eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubawa › Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w LubawieOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510953722

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strażacka 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-260

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osp.lubawa@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lubawa.bip-wm.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Miejska Lubawa

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 510743479

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Rzepnikowskiego 9A

1.11.4.) Miejscowość: Lubawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 14-260

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: urzad-miasta@lubawa.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://lubawa.bip-wm.pl/public/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50741b4b-c3fa-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140543

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137284/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lubawa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lubawa.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z § X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z § XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z § XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SWZ „samochodem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Umowa w sprawie realizacji zadania zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Lubawie. W związku z powyższym odbiorcą i nabywcą samochodu jest Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Lubawie, a tym samym faktura będzie wystawiona na OSP w Lubawie,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji i serwisu opisane są w załączniku nr 5 do SWZ oraz w projektowych postanowieniach umowy.
4. O terminie odbioru dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, co najmniej na 5 dni przed datą odbioru dostawy samochodu.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia z pełnym zbiornikiem paliwa, pełną dokumentację w tym, certyfikaty i atesty dopuszczające w/w samochód do właściwego użytku.
6. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić instruktaż, dotyczący obsługi pojazdu dla minimum 4 osób OSP w Lubawie, który należy przeprowadzić w dniu odbioru pojazdu w siedzibie Wykonawcy.
7. W przypadku wskazania w SWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w SWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostawy w zgodzie z SWZ oraz, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
9. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
10. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane ze środków krajowych zewnętrznych.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 310 pkt 1) ustawy Pzp. unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na zabudowę

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na podwozie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wypełniony załącznik nr 5 do SWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – potwierdzający zgodność proponowanego samochodu z opisem wskazanym przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Wypełniony załącznik nr 5 do SWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – potwierdzający zgodność proponowanego samochodu z opisem wskazanym przez Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
3) przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z § VIII. SWZ
4) pełnomocnictwo:
a) wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie w szczególności do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) zapis pkt 2 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
(1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
(2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
(3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został wskazany w załączniku nr 4 do SWZ - projektowe postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lubawa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.