eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowychZadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 10 Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 25 Zadanie nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 18 Zadanie nr 4 - Gimnazjum nr 9 Zadanie nr 5 - Zes

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-08-25

Dąbrowa Górnicza: Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowych: Zadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 10 Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 25 Zadanie nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 18 Zadanie nr 4 - Gimnazjum nr 9 Zadanie nr 5 - Zespół Szkół Plastycznych Zadanie nr 6 - Szkoła Podstawowa nr 30 w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja placówek oświatowych
Numer ogłoszenia: 198711 - 2008; data zamieszczenia: 25.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, fax 032 2625032, 2956700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dabrowa-gornicza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowych: Zadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 10 Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 25 Zadanie nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 18 Zadanie nr 4 - Gimnazjum nr 9 Zadanie nr 5 - Zespół Szkół Plastycznych Zadanie nr 6 - Szkoła Podstawowa nr 30 w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja placówek oświatowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 dla dostaw i usług, zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie polega na: a)opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla termomodernizowanych budynków szkół, b)sporządzeniu inwentaryzacji budowlanej i instalacji wewnętrznych budynków wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wynikłych z inwentaryzacji robót budowlanych, c)opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla przyszkolnych boisk sportowych. Zadanie inwestycyjne składa się z 6 zadań dla n/w placówek oświatowych: Zadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 10, kub.bud. - 7 798 m3, pow. użytk. - 1 625 m2 Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 25, kub. bud. - 7 600 m3, pow. użytk. - 1 736 m2 Zadanie nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 18, kub. bud. - 15 437 m3, pow. użytk. - 3 996 m2 Zadanie nr 4 - Gimnazjum nr 9, kub. bud. - 9 791m3, pow. użytk. - 1 563 m2 Zadanie nr 5 - Zespół Szkół Plastycznych Zadanie nr 6 - Szkoła Podstawowa nr 30, kub. bud. - 28 873,5 m3, pow. użytk. - 6 798,4 m2 w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja placówek oświatowych Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub na wszystkie z w/w zadań.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.22.20.00 - Usługi projektowania architektonicznego Kod CPV wg słownika 2008: 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 27.02.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani wnieść wadium zgodnie z art. 45 ust.1 pzp w wysokości: a)Dla zadania nr 1 ( SP 10 ) - 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) b)Dla zadania nr 2 ( SP 25 ) - 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) c)Dla zadania nr 3 ( SP 18 ) - 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) d)Dla zadania nr 4 ( G - 9 ) - 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) e)Dla zadania nr 5 ( ZSP ) - 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) f)Dla zadania nr 6 ( SP 30 ) - 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają odpowiednie uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych, sieci i instalacji elektrycznych, oraz ( dotyczy tylko Gimnazjum nr 9), uprawnienia do projektowania w branży sieci i instalacji gazowych, (min. 1 osoba w każdej specjalności), oraz przynależą do właściwej dla danej specjalności Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający dopuszcza posiadanie 2 lub więcej uprawnień przez 1osobę. 2. W okresie ostatnich 3-ch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub w okresie działalności, jeżeli była krótsza niż 3 lata, wykonali maksymalnie dwie usługi, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również są w trakcie wykonywania - odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia należy rozumieć usługę polegające na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji na budynkach użyteczności publicznej max. 1 usługa i na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie przyszkolnych obiektów sportowych - max. 1 usługa, których łączna wartość wynosi, min.50 000,00 zł brutto i których, należyte wykonanie zostało potwierdzone przez poprzednich Zamawiających - wymagane przedłożenie max. 2 dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług jw.