łącznie min. 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót,
c) który pełnił funkcję kierownika robót przy minimum jednej inwestycji budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto.
4) min. 1 osobą – Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - posiadającą:
a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz
b) łącznie min. 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót,
c) który pełnił funkcję kierownika robót przy minimum jednej inwestycji budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto.
Zamawiający dopuszcza łączenie nie więcej niż 3 funkcji wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się przez taką osobę niezbędnymi uprawnieniami i doświadczeniem łącznie dla każdej z tych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.5 do SWZ.
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 2 stosuje się.
3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych w przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu – Wykonawca przedkłada dowody wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust.2 ustawy Pzp. (samooczyszczenie).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 1 mln PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 mln PLN, aktualny na dzień złożenia dokumentu.
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat (przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje
bądź́ inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
d) wykaz osób (kluczowego personelu) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a) i b), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w lit. c) dotyczy robót budowalnych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

wg rozdz. XII pkt. 6 swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępujący do postępowania zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
Szczegółowe kwestie dot. wadium zawiera część XI swz.

Zamawiający informuje, iż Warunki płatności precyzuje wzór umowy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spółki cywilne traktuje się jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne przez Wykonawców, oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy podmiot oddzielnie. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia wadium, dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (Lidera) lub jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadium musi wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy przedstawiono w zał nr 7 doSWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach:
1) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy (o ilość dni niezbędną do usunięcia kolizji),
2) wystąpienia siły wyższej (...)
3) określonych w art. 15r u.z2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.
4) ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących nie możliwością dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy (o ilość dni niezbędnych do naniesienia zmian w dokumentacji projektowej)
5) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, SST, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązany jest wykazać powyższe czynniki wpisem w dzienniku budowy oraz z potwierdzeniem przez przedstawiciela Zamawiającego (o ilość dni niezbędnych do przestoju, gdzie deszcz nawalny, burza, grad, intensywny opad śniegu, huragan, uniemożliwia bezpieczną realizację przedmiotu umowy–o ilość dni przestoju; o zakresie bezpieczeństwa decyduje Inspektor Nadzoru)
6) wystąpienia robót dodatkowych (o ilość dni niezbędnych do wykonania robót dodatkowych)
7) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, (jak na przykład: opracowania projektowe, zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian itp.) (o ilość dni niezbędnych do opracowania materiałów projektowych lub niezbędnych dokumentów)
8) wstrzymania robót spowodowanych wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, itp. lub innych niezidentyfikowanych znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót (o ilość dni wstrzymania robót)
9) konieczności zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:
a) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu itp.)
b) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych
c) niewypałów i niewybuchów, zagrożenia tąpnięciami, wybuchem,
d) wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidzianych okoliczności (o ilość dni trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy),
10) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilość dni wstrzymania robót),
11) inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu (o ilość dni
trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy)
12) skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy
13) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji (...) Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian wskazano szczegółowo w projekcie umowy z
uwagi na limit znaków ogłoszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-31 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez platformę e-zamówienia. Szczegóły zawiera swz. - link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ad306de-1293-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-31 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na charakter inwestycji (Targowisko Miejskie) i prowadzenie prac na czynnym obiekcie Zamawiający wymaga bezwzględnego zachowania wszelkich zasad bhp i ppoż. oraz prowadzenia prac w sposób odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy muszą być zorganizowane
w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu personelu targowiska oraz osób korzystających lub odwiedzających targowisko miejskie i nie powodowały nadmiernych utrudnień w jego funkcjonowaniu. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia obiektu z użytkowania na czas prowadzenia robót. Obiekt Targowiska czynny jest przez okres całego roku.
Na terenie inwestycji będą odbywać się funkcjonujące jak do tej pory dni targowe. Założeniem jest, że handel odbywać się będzie jak dotychczas, tj. intensywnie w czwartki i w soboty, mniej intensywnie we wtorki i niedziele. W pozostałe dni tygodnia handel na Targowisku odbywa się sporadycznie, jednak nie zanika całkowicie. Zamawiający nie przewiduje żadnych zmian w dotychczas funkcjonujących tzw. „dniach targowych” tj. nie przewiduje wyłączeń, zmian w sposobie funkcjonowania i organizacji handlu itp. Nie dopuszcza się wykonywania robót na terenie inwestycji w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 5 letniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego danego etapu.
Zapisy dot. odstąpienia od umowy precyzuje swz i wzór umowy.
Przewidziane zmiany umowy (z uwagi na limit znaków) znajdują się w treści wzoru umowy - § 22, a zasady waloryzacji wynagrodzenia znajdują się w § 22 i § 23 wzoru umowy.
Dodatkowe parametry techniczne robót: w zakresie sieci:
- usunięcie kolizji z kablem elektroenergetycznym instalacji oświetleniowej poprzez jego przesunięcie;
W zakresie instalacji wew:
-zimna woda użytkowa- remont istn. instalacji wodociągowej w lokalach nr 57-68 (demontaż podstropowej instalacji i wykonanie podposadzkowych podejść wodnych) oraz rozbudowa instalacji wodnej o zasilenie lokali handlowych nr 33-56;
- kanalizacja sanitarna- remont podejść pod przybory na istn. instalacji w lokalach nr 57-68 i rozbudowa instalacji dla podłączenia lokali handlowych nr33-56;
-instalacja wody hydrantowej do celów p.poż.- budowa nowej instalacji wewnętrznej dla zasilenia hydrantów wraz z przyłączem wodociągowym;
- instalacja elektroenergetyczna–remont instalacji oświetleniowej i zasilania we wszystkich pawilonach oraz rozbudowa instalacji o oświetlenie zadaszonych ciągów pieszych targowiska;
-wentylacja wspomagana mechanicznie- remont instalacji polegający na zabudowie nowych urządzeń i poprowadzeniu nowych kanałów zakończonych wywietrzakami dachowymi;
-instalacja odgromowa-budowa proj. instalacji odgromowej dla całego obiektu;
- kanalizacja deszczowa-remont odwodnienia liniowego na placu targowym.
Główna konstrukcja nośna obiektu jest stalowa, szkieletowa. Podstawową konstrukcję zapewnia układ słupów i belek z rur kwadratowych - RK100. Ściany zewnętrzne są wykonane z okładziny z blachy trapezowej, w układzie pionowym. Elewacje od strony pasażów handl wyposażone się w bramy podnoszone, ale są też bramy rozwieralne, witryny i rolety. Elewacje
boczne, od strony pasażów komunikacyjnych posiadają regularny układ otworów drzwiowych i okiennych.
Kolumny pasaży handl zadaszone są wspólnym dachem dwuspadowym symetrycznym o nachyleniu połaci 20°. Poziom kalenicy wynosi 3.83m, a okapu 2.53m. Poziom kalenicy dachu nad pasażami komunikacyjnymi wynosi 3.43m. Projektuje się odczyszczenie i konserwację istniejącej konstrukcji stalowej oraz jej zabezpieczenie do klasy R30 poprzez pokrycie farbami pęczniejącymi.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.