eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Kompleksowe usługi koparką gąsienicową oraz koparko-ładowarką kołową.



Ogłoszenie z dnia 2016-11-30

Nr: NP/2016/11/0825/WRO

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe usługi koparką gąsienicową oraz koparko-ładowarką kołową.

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Data publikacji: 2016-11-30

Data wygaśnięcia: 2016-12-12

CPV: -

Osoba kontaktowa: Justyna Kopcza (WDH) justyna.kopcza@gaz-system.pl 71 33 53 356

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Kompleksowe usługi koparką gąsienicową oraz koparko-ładowarką kołową.
Miejsce uzyskania SIWZ : Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest do odebrania w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 15 (budynek A, parter) lub na stronie internetowej www.gaz-system.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych
w SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
2. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia:
a) Dostawców, którym przekazano SIWZ lub na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1.Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z Dostawcami.
2.Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z wyborem Dostawcy, odpowiadającą treści SIWZ, którą przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę.
Warunki udziału w postępowaniu : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
1) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jedno zadanie związane ze świadczeniem usług koparką gąsienicową lub koparko-ładowarką kołową ,
2) dysponują lub będą dysponować minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje zawodowe, w tym:
a. minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz.828 z póź.zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych i sieci gazowych na stanowisku dozoru w grupie 3 pkt 5 w zakresie konserwacji, remontów, montażu oraz na stanowisku eksploatacji w grupie 3 pkt 5 w zakresie konserwacji, remontów, montażu,
b. minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz.828 z póź.zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji w grupie 3 pkt 5 w zakresie konserwacji, remontów, montażu,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w postępowaniu.
3. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający żąda od Dostawców występujących wspólnie, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Dostawców w toku postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie tego Zamówienia Niepublicznego.
4. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1 litera a), b) i c) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust.1 litera d) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania wszystkich lub niektórych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Dostawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie składając wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw,
b) Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Dostawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c) Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) Dostawców:
1) będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
2) będących spółką jawną, spółką partnerską, spółka komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
3) będących podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
e) Dostawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Dostawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
f) Dostawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
g) Dostawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane, lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
h) Dostawców wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców.
i) Dostawców, którzy po upływie terminu składania ofert modyfikują ofertę na niekorzyść Zamawiającego,
j) Dostawców, którzy nie wykonują w sposób należyty udzielonego im przez Spółkę Zamówienia, jeśli Dysponent Środków posiada wiedzę o tej okoliczności.

7. Zamawiający może odstąpić od wykluczenia Dostawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 6 lit. c) i i) powyżej, jeżeli przemawia za tym interes Spółki. Zamawiający może odstąpić od wykluczenia Dostawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. j) powyżej, jeżeli przed zakończeniem postępowania ustały okoliczności skutkujące wykluczeniem lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Dostawca wykona w sposób należyty Zamówienie Niepubliczne, o udzielenie którego się ubiega i nie wpłynie to na realizację wcześniej udzielonych Zamówień.
8. Zamawiający powiadomi Dostawcę o wykluczeniu z postępowania.
9. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
10. Oferta Dostawcy powinna zawierać:
a) wypełniony formularz OFERTA zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ,
b) podpisane oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do formularza OFERTA,
c) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności tj. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie i pełnomocnictwo jeśli będzie wymagane,
d) dokumenty potwierdzające spełnienie przez Dostawcę warunków opisanych w rozdziale VIII SIWZ.
11. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w rozdziale VIII SIWZ, Dostawca przedstawia:
a) oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego i nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1 SIWZ (zgodnie z treścią załącznika nr 1 do formularza OFERTA).
b) oświadczenie Dostawcy, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do formularza OFERTA).
c) oświadczenie Dostawcy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania(zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
d) wykaz wykonanych zadań wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jednego zadania związanego ze świadczeniem usług koparką gąsienicową lub koparko-ładowarką kołową (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do formularza OFERTA),
e) oświadczenie Dostawcy, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje zawodowe, w tym:
a. minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz.828 z póź.zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych i sieci gazowych na stanowisku dozoru w grupie 3 pkt 5 w zakresie konserwacji, remontów, montażu oraz na stanowisku eksploatacji w grupie 3 pkt 5 w zakresie konserwacji, remontów, montażu,
b. minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz.828 z póź.zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji w grupie 3 pkt 5 w zakresie konserwacji, remontów, montażu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
(zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Formularz OFERTA).
12. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż zł polski, Zamawiający przeliczy je na zł polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zakończenia realizacji zamówienia, potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią § 8 pkt. 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2015 r. poz. 11 z późn. zm.).
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
14. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10 lit. c) oraz ust. 11 lit. a), b) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
15. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.



16. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
17. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w wersji elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Nie jest wymagane.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - umowa zawarta zostaje na czas oznaczony 24 miesięcy, przy czym przed jego upływem wygaśnie w wypadku wyczerpania przez Zamawiającego Maksymalnej Kwoty Umowy.
Miejsce realizacji zamówienia : obszar działania oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
Termin składania ofert : 2016-12-12 10:00
Miejsce otwarcia ofert : Operator GAzociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. GAzowa 3, 50-513 Wrocław,sala nr 10, budynek A
Termin otwarcia ofert : 2016-12-12 11:00
Miejsce otwarcia ofert : Operator GAzociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. GAzowa 3, 50-513 Wrocław,sala nr 10, budynek A
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj



Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.