eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łaszczów › Przebudowa dróg gminnych w gminie Łaszczów

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-07-14

Łaszczów: Przebudowa dróg gminnych w gminie Łaszczów
Numer ogłoszenia: 137247 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99289 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów, woj. lubelskie, tel. 084 6611505, faks 084 6611505.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w gminie Łaszczów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dobużek. Łaszczów, Nabróż-Kolonia, Pukarzów, Muratyn. Zakres robót obejmuje: 1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm i łącznej długości 521m zgodnie z kosztorysami ofertowymi i specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych na niżej wymienionych odcinkach dróg: 1) Dobużek działka nr 810 -260 m 2) Dobużek działka nr 339 -210 m 3) Łaszczów działka nr 342 -51 m 2. Ułożenie nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm i łącznej długości 300m zgodnie z kosztorysami ofertowymi i specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych na niżej wymienionych odcinkach dróg: 1) Nabróż-Kolonia nr drogi 111330 L -150 m 2) Pukarzów nr drogi 111648 L -100 m 3) Muratyn -nr drogi 111628 L -50 m 3. Wykonawca obowiązany jest sprawdzić plac budowy, zabezpieczyć ten plac we własnym zakresie i uwzględnić w cenie poniesione z tego tytułu koszty. 4. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace pomiarowe i dokona inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót. 5. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt oznakuje miejsce robót zgodnie z opracowanym przez siebie projektem tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu drogowego drogi gminnej. 6. Pełny zakres zamówienia określają załączone kosztorysy ofertowe (załącznik nr 6 do SIWZ), projekt budowlany (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135281,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 139813,19

  • Oferta z najniższą ceną: 139813,19 / Oferta z najwyższą ceną: 139969,72

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.