eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Konserwacja 20 sztuk tekstyliów ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w ramach projektuKonserwacja muzealiów i archiwaliów PMA-B - Konserwacja tekstyliów- Etap 1Ogłoszenie z dnia 2016-07-22

Oświęcim: Konserwacja 20 sztuk tekstyliów ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w ramach projektu: Konserwacja muzealiów i archiwaliów PMA-B - Konserwacja tekstyliów- Etap 1
Numer ogłoszenia: 152817 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu , ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 844 8003, faks 33 843 18 62.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.auschwitz.org
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.auschwitz.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja 20 sztuk tekstyliów ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w ramach projektu: Konserwacja muzealiów i archiwaliów PMA-B - Konserwacja tekstyliów- Etap 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja 20 sztuk tekstyliów ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w ramach projektu: Konserwacja muzealiów i archiwaliów PMA-B - Konserwacja tekstyliów- Etap 1.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Konserwacja tekstyliów ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.12.20 - Usługi ochrony eksponatów .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 53 1130 1150 0012 1268 9790 0006 z dopiskiem: wadium w postępowaniu -znak postępowania. Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać ustawowe przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że posiada(-ją) doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, konserwacji minimum 5 (słownie: pięć) tkanin zabytkowych (w ramach jednej lub większej ilości usług) będących muzealiami lub będących obiektami wpisanymi do rejestru zabytków ruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub innego właściwego ze względu na miejsce położenia lub przechowywania zabytku ruchomego rejestru*, przy czym: co najmniej jedna usługa miała wartość nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto; powierzchnia konserwacji co najmniej 1 tkaniny była nie mniejsza niż 100 dm2; Przez muzealia Zamawiający rozumie rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów, zgodnie z przepisem art. 21 i 21 a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Przez zabytek ruchomy wpisany do rejestru zabytków Zamawiający rozumie rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpisany do rejestru zabytków ruchomych w rozumieniu powołanej ustawy. Przez inny właściwy ze względu na miejsce położenia lub przechowywania zabytku ruchomego rejestr, Zamawiający rozumie każdy, tak w Europie, jak i na świecie rejestr bądź wykaz, ewidencję zabytków ruchomych będący odpowiednikiem rejestru zabytków ruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami).Uwaga: Wartość usługi określonej w walucie innej niż PLN, Wykonawca przeliczy w złotych według kursu średniego NBP (Tabela A) na dzień zakończenia tej usługi.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Pomieszczenie pracowni, w którym będą przechowane oraz konserwowane tekstylia musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także musi być: zabezpieczone systemem sygnalizacji pożaru monitorowanym przez firmę zewnętrzną, posiadać zabezpieczone otwory okienne i drzwiowe minimum w klasie 2 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627, lub posiadać szafy stalowe w których obiekty będą przechowywane po godzinach pracy. Szafy w klasie S2 zgodnie z normą PN-EN 14450 na stałe przymocowane do podłoża. Ponadto pomieszczeni powinno być zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu monitorowanym przez firmę zewnętrzną czas dojazdu do 10 minut.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że dysponuje(ą) co najmniej:1 osobą kierującą pracami konserwatorskimi posiadającą: uprawnienia, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz,minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w konserwacji tkanin zabytkowych (licząc od momentu uzyskania uprawnień, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy, zespołem minimum 2 osób realizujących przedmiot zamówienia, posiadających:uprawnienia, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,2-letnie doświadczenie zawodowe w konserwacji tkanin zabytkowych (licząc od momentu uzyskania uprawnień, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy, lub 15-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w konserwacji tkanin zabytkowych, rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy,osobą wykonującą dokumentację fotograficzną posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu fotografii o charakterze dokumentacyjnym, rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika prac konserwatorskich z funkcją członka zespołu realizującego prace konserwatorskie. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji członka zespołu realizującego prace konserwatorskie z funkcją osoby wykonującej dokumentację fotograficzną.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określające wysokość posiadanych środków finansowych lub posiadanej zdolności kredytowej w innych walutach niż PLN, Wykonawca przeliczy wartość posiadanych środków finansowych lub posiadanej zdolności kredytowej według średniego kurs NBP (Tabela A) na dzień wystawienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do SIWZ, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 58
 • 2 - Doświadczenie osoby kierującej pracami konserwatorskimi - 10
 • 3 - Doświadczenie Wykonawcy - kryterium szczegółowo opisane w SIWZ - 16
 • 4 - Doświadczenie Wykonawcy - kryterium szczegółowo opisane w SIWZ - 16

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której będzie dokonany wybór Wykonawcy. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu konieczności dokonania zmiany lub zmian w szczegółowym programie prac konserwatorskich,działania siły wyższej, tj. wyjątkowego i nagłego zdarzenia lub okoliczności, którego nie można było wcześniej przewidzieć, -z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Nie uważa się za siłę wyższą złych warunków atmosferycznych o ile wystąpią w czasie realizacji zamówienia, które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę (wyjątek stanowią warunki atmosferyczne o charakterze katastrof),likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, innych danych podmiotowych. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego przez Wykonawcę, zostanie przeprowadzona następująca procedura: Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie, co najmniej 30 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.auschwitz.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2016 godzina 12:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, budynek administracyjny, Dziennik podawczy (pokój nr 1.8)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.