eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. /Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy/Ogłoszenie z dnia 2016-07-14

Gliwice: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. /Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy/
Numer ogłoszenia: 137251 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 2340696, faks 32 2340696.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. /Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. /Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z droga powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy/ . W zakres prac projektowych wchodzi: 3.1. rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa z drogą powiatową Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy ( korekta kąta włączenia drogi podporządkowanej - ul. Olchowej do drogi głównej ul. Gliwickiej - Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji miejsca włączenia ul. Olchowej do ul. Szafranka ) wraz odwodnieniem 3.2. remont drogi powiatowej Nr 2927S na odcinku o długości około 500 mb w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z uporządkowaniem odwodnienia w rejonie cmentarza 3.3. zaprojektowanie elementów uspokojenia ruchu na ul. Olchowej na odcinku o długości około 1 300 mb w celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa pieszych przy uwzględnieniu w szczególności następujących zasad: - preferencja dla ruchu pieszego, rowerowego oraz zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszych wzdłuż drogi ( np. budowa opaski) - zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły, - bezpieczeństwo rozwiązań - chodzi o to, by wprowadzane rozwiązania nie powodowały zagrożeń w ruchu drogowym, - uprzedzanie przy wjeździe o odmienności charakteru obszaru - chodzi o to, by kierowcy wjeżdżali do obszaru ze zredukowaną prędkością i nie podnosili jej ponad pożądany poziom, - stabilizacja prędkości pojazdów na pożądanym poziomie - chodzi o to, by kierowcy utrzymywali prędkość na pożądanym poziomie, bez nadmiernych wahań, w tym gwałtownego hamowania i przyspieszania, - uspokojenie i spowolnienie ruchu ( metody uspokojenia ruchu: np. ograniczenie natężeń ruchu drogowego w obszarze objętym uspokojeniem, ograniczenie prędkości pojazdów za pomocą znaków drogowych, ograniczenie prędkości pojazdów poprzez oddziaływanie ze strony ukształtowania przestrzennego drogi (odgięcie toru jazdy, azyle, przewężenia, progi zwalniające), ograniczenie prędkości pojazdów za pomocą oddziaływania ze strony nawierzchni drogi 3.4. W ramach zamówienia należy wykonać: Aktualną mapę ewidencyjną oraz aktualne wypisy z ewidencji gruntów dla działek bezpośrednio przyległych do inwestycji, Zamawiający posiada mapę do celów projektowych - data aktualizacji : 18.12.2015 r. Projekt budowlany rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa z drogą powiatową Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy Projekt wykonawczy rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa z drogą powiatową Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy Projekt budowlano - wykonawczy remontu drogi powiatowej Nr 2927S wraz z odwodnieniem drogi (przebudowa elementów kanalizacji deszczowej z dostosowaniem lokalizacji studzienek ściekowych do projektowanej geometrii ulicy , regulacja urządzeń obcych zabudowanych w pasie drogowym) Projekty budowlano- wykonawcze usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą zlokalizowaną w pasie drogowym ( w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) , Projekt budowlano- wykonawczy uspokojenia ruchu na drodze powiatowej Nr 2927S Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu (według potrzeb): Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowy przedmiar robót, Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB, Kosztorys inwestorski, Projekt docelowej organizacji ruchu Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia, Operat wodnoprawny dla odwodnienia drogi ( w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) , Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku o decyzję środowiskową ( w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) , Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, w tym właściwy ZUDP,.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwie dokumentacje, przy czym co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową obejmującą zakresem rozbudowę , przebudowę lub budowę skrzyżowania na drodze co najmniej klasy Z o wartości usługi projektowej min. 100 000,00 zł brutto oraz co najmniej jedną dokumentację projektową ( lub projekt organizacji ruchu ) obejmujący uspokojenie ruchu na drodze publicznej. Istnieje możliwość spełnienia powyższego warunku łącznie. W przypadku podmiotów działających wspólnie powyższy warunek będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować: - minimum 1 osobą, tj. głównym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej. -minimum 1 osobą tj. projektant (branża sanitarna) posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. W przypadku podmiotów działających wspólnie powyższy warunek będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz i dowody potwierdzające należyte wykonanie należy ograniczyć wyłącznie do usług potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej;;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Długość okresu rękojmi - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: Podstawy wprowadzenia zmian do umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie będą dotyczyć zmiany terminu realizacji zamówienia: a) zachodzi konieczność dostosowania postanowień umowy do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści; b) zmianie uległy przepisy prawne powodujące konieczność modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia i wynikającą stąd pracochłonność czynności; c) zmianie uległy stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpgliwice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17 - Sekretariat (pok.14).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17 - Sekretariat (pok.14).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.