eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrzeszów › Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w OstrzeszowieOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Kąpielova” w Ostrzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 31

1.5.2.) Miejscowość: Ostrzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wgpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ostrzeszow/postepowania/697

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Kąpielova” w Ostrzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-668d3907-a347-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160577

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062465/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Kąpielowa” w Ostrzeszowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083231

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IDR.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa pola do minigolfa.

Budowa pola do minigolfa polega na wykonaniu następujących robót:
1) Roboty przygotowawcze,
2) Roboty rozbiórkowe,
3) Roboty brukarskie – chodniki z kostki betonowej i schody,
4) Montaż latarń parkowych,
5) Zagospodarowanie rabat z roślinnością,
6) Wyposażenie wg projektu część architektoniczno-budowlana – mała architektura,
7) Podłoże i wykończenie obszaru huśtawek,
8) Wykonanie pól do gry w minigolfa według specyfikacji technicznej szczegółowej w projekcie.

Roboty wykonywane będą na nieruchomości gminnej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i warunków bhp podczas prowadzenia prac budowlanych.

Miejsce wykonania zamówienia: ul. Kąpielowa, 65-500 Ostrzeszów, nr dział. 1633/1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu złożona została jedyna oferta, w której zaoferowano cenę 523 043,35 zł.

Cena złożonej w postepowaniu jedynej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to jest kwotę 331 600,96 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 523043,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 523043,35 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.