eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Usługa druku i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnychOgłoszenie z dnia 2016-07-06

Katowice: Usługa druku i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych
Numer ogłoszenia: 123197 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 609 03 00, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla potrzeb Katowice - Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. Pakiet Nr 1: Druki o krótkim terminie realizacji Pakiet Nr 2: Plakaty B1 i B2 Pakiet Nr 3: Zaproszenia DL, zaproszenia Pakiet nr 4: Ulotki, pocztówka, identyfikatory, wizytówki Pakiet Nr 5: Programy, program Festiwalu INTERPRETACJE, okolicznościowe foldery Pakiet Nr 6: Wlepy Pakiet Nr 7: Teczki, koperty ozdobne Pakiet nr 8: Projekt FUTURE ARTIST.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00 - Usługi drukowania i dostawy .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Druki o krótkim terminie realizacji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia WYDRUK J. i B. Baran Sp. J., ul. Warsztatowa 8 b, 40-750 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2032,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1992,60

 • Oferta z najniższą ceną: 1992,60 / Oferta z najwyższą ceną: 9963,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Plakaty (B1 i B2)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia WYDRUK J. i B. Baran Sp. J., ul. Warsztatowa 8 b, 40-750 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56910,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52288,53

 • Oferta z najniższą ceną: 52288,53 / Oferta z najwyższą ceną: 61745,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Zaproszenia, Zaproszenia DL

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia Archidiecezjalna, ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9756,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8074,34

 • Oferta z najniższą ceną: 8074,34 / Oferta z najwyższą ceną: 13499,25

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: Ulotki, pocztówka, identyfikatory, wizytówki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia WYDRUK J. i B. Baran Sp. J., ul. Warsztatowa 8 b, 40-750 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12195,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11469,75

 • Oferta z najniższą ceną: 11469,75 / Oferta z najwyższą ceną: 39384,60

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: Programy, program festiwalu INTERPRETACJE, okolicznościowe foldery

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia WYDRUK J. i B. Baran Sp. J., ul. Warsztatowa 8 b, 40-750 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28455,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26654,10

 • Oferta z najniższą ceną: 26654,10 / Oferta z najwyższą ceną: 31512,60

 • Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: Wlepy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ADATTO Beata Wawrowska, ul. Gliwicka 129, 40-857 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 569,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 196,80

 • Oferta z najniższą ceną: 196,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1242,30

 • Waluta: PLN .


Część NR: 7   

Nazwa: Teczki, koperty ozdobne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia WYDRUK J. i B. Baran Sp. J, ul. Warsztatowa 8 b, 40-750 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7693,65

 • Oferta z najniższą ceną: 7693,65 / Oferta z najwyższą ceną: 11316,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 8   

Nazwa: Projekt Future Artist

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia Archidiecezjalna, ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7357,86

 • Oferta z najniższą ceną: 7357,86 / Oferta z najwyższą ceną: 10284,03

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Uzasadnienie faktyczne: tryb zapytania o cenę może być stosowany dla udzielania zamówień dotyczących usług poligraficznych, gdyż spełnione są 2 przesłanki uzasadniające zastosowanie trybu zapytania o cenę, tj. przesłanka powszechnej dostępności oraz przesłanka ustalonych standardów jakościowych. Usługi poligraficzne są usługami o charakterze masowym, bardzo popularnym, seryjnym, powtarzalnym, pospolitym, łatwo dostępnym zarówno na rynku lokalnym jak i ogólnopolskim. Ponadto są to usługi znormalizowane, spełniające przeciętne wymagania stawiane dla danego asortymentu (grupy towarowej). Wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.