eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Wykonanie ogrodzenia terenów ZUOP w siedzibie Otwock - Świerk

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-07-22

Otwock: Wykonanie ogrodzenia terenów ZUOP w siedzibie Otwock - Świerk
Numer ogłoszenia: 152809 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe , ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 7180092, faks 22 7180257.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuop.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenia terenów ZUOP w siedzibie Otwock - Świerk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia terenów ZUOP w siedzibie Otwock - Świerk 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w: 2.1. projekcie budowlanym wykonawczym remontu i budowy ogrodzenia zewnętrznego ZUOP, 2.2. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2.3. przedmiarze robót. 2.4. rysunkach technicznych Prace budowlane objęte w/w dokumentacją projektową prowadzone będą prowadzone na zgłoszenia robót budowlanych..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • powtórzenie zamówień opisanych w II.1.4 w wysokości 20 %

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00 - Wznoszenie ogrodzeń .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wadium dla przedmiotowego zamówienia. 1.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Wadium może być wniesione w a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 1.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe, 05 - 400 Otwock - Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7 PKO BP S.A. XII O/warszawa nr 05 1020 1127 0000 1102 0007 4070, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu znak Przetarg 5/ ogrodzenie przybudówki/2016. 1.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 1.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie a) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 1.6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 1.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 1.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.: wpis do właściwego rejestru, Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie dokumentów. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z Wykonawców powinien wykazać się spełnieniem ww. warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tzn. budowa, remont, rozbudowa, przebudowa ogrodzenia terenu wykonana odrębnie lub w ramach szerzej określonej inwestycji budowlanej) oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, nie mogą powyższego warunku spełnić łącznie, w takim przypadku co najmniej jeden z podmiotów musi wykazać się spełnieniem warunku określonego powyżej w pełnym zakresie. Zamawiający zastrzega, iż udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, w powyższym zakresie przez podmiot trzeci, musi być związane z wykonywaniem robót. W przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie posiada wymaganej wiedzy i doświadczenia, może on polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Pamiętać należy jednak, że zasób wiedzy i doświadczenia jest nierozerwalnie związany z podmiotem udostępniającym niemożliwym do samodzielnego obrotu bez zaangażowania się tego podmiotu w realizację zamówienia. Oznacza to, że nie można tymi zasobami podzielić się z innym Wykonawcą tylko w sferze abstrakcyjnego zobowiązania bez jego zastosowania w praktyce. Bez zagwarantowania stosownego zaangażowania podmiotu udostępniającego swój zasób wiedzy i doświadczenia przy realizacji zamówienia, możliwość dysponowania potencjałem przez Wykonawcę Zamawiający uzna za iluzoryczną. W niniejszym postępowaniu pod pojęciem wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie, a nie tylko wykazanie dwóch robót budowlanych. Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez podmiot składający ofertę. (W przypadku rozliczeń za wykonane roboty w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość tych robót budowlanych na PLN, należy stosować przelicznik zgodny z kursem ustalonym i publikowanym przez NBP z dnia zawarcia umowy ze zleceniodawcą),

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują kierownikiem robót, posiadającym: a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), b) ważne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, c) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, d) doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (kierowanie co najmniej dwoma robotami budowlanymi), wraz z poświadczeniem, że usługi zostały wykonane prawidłowo. Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczenia przedłożonego przez podmiot składający ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców powinien wykazać się spełnieniem warunku określonego powyżej w pełnym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 150 000,00 PLN lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150 000,00 PLN. Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczenia przedłożonego przez podmiot składający ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia warunek, Wykonawcy mogą spełnić wspólnie. Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczenia oraz dokumentów przedłożonych przez podmiot składający ofertę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający informuje że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że w ostatnich 3 latach więcej niż 2 razy doszło do przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy przez drugą stronę, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. Powyższe obejmuje wyłącznie przypadki przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy z Wykonawcą w zakresie zmian: 1. wynagrodzenia w wyniku zmiany urzędowej stawki VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy, 2. wynagrodzenia, z przyczyn wcześniej nie możliwych do przewidzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 3. sposobu wykonania przedmiotu zamówienia: 3.1. jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a nie można było ich przewidzieć w czasie procedury wyboru Wykonawcy, 3.2. z powodu działań osób trzecich (lub czynników zewnętrznych), uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 4. terminu wykonania przedmiotu zamówienia: 4.1. z powodu działań osób trzecich (lub czynników zewnętrznych), uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 4.2. w przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych oraz zaistnienia sytuacji w wyniku której rozpoczęcie lub kontynuowanie robót jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 4.3. w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi działaniami przez Zamawiającego, 4.4. w przypadku, gdy wstrzymania prac wyniknie z decyzji organu nadzorujących działalność Zamawiającego, 4.5. w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 4.6. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji itp., 5. kierownika budowy pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ, 6. w harmonogramie rzeczowo- finansowym, na uzasadniony wniosek każdej ze stron, wskazujący konieczność zmian i przyczyny je wywołujące, 7. zakresu przedmiotu umowy (zmniejszenia) w przypadku braku środków finansowych lub gdy wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności (podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wykonany zakres robót potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym przez strony, a jego wysokość określona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy - Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy), 8. zakresu przedmiotu umowy (wykonania robót zamiennych, których wykonanie nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy więcej niż 5% w stosunku do ceny ofertowej brutto). Wykonanie tych robót może nastąpić wyłącznie na podstawie protokołu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę, w oparciu o wskaźniki cenotwórcze, określone w ofercie, a w zakresie materiałów zamiennych w oparciu o ceny rynkowe tych materiałów, zaakceptowane przez Zamawiającego, 9. zakresu przedmiotu umowy (zwiększenia) - w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu robót budowlanych ustala się następujące zasady rozliczeń: 9.1. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia uwzględniającego zmiany, 9.2. jeżeli roboty odpowiadają opisom pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty, 9.3. jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji, nie wyższych od minimalnych cen materiałów, sprzętu i transportu, publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych, zaakceptowanych przez Zamawiającego, 9.4. jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 9.3, to Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na wyliczeniach wynikających z ustalonej praktyki, popartej rzeczywistym czasem i nakładem ich wykonania, 10. dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w zakresie: 10.1. zmiany technologii wykonania elementów robót (dopuszcza się je w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt), 10.2. wykonania robót uwzględnionych w dokumentacji projektowej, a nie ujętych w przedmiarze robót, 10.3. wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, 10.4. wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji. 11. zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych pod warunkiem, że: 11.1. zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno - użytkowych obiektu, 11.2. będą korzystne dla Zamawiającego (zmiany te mogą dotyczyć okoliczności powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów), 11.3. spowodują obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia. 12. zmiany Podwykonawców, lub wprowadzenia innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 13. zmiany podmiotu, na którego potencjalne opierał się Wykonawca składający ofertę (zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie). Uwaga ! Wystąpienie którejkolwiek z w/w okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. Zmiana umowy musi być dokonana w formie pisemnej poprzez sporządzenie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuop.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 Otwock - Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7 budynek R1 sekretariat (pokój 215).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 Otwock - Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7 budynek R1 sekretariat (pokój 215).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.