eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w kondygnacji piwnic wraz z kanalizacją deszczową w Olkuszu przy ul. Osieckiej na działkach nr 3353/88, 3353/90, 3353/89Ogłoszenie z dnia 2012-04-24

Olkusz: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w kondygnacji piwnic wraz z kanalizacją deszczową w Olkuszu przy ul. Osieckiej na działkach nr 3353/88, 3353/90, 3353/89
Numer ogłoszenia: 129910 - 2012; data zamieszczenia: 24.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. K. K. Wielkiego 61, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 032 6430251, faks 032 6430251.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w kondygnacji piwnic wraz z kanalizacją deszczową w Olkuszu przy ul. Osieckiej na działkach nr 3353/88, 3353/90, 3353/89.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rezultatem wykonania zamówienia będzie budynek wielorodzinny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Negocjacje bez ogłoszenia

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

 • IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Paciej, ul. Osiecka 3a, 32-300 Olkusz, kraj/woj. małopolskie.
 • IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1788617,89 PLN.

 • IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2016313,55

  • Oferta z najniższą ceną: 2016313,55 / Oferta z najwyższą ceną: 2075670,33

  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacje bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z ogłoszeniem o udzielonym zamówieniu publicznym z dn. 13-08-2012 r. BZP nr 250458-2010 na inwestycję, Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę PB KOMBUD Sp. z o.o. za kwotę umowną 5 804 633,82 zł. Wykonawca w miesiącu lutym br. zatrzymał roboty budowlane ze względu na utratę płynności finansowej i zajęcia komornicze. Zgodnie z notatką z dnia 22-02-2012 r. Wykonawca oświadczył, że bez otrzymania kwoty ok. 500 000,00 zł przelanej bezpośrednio na wierzycieli - podwykonawców nie jest w stanie kontynuować robót. Ze względu na brak możliwości dokonania takich płatności, które blokuje umowa kredytowa z BGK nr 12002423/23/2011 w zakresie udzielonego kredytu na daną inwestycję, Zamawiający z dniem 27-02-2012 zgodnie z zapisami umowy dokonał odstąpienia od realizacji danej umowy z winy Wykonawcy. Na podstawie zawartej umowy kredytowej oraz umów zawartych z partycypantami lokale winny być oddane do użytkowania w miesiącu marcu br. Zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia pozwoli na przyspieszenie trybu wyboru nowego wykonawcy na dokończenie robót i spowoduje minimalne opóźnienie w oddaniu obiektu do zasiedlenia przez Najemców. Zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia w tym przypadku jest zgodne z ustawą, gdyż spełniona jest przesłanka pozwalająca na zastosowanie tego trybu z art. 62 ust 1 pkt 4 ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.