eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu (wymiany) odc. gazociągu w m. Kiełczów oraz likwidacji ZP Śliwice oraz ZP DobrzykowiceOgłoszenie z dnia 2016-10-31

Nr: NP/2016/10/0758/WRO

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu (wymiany) odc. gazociągu w m. Kiełczów oraz likwidacji ZP Śliwice oraz ZP Dobrzykowice

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Data publikacji: 2016-10-31

Data wygaśnięcia: 2016-11-15

CPV: -

Osoba kontaktowa: Beata Rembikowska (WDH) beata.rembikowska@gaz-system.pl 71 33 53 341

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu (wymiany) odc. gazociągu w m. Kiełczów oraz likwidacji ZP Śliwice oraz ZP Dobrzykowice
Miejsce uzyskania SIWZ : I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest do odebrania w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 15 (budynek A, parter) w dniach od 31.10.2016r. do 15.11.2016r. w godz.
700-1500 lub na stronie internetowej www.gaz-system.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych
w SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
2. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia:
a) Dostawców, którym przekazano SIWZ lub na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Przedmiotem Postępowania jest udzielenie zamówienia niepublicznego objętego kodem konsolidacyjnym: X-1-2-2 ROB. BUD-MONT - GAZ. OD DN 200 DO DN 400, dla którego Zamawiający prowadzi Listę Wiarygodnych Dostawców (LWD).
2. Dostawcy wpisani na LWD w kodzie, o którym mowa w ust. 1 powyżej w przedmiotowym Postępowaniu:
a) Zostaną niezwłocznie poinformowani o jego wszczęciu,
b) Otrzymają dodatkowy punkt w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na LWD" (waga kryterium: 5%).
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 powyżej, przysługują Dostawcom znajdującym się na LWD w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego), a w odniesieniu do uprawnienia z ust. 2 lit. b) powyżej jeśli dany Dostawca nie został wykreślony z LWD przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego. Jeżeli po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego, Dostawca został wykreślony z LWD, Zamawiający dokona powtórzenia czynności oceny ofert, chyba że przyznanie punktów w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na LWD" pozostawało bez wpływu na wynik postępowania.
4. Informacje na temat LWD oraz oceny umów i oceny okresowej Dostawcy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego w Strefie Dostawcy, w zakładce ,,Lista Wiarygodnych Dostawców".
Warunki udziału w postępowaniu : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jedno zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych na sieci gazowej podwyższonego średniego lub wysokiego ciśnienia w zakresie części technologicznej,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w postępowaniu.
3. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający żąda od Dostawców występujących wspólnie, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Dostawców w toku postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie tego Zamówienia Niepublicznego.
4. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1 litera a), b) i c) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust.1 litera d) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania wszystkich lub niektórych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Dostawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie składając wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw,
b) Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Dostawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c) Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) Dostawców:
1) będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
2) będących spółką jawną, spółką partnerską, spółka komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
3) będących podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
e) Dostawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Dostawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
f) Dostawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
g) Dostawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane, lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
h) Dostawców wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców,
i) Dostawców, którzy po upływie terminu składania ofert modyfikują ofertę na niekorzyść Zamawiającego,
j) Dostawców, którzy nie wykonują w sposób należyty udzielonego im przez Spółkę Zamówienia, jeśli Dysponent Środków posiada wiedzę o tej okoliczności.
7. Zamawiający może odstąpić od wykluczenia Dostawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 6 lit. c) i i) powyżej, jeżeli przemawia za tym interes Spółki. Zamawiający może odstąpić od wykluczenia Dostawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. j) powyżej, jeżeli przed zakończeniem postępowania ustały okoliczności skutkujące wykluczeniem lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Dostawca wykona w sposób należyty Zamówienie Niepubliczne, o udzielenie którego się ubiega i nie wpłynie to na realizację wcześniej udzielonych Zamówień.
8. Zamawiający powiadomi Dostawcę o wykluczeniu z postępowania.
9. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
10. Oferta Dostawcy powinna zawierać:
a) wypełniony formularz OFERTA zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ,
b) podpisane oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do formularza OFERTA,
c) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności tj. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie i pełnomocnictwo jeśli będzie wymagane,
d) dokumenty potwierdzające spełnienie przez Dostawcę warunków opisanych w rozdziale IX SIWZ.

11. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w rozdziale IX SIWZ, Dostawca przedstawia:
a) oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego i nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 1 SIWZ (zgodnie z treścią załącznika nr 1 do formularza OFERTA).
b) oświadczenie Dostawcy, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do formularza OFERTA).
c) oświadczenie Dostawcy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
d) wykaz wykonanych zadań wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jedno zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych na sieci gazowej podwyższonego średniego lub wysokiego ciśnienia w zakresie części technologicznej (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do formularza OFERTA).
12. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż zł polski, Zamawiający przeliczy je na zł polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zakończenia realizacji zamówienia, potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią § 8 pkt. 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2015 r. poz. 11 z późn. zm.).
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
14. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10 lit. b) i c) oraz ust. 11 lit. a), b) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
15. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
16. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
17. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : brak [PLN]
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy stanowi data zawarcia umowy.2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 3. 3. Odbiór Techniczny, o którym mowa w ust. 5 Projektu Umowy nastąpi w terminie najpóźniej do dnia 14.09.2017 r.
Miejsce realizacji zamówienia : rejon działania OGP Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu
Termin składania ofert : 2016-11-15 10:00
Miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego, ul. Gazowa 3
Termin otwarcia ofert : 2016-11-15 11:00
Miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego, ul. Gazowa 3
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.