(max. 2 np. referencje). 3.Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 4.Spełniają wymagania określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy. Stwierdzenie spełniania warunków - udziału w postępowaniu (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych)- wymaganych od Wykonawców będzie dokonane w oparciu o złożone wraz z ofertą: oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz potwierdzające (spełnienie tych warunków)dokumenty, według formuły- spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Upoważnienie do podpisywania ofert i występowania w przetargu w imieniu wykonawcy musi być dołączone do oferty lub musi bezpośrednio wynikać z przedstawionych dokumentów. Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające szczegółowy zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną - w formie oryginału bądź kserokopii poświadczonej notarialnie. 2.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - Załącznik Nr 2 SIWZ - wskazana data podpisania oświadczenia. 3.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz powinien zawierać, co najmniej te osoby, które spełniają warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 9.1. SIWZ. Załącznik nr 3 do SIWZ - wskazana data podpisania wykazu. 4.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Wymagane załączenie kserokopii uprawnień określonych w pkt. 9.1 SIWZ wraz z poświadczeniem o przynależności tych osób do właściwej dla danej specjalności Izby Samorządu Zawodowego - min. 1 osoba w każdej specjalności. Zamawiający dopuszcza posiadanie 2 lub więcej uprawnień przez 1 osobę. 5.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykaz powinien spełniać warunek określony w pkt. 9.2. SIWZ - Załącznik nr 4 SIWZ - wskazana data podpisania wykazu. 6.Dokumenty potwierdzające że usługi o których mowa w pkt.10.5. SIWZ zostały wykonane należycie -max.2 np. referencje wystawione przez poprzednich zamawiających. 7.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Ponadto do oferty należy załączyć: 8.Formularz ofertowy - zawierający wycenę oferty, sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych 2006, plus podatek VAT - zgodny z obowiązującymi przepisami - wskazana data podpisania oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 9.Potwierdzenie wniesienia wadium. Uwagi: 1.Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę uprawnione do podpisywania oferty. 2.Upoważnienie do podpisywania dokumentów przetargowych i występowania w postępowaniu przetargowym w imieniu wykonawcy musi być dołączone do oferty lub musi bezpośrednio wynikać z przedstawionych dokumentów. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 10. pkt. 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) . Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - złożonym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną /dotyczącą składania nieprawdziwych zeznań i oświadczeń/ wynikającą z art. 297 Kodeksu Karnego. W razie stwierdzenia, że złożone przez wykonawcę lub wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 304 k.p.k. - zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania. 6.Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp spowoduje wykluczenie go z postępowania. 7.Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 8.Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania 9.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, Wydział Inwestycji Miejskich, pokój nr 222 piętro II.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2008 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, Wydział Inwestycji Miejskich, pokój nr 222 piętro II.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 9 SIWZ. W przypadku wymogów dot. potencjału ekonomicznego i kadrowego, a także doświadczenia realizacyjnego wystarczające jest łącznie ich spełnienie przez wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę. 2.Dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 10.1. oraz 10.7. SIWZ, Wykonawcy składają odrębnie, przy czym w przypadku dokumentu wymienionego w pkt 10.7 - (polisa) Zamawiający dopuszcza także możliwość złożenia jednej polisy wystawionej na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty wymienione w pkt 10.3 do 10.9. SIWZ Wykonawcy składają łącznie. Oświadczenie, o którym mowa, w pkt 10.2 SIWZ winno zostać podpisane wspólnie /na jednym druku/ przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Formularz Ofertowy pkt 10.8. SIWZ winien zostać podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawców. 3.Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówieni albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Preferowane jest, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. Uściślenie terminu zakończenia realizacji zamówienia: - dla dokumentacji - 29 stycznia 2009 roku - dla wniosku do WFOŚiGW- do 27 lutego 2009 roku

