eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zławieś Wielka › "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka - etap II ".Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap II ”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zławieś Wielka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Handlowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Zławieś Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-134

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zlawies.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zlawies.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap II ”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a62194b-a177-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073745

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073703/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka - etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020, Działanie Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zlawies.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zlawies.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z punktem 16 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
1) art. 6 ust. 1 lit b, w celu zawarcia i wykonania umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit c w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z realizacji:
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
c) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks cywilny
3) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie
wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla
załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące telekomunikacyjne, pocztowe jednostki organizacyjne administratora wykonujące
jego zadania ustawowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę
prawną.
Twoje dane mogą być udostępniane tylko gdy administratora upoważniają do tego obowiązujące przepisy
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom
przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić
może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte:
1) nie dłużej jednak niż do 10 lat od zakończenia umowy,
2) lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej
jednak do końca terminu wskazanego w ppkt. 1.
4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej
cofnięciem.
5. Podanie danych jest:
1) warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować z Tobą
umowy
2) wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator po zawarciu umowy, jeżeli odmówisz podania danych lub podasz
nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa
3) dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Gminy Zławieś Wielka oraz spółka Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy
Zakupowej, na której Gmina Zławieś Wielka prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://zlawies.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP34.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt.: „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap I”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie wykonawczym: Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Zławieś Mała, Pędzewo, Zławieś Wielka i Gutowo wn pasie drogowym stanowiącym działki nr: 269 (obręb Zławieś Mała); 6, 40 (obręb Pędzewo); 239 (obręb Zławieś Wielka); 275 (obręb Gutowo) w Gminie Zławieś Wielka. Zadanie obejmuje budowę utwardzonego ciągu rowerowego biegnącego wzdłuż istniejącej śladu starotorza na odcinku leśnym w pasie drogowym drogi gminnej. Projektowana ścieżka rowerowa w zakresie etapu II ma swój początek w m. Zławieś Mała, a koniec w m. Gutowo. Trasa została podzielona na 5 odcinków (oznaczenia tras w zakresie liter „A1”, „A2”, „B”, „C”, „D”). Standardowa szerokość ścieżki rowerowej to 2,00m, natomiast długość poszczególnych odcinków to: „A1”/114,63m, „A2”/147,70m, „B”/606,74m, „C”/135,31m, „D”/1395,75m.
Projektowane roboty drogowe obejmują:
- wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni wg przyjętych schematów konstrukcji,
- wykonanie poboczy gruntowych,
- wykonanie trawników (zieleni),
- wykonanie robót wykończeniowych.

3. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:
a) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu robót;
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem w jej wyniku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 obejmującej cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu;
c) naprawa uszkodzonych urządzeń, wjazdów do posesji, odszkodowania za zniszczone uprawy itp.
d) naprawa uszkodzonych odcinków dróg;
e) przygotowanie niezbędnych dokumentów/projektów/ celem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz z koniecznymi opłatami oraz inne niezbędne opłaty, ponadto wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy –jeżeli dotyczy;
f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach.
g) WYKONAWCA jest zobowiązany w terminie umownym uzyskać POZOWLENIA NA UŻYTKOWANIE.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt 21 - 22 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy zobowiązany jest wykazać, iż:
a. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum dwie roboty
o wartości co najmniej 1.000.000,00zł brutto każda, polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie dróg, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej.

Wartości podane w dokumentach w walutach obcych, celem oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostaną przeliczone na złote wg kursu średniego danej waluty do złotego, publikowanego w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązujących na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

b. dysponuje lub będzie dysponował osobą, która zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi:

- min. 1 osobą, która musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej .

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220).

Ponadto Zamawiający uzna spełnienie wyżej wymienionych wymagań, jeżeli osoby posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego, odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.


2. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Zgodnie z pkt 15 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3. oświadczenie wykonawcy o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Zgodnie z pkt 15 SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SWZ.
2. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415).
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
4. OŚWIADCZENIA
1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 4.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 i 4.1 SWZ, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy (załącznik nr 2 do SWZ).
5) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 15.000,00zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: :
a. w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium w pieniądzu: należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Złejwsi Wielkiej Nr 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380, z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap II”.
a. za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
b. Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
5. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium przetargowego:
a. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia tj. wystawcę dokumentu;
b. gwarancje oraz poręczenia muszą mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą;
c. gwarancje oraz poręczenia muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone w ustawie;
d. gwarancje oraz poręczenia powinny być wystawione na Gminę Zławieś Wielka, z ich treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
e. gwarancje oraz poręczenia muszą określać bezwarunkowe i nieodwołalne prawo Zamawiającego do ich realizacji, na pierwsze żądanie Zamawiającego;
f. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
g. gwarancje oraz poręczenia, w których ograniczono prawa Zamawiającego, lub w których uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków przez Zamawiającego do wykonania których Zamawiający nie wyraził zgody na piśmie, uznane zostaną jako nie spełniające warunków.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 15.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 11.2 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 15.5.1
SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 15.5.1 b SWZ składa odpowiednio Wykonawca /
Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z par. 17 wzoru umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https:/zlawies.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający może, ale nie musi, przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (oferta podstawowa).
2. Zamawiający przed podjęciem negocjacji informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
• ofertach, które nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
• ofertach, które zostały odrzucone,
• Wykonawcach, którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 ustawy Pzp
• podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, do negocjacji Zamawiający zaprosi trzech Wykonawców którzy zgodnie z rankingiem ofert uzyskają największą liczbę punktów i złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. W zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskazuje:
• miejsce prowadzenia negocjacji,
• termin prowadzenia negocjacji,
• sposób prowadzenia negocjacji,
• kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje – Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji w kryterium: cena ofertowa oraz okres gwarancji. Jeżeli wszyscy Wykonawcy określą w ofercie podstawowej minimalny 36 miesięczny termin wykonania, kryterium to nie będzie podlegało negocjacjom.
5. Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich Wykonawców.
6. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym Wykonawcom przewagę nad innymi Wykonawcami.
7. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny.
8. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
9. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji.
10. Zamawiający zaprasza do składania ofert dodatkowych Wykonawców z którymi przeprowadził negocjacje.
11. Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co najmniej:
• nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania,
• sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą być one sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
12. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży oferty dodatkowej, wówczas wiążąca będzie oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
13. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.