eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwoleń › Konserwacja Pomnika Ofiar Faszyzmu - Ściana Straceń - I etap

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-07

Zwoleń: Konserwacja Pomnika Ofiar Faszyzmu - Ściana Straceń - I etap
Numer ogłoszenia: 148403 - 2012; data zamieszczenia: 07.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132697 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 48 6762210, faks 48 6762418.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja Pomnika Ofiar Faszyzmu - Ściana Straceń - I etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest I etap robót budowlanych związanych z remontem i konserwacja Pomnika Ofiar Faszyzmu - Ściana Straceń zlokalizowanego w Zwoleniu przy Placu Kochanowskiego na działce nr ewid. 5484. Roboty będą prowadzone na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją pozwolenia na budowę Starosty Zwoleńskiego nr 195/10 z dnia 11.08.2010r. 2. Ogólna charakterystyka obiektu. Obiekt jest monumentalną kompozycją architektoniczno - rzeźbiarską otwartą w kierunku południowym. W osi pomnika posadowiony jest kamienny cokół zwieńczony metalową rzeźbą orła. Z cokołem łączy się ponad dwumetrowej wysokości ściana zamykająca od północy i wschodu centralną część kompozycji. Od strony zachodniej, wzniesiony nieco później, ceglano - kamienny słup z krzyżem i niewysoki /katafalk/. Wyższe części pomnika spina niski, obłożony piaskowcem, parkan. -Wymiary obiektu w rzucie 6,50m x 11,92m -Wysokość obiektu od poziomu terenu 3,10m ÷ 5,22m 3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje I etap prac remontowych w zakresie: a) poprawienia i uzupełnienia izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, w tym: -wykonanie obustronnej odkrywki ścian fundamentowych pomnika do głębokości 80cm -wykonanie izolacji pionowej fundamentów przy użyciu środków kauczukowo - bitumicznych -zasypanie wykopu żwirem zmieszanym z piaskiem, od strony wewnętrznej dodatkowo wzmocnionym białym cementem b) uporządkowania spadków posadzki dziedzińca i stopni schodów, w tym: -demontaż płyt dziedzińca i stopni schodów, -wyrównanie podłoża przy użyciu podsypki piaskowo - cementowej (biały cement) z jej zagęszczeniem -oczyszczenie ścierne i zaimpregnowanie hydrofobowo płyt piaskowca z ich ponownym ułożeniem c) przymocowania odspojonych płyt piaskowcowych w tym: -oczyszczenie nawarstwień i odgrzybienie płyt oczyszczenie ścierne i usunięcie korodujących elementów konstrukcyjnych powodujących rozsadzanie elementów kamiennych i zastąpienie ich wykonanymi ze stali nierdzewnej -spoinowanie piaskowcowych elementów pomnika i ich zaimpregnowanie hydrofobowo d) prace przy granitowych płytach napisowych, w tym: -usunięcie z powierzchni płyt pozostałości zapraw cementowych -wzmocnienie lub hydrofobiazcja powierzchni płyt -poprawienie metalowych mocowań płyt napisowych e) rekonstrukcja i wzmocnienie wątku ceglanego ściany wschodniej, w tym: -dezynfekcja ściany ceglanej -wzmocnienie osłabionych partii wątku ceglanego preparatami konsolidującymi -wykucie spoin, usunięcie najbardziej zniszczonych cegieł i zastąpienie ich cegłami o charakterze i wymiarach cegieł oryginalnych oraz ponowne spoinowanie wątku ceglanego -wykonanie warstwy biobójczej i impregnacji hydrofobowej lica muru 4. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót, a konieczne do uwzględnienia w cenie oferty oraz inne obowiązki Wykonawcy: -zapewnienie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami przy obiektach zabytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz 1579). -Sporządzić dokumentację konserwatorska z przeprowadzonych prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich (Dz. U. Nr 150 poz 1579). -przed podpisaniem umowy, opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowy zadania -organizacja i zabezpieczenie placu budowy, -udział uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i kierownika budowy na każde żądanie Zamawiającego w naradach techniczno - koordynacyjnych na budowie z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiającego i, w razie potrzeby, projektanta. -udział uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy wraz z kierownikiem budowy w przeglądach gwarancyjnych na każde żądanie Zamawiającego -ponoszenie pełnej odpowiedzialności za sprzęt i urządzenia na terenie budowy -doprowadzenie sąsiednich nieruchomości do należytego stanu i porządku po wykonaniu robót budowlanych, -przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego - m.in. zgromadzenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych materiałów i wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, oświadczenie kierownika budowy o jej zakończeniu itp. -roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją techniczną i przedmiarami robót, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa, -zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, -oraz wszelkie inne prace nie ujęte w SIWZ, a konieczne do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną w celu przekazania go do eksploatacji. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej pomnik celem dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności (w tym uwzględnienia prac nie ujętych w dokumentacji projektowej, przedmiarach i SIWZ), które mogą wpłynąć na cenę oferty i termin wykonanie zamówienia. UWAGA: Dołączony do niniejszej SIWZ przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany we własnym zakresie do jego weryfikacji a w szczególności do sprawdzenia obmiarów i uwzględnienia nieujętych w nim oraz w dokumentacji projektowej i SIWZ prac, które będą konieczne do wykonania z uwagi na sztuką budowlaną i zasady wiedzy technicznej. 5. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego zadania przez Zamawiającego...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.14 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 68000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 142350,04

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.