eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywna dostawa mebli biurowych twardych do Centrali SpółkiOgłoszenie z dnia 2016-05-23

Nr: NP/2016/05/0336/PZ

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa mebli biurowych twardych do Centrali Spółki

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2016-05-23

Data wygaśnięcia: 2016-06-03

CPV: -

Osoba kontaktowa: Katarzyna Pindor (PZ) katarzyna.pindor@gaz-system.pl 22 220 17 84

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Sukcesywna dostawa mebli biurowych twardych do Centrali Spółki
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl -zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1) na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
Dodatkowe informacje : 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (Formularz ,,Oferta").
2. Miejsce składania ofert:
Oferty należy:
1. składać w siedzibie Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (Kancelaria Ogólna),
lub
2. przesyłać na adres e-mailowy: katarzyna.pindor@gaz-system.pl.
Warunki udziału w postępowaniu : INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego:
1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
2) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, zawarte w pkt 8 Załącznika nr 2 do SIWZ.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Wykonawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Wykonawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania
i oceny.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnej łącznej wartości netto przedmiotu zamówienia.
Miejsce realizacji zamówienia : Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Termin składania ofert : 2016-06-03 23:59
Termin otwarcia ofert : 2016-06-06 09:00
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.