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowych: ZADANIE NR 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10 w Dąbrowie Górniczej, ul. Górników Redenu 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10 w Dąbrowie Górniczej, ul. Górników Redenu 4 I.Wykonanie audytu energetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. II.Zaprojektowanie wszystkich prac termomodernizacyjnych, które wynikają z przeprowadzonego audytu takich jak np.: 1.Wymianę stolarki okiennej drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych i pomocniczych. 2.Docieplenie dachu z wymianą pokrycia. 3.Pokrycie zadaszenia nad głównymi schodami wejściowymi. 4.Wymianę instalacji odgromowej. 5.Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką. 6.Wykonanie opasek wodochronnych wokół budynku. 7.Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. i węzła cieplnego. 8.Ustalenie i wyeliminowanie przyczyn zawilgocenia ścian w sali gimnastycznej. 9.Zaprojektowanie niezbędnych przedsięwzięć wynikających z charakterystyki systemu wentylacji III.Zakres robót budowlanych nie związanych z termomodernizacją. 1.Sala gimnastyczna - przebudowa instalacji oświetlenia, renowacja parkietów, malowanie ścian. Rozwiązanie problemu wentylacji szatni dla dzieci, zaplecza i toalet dla nauczycieli zlokalizowanych przy sali gimnastycznej (wraz z odnowieniem tych pomieszczeń). 2.Przebudowa głównych schodów wejściowych. 3.Zabezpieczenie otwartych przestrzeni pomiędzy biegami schodów wewnętrznych. 4.Ustalenie i wyeliminowanie przyczyn zalewania piwnic podczas gwałtownych opadów, ewentualna wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicach w wymaganym zakresie. 5.Wykonanie badań przydatności podbudowy i warstwy asfaltobetonowej istniejącego boiska do zabudowy warstwy poliuretanowej (plus ewentualne badania geotechniczne). 6.Zaprojektowanie na mapach do celów projektowych boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, ew. piłka nożna) z nawierzchnią poliuretanową w miejscu istniejącego placu asfaltobetonowego. 7.Likwidacja wyasfaltowania (strona południowo-zachodnia) istniejącego boiska, zaprojektowanie skoczni. 8.Naprawa ogrodzenia w wymaganym zakresie..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.02.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowych: ZADANIE NR 2 - Szkoła Podstawowa Nr 25 w Dąbrowie Górniczej, ul. Mieszka I 20.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 2 - Szkoła Podstawowa Nr 25 w Dąbrowie Górniczej, ul. Mieszka I 20 I.Wykonanie audytu energetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. II.Zaprojektowanie wszystkich prac termomodernizacyjnych, które wynikają z przeprowadzonego audytu takich jak np.: 1.Wymianę lub doszczelnienie niektórych okien. 2.Zastąpienie istniejącej kotłowni opalanej koksem kotłownią gazową. 3.Docieplenie dachów (jeżeli taka potrzeba wyniknie z audytu energetycznego), remont pokrycia dachów wraz z obróbkami blacharskimi i systemem odprowadzania wód deszczowych. 4.Wymianę instalacji odgromowej. 5.Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką. 6.Wykonanie opasek wodochronnych wokół budynku 7.Modernizację instalacji c.o. 8.Zaprojektowanie niezbędnych przedsięwzięć wynikających z charakterystyki systemu wentylacji III. Zakres robót budowlanych nie związanych z termomodernizacją 1.Roboty budowlane w sanitariatach plus biały montaż (zaprojektowanie urządzeń wodo oszczędnych). 2.Ocena stanu technicznego i zaprojektowanie niezbędnych zmian wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 3.Wymiana parkietu w części przedszkolnej (dyżurka, szatnia, jadalnia, pokój nauczycielski). 4.Malowanie korytarzy. 5.Wymiana ogrodzenia. 6.Zaprojektowanie parkingu wewnętrznego. 7.Wykonanie badań przydatności podbudowy i warstwy asfaltobetonowej istniejących boisk do zabudowy warstwy poliuretanowej (plus ewentualne badania geotechniczne). 8.Zaprojektowanie na mapach do celów projektowych boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) z nawierzchnią poliuretanową w miejscu istniejącego boiska. 9.Zaprojektowanie na mapach do celów projektowych skoczni w dal..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.02.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowych: ZADANIE NR 3 - Szkoła Podstawowa Nr 18 w Dąbrowie Górniczej, Al. Piłsudskiego 73.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 3 - Szkoła Podstawowa Nr 18 w Dąbrowie Górniczej, Al. Piłsudskiego 73 I.Wykonanie audytu energetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. II.Zaprojektowanie wszystkich prac termomodernizacyjnych, które wynikają z przeprowadzonego audytu takich jak np.: 1.Wymiana stolarki okiennej w wymaganym zakresie. 2.Przebudowa wejścia głównego (wiatrołap) wraz ze schodami, wymiana stolarki drzwi zewnętrznych pomocniczych i ewakuacyjnych. 3.Docieplenie dachu, wymiana pokrycia. 4.Wymiana instalacji odgromowej. 5.Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką. 6.Wykonanie opasek wodochronnych wokół budynku 7.Modernizację instalacji c.o., c.w.u. i węzła cieplnego 8.Likwidacja pieca węglowego w kuchni, zaprojektowanie niezbędnego wyposażenia zamiennego. Wymiana wykładziny podłogi i ścian, malowanie pomieszczenia 9.Zaprojektowanie niezbędnych przedsięwzięć wynikających z charakterystyki systemu wentylacji III. Zakres robót budowlanych nie związanych z termomodernizacją 1.Wymiana instalacji elektrycznej w wymaganym zakresie. 2.Wymiana instalacji zimnej wody w wymaganym zakresie. 3.Naprawa schodów zewnętrznych przy wejściach pomocniczych - 2 szt,. 4.Likwidacja utwardzenia placu apelowego (płyty chodnikowe), wykonanie placu o nawierzchni trawiastej, zaprojektowanie zagospodarowania części terenu pod zieleń. 5.Wymiana instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku i przyległych terenów szkoły. 6.Wymiana wykładziny podłóg w korytarzu II piętra. 7.Malowanie w niezbędnym zakresie..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.02.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowych: ZADANIE NR 4 - Gimnazjum Nr 9 w Dąbrowie Górniczej, Al. Zwycięstwa 44.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 4 - Gimnazjum Nr 9 I.Wykonanie audytu energetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. II.Zaprojektowanie wszystkich prac termomodernizacyjnych, które wynikają z przeprowadzonego audytu takich jak np.: 1.Wymianę niektórych okien z uwzględnieniem rezygnacji z okien przy schodach wewnętrznych (całe piony - ewentualnie luksfery). 2.Zastąpienie istniejącej kotłowni opalanej koksem kotłownią gazową. 3.Wymianę stolarki okiennej wejść pomocniczych i ewakuacyjnych. 4.Docieplenie dachów (jeżeli taka potrzeba wyniknie z audytu energetycznego), remont pokrycia dachów wraz z obróbkami blacharskimi i systemem odprowadzania wód deszczowych. 5.Wymianę instalacji odgromowej. 6.Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką. 7.Wykonanie opasek wodochronnych wokół budynku. 8.Modernizację instalacji c.o. i c.w.u. 9.Zaprojektowanie niezbędnych przedsięwzięć wynikających z charakterystyki systemu wentylacji III. Zakres robót budowlanych nie związanych z termomodernizacją 1.Adaptacja szatni głównej na węzeł sanitarny (umywalki, toalety) i szatnie służące jedynie części sportowej obiektu. 2.Adaptacja pomieszczeń w przyziemiu budynku na szatnię główną i portiernię. 3.Zabezpieczenie otwartych przestrzeni przy biegach schodowych na ostatniej kondygnacji. 4.Malowanie poręczy, wymiana pochwytów. 5.Malowanie korytarzy. 6.Zaprojektowanie dodatkowych oczek w sanitariatach - wg możliwości. 7.Wymiana parkietu w sali gimnastycznej. 8.Usunięcie gruzu ze schodów zabudowanych w skarpie - strona północna terenu szkoły i uzupełnienie skarpy. 9.Wykonanie ogrodzenia (strona zachodnia) oddzielającego budynek wydzielony z działki szkoły, naprawa ogrodzenia istniejącego. 10.Wykonanie parkingu i wymiana nawierzchni istniejących chodników. 11.Wykonanie badań przydatności podbudowy i warstwy asfaltobetonowej istniejących boisk do zabudowy warstwy poliuretanowej (plus ewentualne badania geotechniczne). 12.Zaprojektowanie na mapach do celów projektowych boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) z nawierzchni poliuretanowej w miejscu istniejącego boiska do koszykówki. 13.Zaprojektowanie na mapach do celów projektowych boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, tenis) z nawierzchnią poliuretanową w miejscu istniejącego boiska do piłki ręcznej. 14.Zaprojektowanie na mapach do celów projektowych skoczni w dal..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.02.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowych: ZADANIE NR 5 - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Kosmonautów 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 5 - Zespół Szkół Plastycznych I.Wykonanie audytu energetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. II.Zaprojektowanie wszystkich prac termomodernizacyjnych, które wynikają z przeprowadzonego audytu takich jak np.: 1.Wymian okien. 2.Wymiana instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja węzła cieplnego. 3.Wymiana stolarki drzwiowej wejść zewnętrznych. 4.Wymiana pokrycia dachu (likwidacja eternitu), obróbek blacharskich i rynien spustowych (skrzydło zachodnie). 5.Wymiana instalacji odgromowej. 6.Zaprojektowanie izolacji pionowej od strony południowej. 7.Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką. 8.Wykonanie opasek wodochronnych wokół budynku. 9.Zaprojektowanie niezbędnych przedsięwzięć wynikających z charakterystyki systemu wentylacji III. Zakres robót budowlanych nie związanych z termomodernizacją 1.Sprawdzenie stanu technicznego i zaprojektowanie niezbędnych zmian wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, w tym wydzielenie odrębnego odpływu ścieków poprzez osadnik z pracowni rzeźby do studni przyłączeniowej. 2.Wymiana instalacji elektrycznej w budynku. 3.Zaprojektowanie renowacji lub wymiany parkietu w sali gimnastycznej (wg oceny rzeczoznawcy), wymiana oświetlenia tej sali. 4.Zastąpienie parkietów płytkami ceramicznymi w bibliotece i czterech pracowniach. 5.Wyrównanie poziomów i zastąpienie parkietów wykładziną sportową w siłowni. 6.Modernizacja schodów wejściowych zewnętrznych - 2 szt. 7.Wykonanie badań przydatności podbudowy i warstwy asfaltobetonowej istniejących boisk do zabudowy warstwy poliuretanowej (plus ewentualne badania geotechniczne). 8.Zaprojektowanie na mapach do celów projektowych boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) z nawierzchni poliuretanowej w miejscu istniejącego boiska do koszykówki. 9.Zaprojektowanie na mapach do celów projektowych boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, tenis) z nawierzchni poliuretanowej w miejscu istniejącego boiska do piłki ręcznej 10.Zaprojektowanie na mapach do celów projektowych skoczni w dal. 11.Zaprojektowanie wymiany istniejących trybun. 12.Modernizacja parkingu wewnętrznego (strona południowa). 13.Wymiana chodników na terenie szkoły. 14.Wymiana ogrodzenia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.02.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowych: ZADANIE NR 6 - Szkoła Podstawowa Nr 30 w Dąbrowie Górniczej, ul. Jaworowa 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 6 - SP 30 I.Wykonanie audytu energetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. II.Zaprojektowanie wszystkich prac termomodernizacyjnych, które wynikają z przeprowadzonego audytu takich jak np.: 1.Wymiana stolarki okiennej - uwzględnić zmniejszenie wymiarów okien przyziemia (szatnie, magazyny) i konserwację (wymianę) krat, likwidację zbędnego przeszklenia ściany korytarza w kierunku boiska (zaprojektować luksfery lub okno). 2.Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz ze wszystkimi wyjściami ewakuacyjnymi. Uwzględnić likwidację zbędnych przegród wewnętrznych w głównych ciągach komunikacyjnych, przebudowa - zmniejszenie nieużywanych drzwi (zewnętrzne główne od strony północnej). 3.Określenie przyczyn pęknięć na ścianie szatni i zamakania obiektu w miejscach dylatacji, zaprojektować prace niezbędne do eliminacji przyczyn zamakania obiektu. 4.Wymianę instalacji odgromowej 5.Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką (likwidacja eternitu) 6.Wykonanie opasek wodochronnych wokół budynku 7.Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. 8.Zaprojektowanie niezbędnych przedsięwzięć wynikających z charakterystyki systemu wentylacji III. Zakres robót budowlanych nie związanych z termomodernizacją 1.Przebudowa schodów wejściowych do obiektu wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych. 2.Wymiana instalacji wod-kan w niezbędnym zakresie w całym obiekcie. 3.Ustalenie przyczyn zalewania piwnic z krat odbierających wodę z posadzki kuchni - zaprojektowanie niezbędnych prac. 4.Roboty budowlane w wc wskazanych przez Dyrektora Szkoły plus biały montaż (zaprojektować urządzenia wodo oszczędne). 5.Przebudowa szatni i zmiana wyposażenia. 6.Malowanie sal gimnastycznych, głównego holu oraz klatek schodowych. 7.Wymiana tablic rozdzielczych głównych. 8.Wymiana ogrodzenia terenu szkoły. 9.Wykonanie badań przydatności podbudowy i warstwy asfaltobetonowej istniejących boisk do zabudowy warstwy poliuretanowej (plus ewentualne badania geotechniczne). 10.Zaprojektowanie na mapach do celów projektowych boiska wielofunkcyjnego (koszykówka i siatkówka) z nawierzchnią poliuretanową. 11.Zaprojektowanie na mapach do celów projektowych boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, piłka ręczna) z nawierzchnią poliuretanową. 12.Zaprojektowanie na mapach do celów projektowych bieżni do skoku w dal. 13.Zaprojektowanie oddzielnego opomiarowania mediów dla segmentu przedszkola w segmencie 1.4.1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.02.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.